Business Bulletin

Business Bulletin č. 2/2018

Druhé letošní vydání Business Bulletinu jsme se rozhodli věnovat široce diskutovanému tématu zpracování osobních údajů a s ním spojenou účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Přinášíme Vám informace o připravovaném zákoně o zpracování osobních údajů a pozměňovacích návrzích, které se aktuálně projednávají, ale věnujeme se především praktickým stanoviskům a doporučením Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) týkající se otázek spojených se specifickými dopady GDPR na fungování společností i HR praxi. Představujeme také zajímavý judikát SDEU, zabývající se otázkou, zdali lze odpovědi v testu podřadit pod pojem osobní údaje. V závěrečné části tohoto vydání přinášíme informace o zrušení registru zpracování osobních údajů, povinném sdělení údajů o pověřencích, zveřejnění návrhu seznamu zpracování nepodléhajícímu posouzení vlivu a odpovědi na otázky, kdy je potřeba souhlas zaměstnance ke zpracování jeho osobních údajů zaměstnavatelem a jaký je nynější přístup ÚOOÚ k ukládání pokut za porušení GDPR.

Business Bulletin č. 1/2018

V prvním letošním vydání Business Bulletinu si především dovolujeme informovat o novele zákona o veřejných rejstřících, která od 1.1.2018 zavádí povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích právnických osob. Druhým legislativním počinem, o kterém Vás informujeme, je pak novela občanského zákoníku zavádějící opět předkupní právo k nemovitým věcem při převodu spoluvlastnického podílu. Z rozhodovací praxe soudů jsme pak vybrali dvě rozhodnutí – první se zabývá problematikou přičitatelnosti vědomosti obchodní společnosti o určitých skutečnostech, pokud o takových skutečnostech ví osoba ředitele a zároveň prokuristy takové společnosti; druhé rozhodnutí se pak týká přechodu povinností z pracovněprávních vztahů v případě úklidových služeb. Tipem na konec je pak informace o rozšíření možnosti elektronického podání daňových dokumentů.

Business Bulletin č. 4/2017

V posledním letošním vydání Business Bulletinu jsme připravili stručné shrnutí týkající se novely stavebního zákona, nového zákona o platebním styku, novely zákona o praní špinavých peněz, novely živnostenského zákona a novely občanského soudního řádu. V sekci judikatury jsme se zaměřili na praktické rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterém potvrdil, že společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu není přípustným způsobem zastupování obchodní korporace.

Business Bulletin č. 3/2017

V třetím letošním vydání Business Bulletinu přinášíme informace týkající se nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, která má za cíl usnadnit fyzickým i právnickým osobám uplatňování náhrady škody v případech, kdy se staly oběťmi porušení soutěžních pravidel. Dále se věnujeme novele zákona o registru smluv, která rozšiřuje seznam smluv vyňatých z povinnosti zveřejňování v registru a novele zákona o České obchodní inspekci, jejímž cílem je zejména rozšířit kompetence České obchodní inspekce při provádění kontrol. V oblasti navrhované legislativy jsme se zaměřili na návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, jehož záměrem je promítnout do českého práva novou evropskou úpravu ochrany osobních údajů, všeobecně známou jako GDPR. Z případů ze soudní praxe jsme vybrali nález Ústavního soudu týkající se náhrady škod způsobených účastníku zadávacího řízení v důsledku porušení pravidel veřejných zakázek zadavatelem a rozhodnutí Nejvyššího soudu o nemožnosti využít pro zajištění pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci směnku.

Business Bulletin č. 2/2017

V druhém letošním vydání Business Bulletinu shrnujeme podstatné novinky z novelizace zákona o veřejných zakázkách, vyhlášky o katastru nemovitostí a autorského zákona. Věnujeme se také tzv. daňovému balíčku 2017, tedy zejména změnám v zákoně o dani z příjmů a zákoně o DPH. V oblasti navrhované legislativy jsme se zaměřili na navrhovanou novelu stavebního zákona, která by měla zjednodušit a zrychlit povolovací řízení a která již čeká pouze na podpis prezidenta. Z oblasti judikatury jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které je prvním zveřejněným rozhodnutím NS po vydání nálezu Ústavního soudu (I. ÚS 190/15) z loňského září, který zkritizoval dosavadní rozhodovací praxi NS v případech týkajících se souběhu funkcí a praktický nález Ústavního soudu ČR týkající se vymezení skutečné škody na vozidle vzniklé při dopravní nehodě.

