Ostatní publikace

Právní poradna - léto 2016

Mgr. et. Mgr Irena Lišková shrnula pro časopis Naše Příbramsko legislativní novinky z léta 2016 a zároveň se věnovala možnému postupu zaměstnance, pokud již zdravotně nestačí na práci přidělovanou zaměstnavatelem.

Autoři / spoluautoři: Mgr. et Mgr. Irena Lišková
Alternativní řešení sporů o domény nejvyššího řádu .EU

V tomto článku Mgr. Ladislav Mádl pod vedením Dr. Pavla Randla a Mgr. Tomáše Suma shrnul základní informace ohledně procesu alternativního řešení sporů o domény nejvyššího řádu .EU a také dosavadní rozhodovací praxi v této oblasti. 

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ladislav Mádl
Přímé zápisy do obchodního rejstříku - postřehy z praxe

V tomto stručném článku jsme se společně s notářem pokusili shrnout klady a zápory přímých zápisů a upozornit na možnosti, ale i rizika, která tento nový institut přináší.

Autoři / spoluautoři: Mgr. et Mgr. Irena Lišková
Rozsah přezkumné činnosti soudů v rejstříkovém řízení

Tento článek se zamýšlí nad tím, zdali je rejstříkový soud oprávněn zkoumat v rámci rejstříkového řízení platnost usnesení valné hromady, kterým se dokládá zapisovaná skutečnost. 

S.r.o. versus odštěpný závod: k čemu slouží a co je výhodnější si založit

Tento článek se zabývá porovnáním růzdílu mezi SRO a odštěpným závodem. Zejména zde popisujeme základní rozdíly mezi oběma těmito formami podnikání, rozdíly při jejich založení, fungování a zrušení.

Založení podniku v České republice

Tento článek popisuje postupy, jimiž se řídí zakládání podniků v České republice po jejím přistoupení k EU v roce 2004. První část článku se zabývá zákonné úpravě organizačních složek, následující se zaměřuje na právní formy společností, včetně evropské společnosti, a podmínky, které jsou vyžadovány při jejich založení.

Autoři / spoluautoři: Dr. Pavel Randl, LL.M.
Návrh významných změn zákona o ochraně hospodářské soutěže

Článek Tomáše Suma seznamuje čtenáře s novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, která má přinést řadu nových institutů, např. „zjednodušené řízení o povolení spojení soutěžitelů“ či právo ÚOHS provádět „sektorová řízení“. Cílem komentovaného návrhu zákona je tedy především přinést další sblížení národní úpravy soutěžního práva s právem komunitárním.