Business Bulletin č. 1/2017

V prvním letošním vydání Business Bulletinu shrnujeme novinky v legislativě a soudní praxi z období prvního čtvrtletí roku 2017 – jde přitom zejména o novelu insolvenčního zákona, která přináší podstatné změny napříč celým textem zákona. Z připravované legislativy jsme vybrali další navrhovanou změnu insolvenčního zákona týkající se zejména nových podmínek oddlužení, novelu živnostenského zákona, která odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu. Také stručně informujeme o návrhu komplexní změny zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jejímž cílem by mělo být posílení kontroly nad znalci a zvýšení požadavků na profesionalitu znalců. Z judikatury zveřejněné v roce 2017 jsme zvolili nález Ústavního soudu, který vede k úpravám institutu kontrolního hlášení, a dále upozorňujeme, že ÚOHS kontroluje mimo konkrétního závadného jednání soutěžitelů i interní dokumentaci asociací. Jako praktický tip jsme si pro Vás připravili informaci o novinkách v oblasti ochrany osobních údajů.

Business Bulletin č. 4/2016

V tomto vydání Business Bulletinu se zaměřujeme na novelizaci občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech. S takto rozsáhlou novelou občanského zákoníku jsme se nesetkali od počátku účinnosti zákona v lednu 2014. Některé změny budou účinné od března 2017, ale většina změn nabude účinnosti až 1. ledna 2018. Dále poukazujeme na vládní záměr další změny zákona o obchodních společnostech a družstvech, který by měl změnit různá ustanovení napříč celým dosavadním zněním zákona a odstranit tak některé chyby a některé zavedené instituty zjednodušit. Závěrem stručně informujeme o podmínkách doručování do datových schránek, které upřesnil svým rozhodnutím Ústavní soud České republiky.

Business Bulletin č. 3/2016

Konec roku 2016 nám přinesl poměrně rozsáhlou novelu zákona o praní špinavých peněz, která obsahuje několik zásadních novinek, jakou je např. rozšíření výčtu povinných osob a správních deliktů. Zákon také zavádí evidenci skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Vítanou novinkou pro praxi je pak zjednodušení pravidel ohledně identifikace a kontroly klienta. Dále se zaměřujeme na nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zásadně mění podmínky odborných znalostí všech konkrétních osob, poskytujících či zprostředkovávajících spotřebitelské úvěry. Závěrem přinášíme informace o nových zákonech o přestupcích a jejich dopadu na právnické osoby.

Business Bulletin č. 2/2016

V druhém vydání letošního Business Bulletinu shrnujeme horké letní novinky v legislativě – jde přitom zejména o nový zákon o registru smluv, nové zákony upravující komplexně oblast přestupkového práva, nový zákon o hazardních hrách a nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Dále stručně informujeme o podstatném snížení ceny za založení společnosti s.r.o. a novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která sice rozšiřuje počet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, ale upravuje možnost se viny úplně zprostit. Upozorňujeme, také na změnu v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Z judikatury jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu, které poukazuje na problematické aspekty v případě, kdy je advokát společnosti ve skutečnosti vedoucím zaměstnancem např. právního oddělení svého klienta.

Business Bulletin č. 1/2016

V tomto Business Bulletinu se Vám přinášíme stručnou informaci o zákonu o evidenci tržeb a upozorňujeme na praktickou novelu zákona o stavebním spoření či změny, jimiž prošel při legislativní cestě zákon o zadávání veřejných zakázek. Z připravované legislativy jsme vybrali novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, návrh změny zákona o obchodních korporacích, ve kterém poslanci navrhují návrat institutu člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, a navrhovanou změnu v osobě povinné k dani z nabytí nemovitých věcí. Z judikatury zveřejněné v roce 2016 jsme zvolili nález Ústavního soudu, zabývající se dobrou vírou při nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu o škodě způsobené jednatelem spol. s.r.o. nevydáním věcí po zániku funkce. Na závěr upozorňujeme na možnost obstarat si kdykoli a zdarma výpis z Rejstříku trestů a možnost alternativního řešení sporů.

Business Bulletin č. 4/2015

V tomto čísle Business Bulletinu Vám přinášíme zajímavé právní novinky ze závěru roku 2015 a zaměřujeme se zejména na vládní návrh nového zákona o veřejných zakázkách z října 2015, který má za cíl transpozici Evropských směrnic v oblasti zadávání veřejných zakázek a již typicky větší transparentnost při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Dále upozorňujeme na novelu zákona o účetnictví, který zavádí kategorizaci účetních jednotek a znovu povoluje některým subjektům využívání jednoduchého účetnictví. Informujeme také o nařízení vlády vymezujícím běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. V sekci nové judikatury přinášíme rozhodnutí, ve kterých soud řešil způsob jednání společnosti vůči zaměstnancům, péči řádného hospodáře a odpovědnost jednatele za škodu a povinnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnit některé technické normy. Závěrem, jako tip, zmiňujeme novinky v nabídce služeb katastrálního úřadu.

Business Bulletin č. 3/2015

V třetím letošním vydání našeho Business Bulletinu Vás informujeme o nejdůležitějších právních novinkách zveřejněných v období od června do října 2015. Na úvod jsme připravili stručnou informaci o připravované novele občanského zákoníku, která byla schválena vládou v polovině října 2015. Dále se věnujeme podstatné změně občanského soudního řádu a exekučního řádu, která má zejména za cíl zvýšit ochranu nezadluženého manžela při exekuci na majetek manžela dlužníka a umožňuje úspěšným účastníkům civilních řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem požadovat úhradu svých soudních nákladů paušální částkou. Dále se věnujeme také vyhlášce Ministerstva financí týkající se financování exportu se státní podporou, která má umožnit lepší fungování kontrolních mechanismů při poskytování dotací ze strany ministerstva. Ze soudních rozhodnutí jsme tentokrát vybrali další judikát týkající se souběhu funkcí u statutárních orgánů obchodních korporací, který je již staršího data, ale přináší svým obsahem další nejistotu do úpravy tzv. souběhu funkcí. Dále informujeme o rozhodnutí zabývajícím se prokazováním porušení péče řádného hospodáře. Na závěr sekce judikatury připomínáme rozhodnutí z dubna, které stanoví podmínky, podle kterých mohou strany smlouvy stanovit nezávislou stranu, která v případě potřeby stanoví pro jejich spor ze smlouvy rozhodce.

Business Bulletin č. 2/2015

V tomto vydání Business Bulletinu se v sekci schválených zákonů zabýváme novelou zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v účinnost počátkem března a která zavádí řadu zásadních změn v zadávacím řízení. V rámci připravované legislativy poukazujeme zejména na novelu zákona o soudních poplatcích, v důsledku níž by již brzo mohly zlevnit některé rejstříkové zápisy. V části Judikatura upozorňujeme kupříkladu na nález Ústavního soudu ve věci náhrady nákladů exekučního řízení nebo na další z řady sporů mezi kolektivními správci autorských práv a podnikateli. Závěrem, jako tip, zmiňujeme překlady nejdůležitějších soukromoprávních předpisů, které zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti.

Business Bulletin č. 3/2014

Vítejte u již třetího čísla letošního Business Bulletinu! V tomto čísle jsme si pro Vás připravili několik zajímavých novinek a aktualit ze světa obchodního práva. Nejprve Vás budeme informovat o již schválené novele zákona o živnostenském podnikání, která byla přijata za účelem snížení administrativní zátěže podnikatelů, a rovněž o novele autorského zákona. Poskytneme Vám také informace o průběhu příprav novely nového občanského zákoníku, která má napravit některé z jeho nejpalčivějších problémů. V rámci navrhované legislativy se rovněž dozvíte o zpřísnění trestní odpovědnosti právnických osob, které má nastat v důsledku rozšíření okruhu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná. V oblasti vybrané judikatury se dozvíte o problematice zániku předkupního práva, právu společníka na informace o společnosti či o zákazu souběhu funkce manažera a člena představenstva společnosti.

Business Bulletin č. 1/2015

V tomto čísle Vám přinášíme nejzajímavější novinky a aktuality z relevantních právních oblastí za poslední čtvrtletí roku 2014. V sekci schválených zákonů se dostane pozornosti především novele zákona o dani z přidané hodnoty nebo změně úpravy o investičních společnostech a investičních fondech. Zmíníme se také o zákonu měnícím předpisy v oblasti finančního trhu, jímž se mj. snižuje limit pro provádění hotovostních plateb. V rámci připravované legislativy se zaměříme podrobněji na novelu občanského soudního řádu, která by měla pozměnit pravidla vymáhání částek nepřesahujících 50 tisíc korun. V sekci judikatury zmiňujeme významné rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se formálních náležitostí plných mocí k založení společnosti, rozsudek týkající se spotřebitelských rozhodčích doložek a rozhodnutí ÚOHS ve věci nepřímého určování cen. Na závěr poukazujeme na novinky v rejstříkových řízeních.

Business Bulletin č. 2/2014

Vítáme Vás u nového čísla našeho Business Bulletinu, který obsahuje hned několik významných novinek! V sekci schválené zákony Vám přinášíme informace o přijatých směrnicích z oblasti veřejných zakázek, které zřejmě vyústí v přijetí nového zákona o veřejných zakázkách. V rámci připravované legislativy se dozvíte o připravované první velké novele nového občanského zákoníku, která má napravit nejpalčivější problémy nového kodexu, dále o připravovaném zákoně o Registru smluv, který bude obsahovat veřejně dostupné smlouvy týkající se veřejných zakázek a o změnách v oblasti exekuce společného jmění manželů. V judikatuře se budeme věnovat otázce přípustnosti změny stanov, ne/možnosti výkonu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a nutnosti odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení podílu na zisku. Jako praktickou novinku jsme si pro Vás připravili informaci o lhůtě pro vydání rozhodnutí o povolení vkladu katastrem nemovitostí. 

Business Bulletin č. 1/2014

Poté, co jsme v průběhu minulého roku vydávali Business Bulletin v podobě Průvodce rekodifikací pro podnikatele, Vám nyní přinášíme první standardní číslo Randls Business Bulletinu, které obsahuje informace o zákonech nových, navrhovaných a aktuální rozhodovací praxi soudů v oblasti obchodního práva a podnikání, které jsme vybrali za první čtvrtletí roku 2014. Stručně zde informujeme o technické novele zákona o veřejných zakázkách, o zákoně upravujícím veřejné rejstříky a nové daňové legislativě související s převody nemovitostí. Dále upozorňujeme na navrhovanou praktickou změnu živnostenského zákona, která by měla snížit administrativní zátěž podnikatelů. V oblasti judikatury jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci odpovědnosti za škodu při zadávání veřejných zakázek a rozhodnutí, ve kterém Nejvyšší soud vykládá pojem písemnost dle Vídeňské úmluvy.

Business Bulletin č. 1/2013

V prvním letošním vydání Business Bulletinu Vám přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za poslední čtvrtletí roku 2012 s tím, že jsme se zaměřili zejména na změny, které se staly účinnými od 1.1.2013. Ve stručnosti tak informujeme o novelách občanského soudního řádu, komplexní novele stavebního zákona, novelách upravujících uspořádání orgánů finanční a celní správy a novinkách v oblasti práva procesního a práva nemovitostí. Dále upozorňujeme na navrhovanou novelu obchodního zákoníku a nový zákon o veřejných rejstřících, který má být přijat v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. V oblasti judikatury jsme stručně shrnuli rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se platnosti rozhodnutí valné hromady a rozhodnutí ÚOHS týkajícího se zakázaných kartelových dohod o rozdělení trhu. Pro sekci novinky jsme vybrali nové elektronické aplikace Ministerstva spravedlnosti, které by uživatelům měly zjednodušit postup při podávání návrhů obchodnímu rejstříku a získávání rozhodnutí s doložkou právní moci a vykonatelnosti.

Business Bulletin č. 3/2012

Ve třetím letošním vydání Business Bulletinu Vám přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za třetí čtvrtletí tohoto roku. V oblasti schválených zákonů upozorňujeme na novelu insolvenčního zákona směřující k omezení šikanózních insolvenčních návrhů a nedávno účinný zákon o mediaci. Dále se věnujeme návrhu nového katastrálního zákona, který by měl nabýt účinnosti společně s novým občanským zákoníkem a zásadně změnit úpravu veřejné evidence nemovitostí. V sekci judikatura uvádíme rozhodnutí, v němž ÚOHS uložil uchazeči o veřejnou zakázku sankce za předložení nepravdivého čestného prohlášení a upozorňujeme na další z řady rozsudků Nejvyššího správního soudu týkající se problematiky švarcsystému. Na závěr uvádíme novinky, které, doufejme, zjednoduší vyplňování formulářových návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí a rozšíří škálu informací dostupných uživatelům internetového nahlížení do katastru nemovitostí.

Business Bulletin č. 2/2012

V druhém letošním vydání Business Bulletinu přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za období od počátku roku 2012 do června 2012. Mezi schválenými zákony připomínáme novelu zákona o veřejných zakázkách a rekodifikaci soukromého práva. V části určené připravovaným předpisům věnujeme pozornost kontroverzní novele vyvlastňovacího zákona, novele občanského soudního řádu, která má mj. změnit dosavadní úpravu dovolání a novele zákona o ochraně hospodářské soutěže, jež má nově zavést tzv. „Leniency program“. Dále jsme pro Vás vybrali zajímavé judikáty, v nichž se Nejvyšší soud zabýval např. právní povahou smlouvy o nájmu nebytových prostor, upřesnil pravidla pro nabytí spoluvlastnictví k obchodnímu podílu a vyjádřil se k odpovědnosti statutárních orgánů k náhradě škody vzniklé při výkonu funkce a jejímu přechodu v případě prodeje podniku. Na závěr uvádíme několik postřehů týkajících se vymezení nezávislého podnikání, které mohou podnikatelům pomoci předejít rizikům spojeným s tzv. „švarcsystémem“.

Business Bulletin č. 1/2012

V tomto vydání Vám přinášíme přehled o největších novinkách zejména v oblasti připravované a již publikované legislativy za období posledního čtvrtletí roku 2011 a začátku roku 2012. Zaměřili jsme se zejména na novelu obchodního zákoníku, která mj. umožnila diskutovaný souběh funkcí či výslovně zakotvila možnost vzdání se nároku na náhradu škody. Dále Vás informujeme o změnách v zákoně o veřejných zakázkách, zákoně o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, o komplexní novele zákona o znalcích a tlumočnících a o novele zákona o přeměnách. Upozorňujeme i na přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a novely zákoníku práce. V oblasti návrhů zákonů se zabýváme novelou živnostenského zákona a poukazujeme i na průběh procesu příjímání nové kodifikace soukromého práva. V sekci judikatura uvádíme rozhodnutí ÚOHS v řízení proti stavebním spořitelnám v souvislosti se vzájemným sdílením informací a na závěr přinášíme novinky v oblasti aktivit Evropské unie na poli platebního styku.

Business Bulletin č. 3/2011

V podzimním vydání Business Bulletinu Vás informujeme o nejdůležitějších právních novinkách za období od května do září roku 2011. V sekci přijatých zákonů naleznete stručnou informaci o novele zákona o soudních poplatcích, která přináší podstatné zdražení soudních poplatků a novele zákona o informačních systémech veřejné správy, která rozšiřuje počet poskytovatelů služeb CzechPOINT i na banky. V oblasti připravované legislativy Vás budeme v tomto a následujících vydáních našeho Business Bulletinu podrobněji informovat o připravovaném návrhu nového občanského zákoníku a s ním spojeném zákonu o obchodních korporacích. V této oblasti dále shrnujeme i nejdůležitější body novely zákona o veřejných zakázkách. Pokud jde o judikaturu, naleznete v aktuálním vydání Business Bulletinu zajímavá rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci a osoby blízké právnické osoby. Věnujeme se i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým bylo potvrzeno, že není možné převést veřejnoprávní povinnost na jinou osobu. Judikaturu uzavírá rozhodnutí ÚOHS v souvislosti se zneužitím významné tržní síly. Na závěr Vám přinášíme tipy ohledně portálu evropské e-justice, na jehož internetových stránkách můžete získat informace o právu Evropské unie, jakož i jejích členských států, včetně odkazů na vnitrostátní obchodní a insolvenční rejstříky nebo na katastry nemovitostí.

Business Bulletin č. 2/2011

Ve speciálním vydání Randls Business Bulletinu Vám přinášíme informace a zajímavosti týkající se připravovaného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nový zákon stanoví podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty, které lze za spáchání trestných činů právnickým osobám uložit a postup v řízení proti právnickým osobám. Oproti současné úpravě, kdy jsou právnické osoby zcela trestně neodpovědné, přináší zákon o trestní odpovědnosti právnických osob právnickým osobám zásadní změny. Právnické osoby budou povinny jednat v souladu s tímto zákonem, jakož i s trestním zákoníkem, v opačném případě budou trestně odpovědné za své jednání a může být proti nim uplatněn trestní postih. Trestní postih bude mít dopad jak na osobu, která jménem právnické osoby jedná, tak na právnickou osobu samotnou. Jednající osoby se ale nebudou moci za společnost „schovat“ a budou nadále odpovědné samostatně i samostatně. Závěrem tohoto speciálního vydání stručně informujeme o zahraničních úpravách trestní odpovědnosti právnických osob a upozorňujeme na situace, kdy může být právnická osoba trestně odpovědná i za své jednání mimo Českou republiku.

Business Bulletin č. 1/2011

V prvním vydání Randls Business Bulletinu v roce 2011 přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za období od 1.1.2011 do 31.3.2011. V oblasti schválených zákonů upozorňujeme na nový formulář návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a novelu občanského zákoníku týkající se tzv. timesharingu. Dále se zaměřujeme na navrhované novelizace obchodního zákoníku, a to jak v souvislosti s obchodním rejstříkem a likvidací, tak na novelu, která je navrhována v souvislosti s umožněním souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru statutárního orgánu k téže společnosti. Ačkoli tato novela má za cíl souběh povolit, současná judikatura jej považuje za nemožný. V sekci Judikatura tedy naleznete rozsudek Nejvyššího správního soudu, který potvrzuje nemožnost souběhu funkcí, přičemž důsledky tvrzené neplatnosti pracovního poměru rozšiřuje až do oblasti nemocenského pojištění. Dále se stručně věnujeme novému rozhodnutí ÚOHS v oblasti hospodářské soutěže týkajících se tzv. Resale Price Maintenance. V neposlední řadě se věnujeme tématu veřejných zakázek, konkrétně rozhodnutí v souvislosti se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Na závěr uvádíme užitečné tipy týkající se systému elektronického soudnictví eJustice.

Business Bulletin č. 4/2010

Vzhledem k tomu, že česká vláda se v posledním čtvrtletí roku 2010 zabývala zejména snižováním deficitu veřejných financí, přinášíme Vám ve čtvrtém vydání Randls Business Bulletin pouze několik právních novinek z oblasti občanského, obchodního a soutěžního práva. Ve stručnosti se věnujeme novému zákonu o finančním zajištění, novému zákonu o spotřebitelských úvěrech a změnám právních předpisů souvisejících s jejich přijetím. V oblasti navrhovaných zákonů a novelizací se zaměřujeme na návrh významné novely občanského zákoníku v oblasti nájemních vztahů k bytům. Randls Business Bulletin Vám dále přináší informace o důležitých rozhodnutích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž jde o rozhodnutí týkající se takzvaných „predátorských cen“ a rozhodnutí v souvislosti s kartelovými dohodami výrobců CRT obrazovek. Zabýváme se také rozhodnutím Nejvyššího soudu České republiky, který se věnoval možnostem pojišťovny odmítnout vyplatit pojistné plnění. Na závěr Vám přinášíme informace o národních a mezinárodních databázích ochranných známek, které jsou dostupné bezplatně na Internetu.

Business Bulletin č. 3/2010

V třetím vydání Randls Business Bulletin Vám přinášíme úvodní a stručnou informaci o novém systému základních registrů veřejné správy, který by měl v budoucnu zcela změnit způsob sběru a uchovávání dat týkajících se osob, obchodních společností, státních orgánů, jejich práv a povinností a všech nemovitostí nacházejících se na území ČR. Business Bulletin Vám dále přináší přehled nejzajímavějších rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vydaných v průběhu července a srpna 2010. V oblasti veřejných zakázek se věnujeme prvnímu rozhodnutí v souvislosti s tzv. bid rigging, v oblasti práv spotřebitele jsme se zaměřili na rozhodnutí týkající se zákazu rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, informujeme o zrušení ustanovení insolvenčního zákona, které je podstatné pro uplatnění práv věřitelů a ve stručnosti se věnujeme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v souvislosti s pokutami ukládanými Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na závěr informujeme o službách Czech POINT dostupných na pobočkách České pošty.

Business Bulletin č. 2/2010

V druhém vydání Randls Business Bulletin Vám přinášíme aktuality z oblasti podnikání, obchodního práva a práva nemovitostí, které jsme vybrali v období od 1.4.2010 do 30.6.2010. V oblasti schválených zákonů shrnujeme informace o podstatné novele zákona o veřejných zakázkách, která byla přijata s cílem odstranit praktické nedostatky zákona a uvést jej do souladu s evropským právem a judikaturou. Navrhovaným zákonům se vzhledem ke změnám v Parlamentu ČR a ustanovování nové vlády v tomto vydání nevěnujeme v obvyklém rozsahu a pouze stručně zmiňujeme poslanecké návrhy v oblasti ústavního práva. Z judikatury druhého čtvrtletí v oblasti obchodního práva jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se pravomoci prokuristů při jednání za společnost a zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zákazu likvidačních pokut za správní delikty podnikatelů. Malé a střední podnikatele a nejen ty na závěr upozorňujeme na cenné informace, které jim nabízí portály Evropské unie, jako jsou European Small Business Portal, Market Access Database a portál Your Europe.

Business Bulletin č. 1/2010

První vydání Randls Business Bulletin přináší aktuality z oblasti podnikání, obchodního práva a práva nemovitostí vybrané advokátní kanceláří Randl Partners. Randls Business Bulletin pro Vás budeme vydávat pravidelně ve čtvrtletních intervalech, vždy zaměřený na aktuální novinky z legislativy a judikatury soudů.

První vydání Randls Business Bulletin přináší informace za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 týkající se zejména změn právních předpisů v oblasti nekalé soutěže a spotřebitelského práva. Dále informujeme o změně zákona o bankách a souvisejícím zvýšení částky pro náhradu za vklady v bankách, které nejsou schopné dostát svým závazkům. Z oblasti ještě neschválených zákonů se stručně věnujeme například navrhovanému zákonu o lobbingu a zákonu o obchodních korporacích. V oblasti práva nemovitostí si dovolujeme upozornit na projednávanou změnu devizového zákona a související možnost cizinců nabývat nemovitosti na území České republiky. Z judikatury prvního čtvrtletí roku 2010 v oblasti obchodního práva jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které připomíná důležitost zápisu změn v osobách jednajících jménem společnosti do obchodního rejstříku.