epravo.cz

Ošetřovatel telete vs. ošetřovatel býka - jde tyto práce vůbec srovnávat?

Autorky se zabývají aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. Zn. 21 Cdo 436/2016, kde se dostalo pozornosti problematice nerovného zacházení v odměňování zaměstnanců. Judikát zásadním způsobem posouvá chápání pojmu stejná práce a práce stejné hodnoty.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 16. června 2017
Očekávané vlnobití roku 2017 v pracovním právu

Autorka se v textu zabývá nejdůležitějšími změnami v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti či souvisejícího sociálního zabezpečení, které přinese rok 2017. Novinky čekají personalisty a HR manažery především v rámci chystané novely zákoníku práce, v již schváleném a vyhlášeném zvýšení minimální mzdy od 1.1. 2017 i ochraně osobních údajů.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 5. prosince 2016
Výklad pojmu "pracoviště" zaměstnance

Autorky Nataša Randlová a Kristýna Menzelová se ve svém článku zabývají judikátem Nejvyšší soudu s tématem zaměňování pojmů "pracoviště" a "místo výkonu práce".

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 23. března 2016
Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie: obezitu je možno chápat jako zdravotní postižení

Autoři Tomáš Neuvirt a Linda Holanová se ve svém článku věnují zajímavému judikátu, který vydal soudní dvůr Evropské unie. Soudní dvůr v tomto rozhodnutí judikoval, že obezitu je možné chápat jako zdravotní postižení a tudíž, jako možná diskriminační důvod.

Datum: 10. března 2015
Když pohár trpělivosti zaměstnavatele přeteče

Michal Vrajík se ve svém příspěvku věnuje judikátu Nejvyššího soudu ČR s tématem zaviněného opakovaného porušování pracovních povinností zaměstnance a souvisejících možností zaměstnavatele.

Datum: 14. listopadu 2014
Povinně na mateřskou?

Autorky Nataša Randlová a Tereza Kadlecová se ve svém příspěvku zabývají problematikou mateřské dovolené, konkrétně otázkou, zda je její čerpání povinné. V této souvislosti rozebírají příslušná ustanovení zákoníku práce a vyhledávají argumenty v mezinárodních pramenech českého pracovního práva. Může tedy zaměstnavatel v souladu s právní úpravou čerpání mateřské dovolené zaměstnankyni nařídit?

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 16. dubna 2014
Lze použít neúměrné zkrácení v pracovním právu?

Tereza Kadlecová a Lucie Hořejší se ve svém příspěvku zamýšlejí nad možností implikovat institut neúměrného zkrácení, který do českého právního řádu navrátil nový občanský zákoník, v oblasti pracovního práva. Autorky zkoumají rovinu právně teoretickou i čistě praktickou a z pohledu pracovněprávních specialistů docházejí k závěru, že možnost aplikace institutu neúměrného zkrácení na pracovněprávní vztahy je třeba vyloučit.

Datum: 4. dubna 2014
Příčina zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance nezbytnou náležitostí lékařského posudku

David Borovec a Tomáš Neuvirt se ve svém příspěvku zaobírají problematikou možnosti rozvázání pracovního poměru z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce, kterou má zaměstnanec vykonávat. Nově totiž Nejvyšší soud judikoval, že i za předpokladu, že lékařský posudek má všechny předepsané náležitosti, tak to ještě neznamená, že je způsobilým podkladem pro výpověď.

Datum: 13. února 2014
Výjimka z omezení uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou

Autoři Tomáš Neuvirt a Michal Peškar se ve svém příspěvku v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu věnují problematice aplikace výjimky z omezení uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. Zaměřují se na důvody a pravidla pro užití výjimky. Rovněž rozebírají názor Nejvyššího soudu a zabývají se možnými následky širokého vymezení okolností spadajících pod tuto výjimku pro zaměstnavatele.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Bc. Michal Peškar
Datum: 5. listopadu 2013
Nejvyšší soud stanovil podmínky uzavření dalšího pracovněprávního vztahu u téhož zaměstnavatele

Článek Nataši Randlové a Michaely Prokopové se zabývá rozhodnutím Nejvyššího soudu, kterým definoval, jaké znaky musí být splněny, aby se jednalo o práci jiného druhu v případě uzavření dalšího pracovněprávního vztahu mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejsou-li výše zmíněné znaky splněny v době, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem nový pracovní vztah uzavírá, dochází k obcházení zákona, jež se zaměstnavateli může výrazně prodražit. Tento judikát vychází v době, kdy jsou  některými konzultanskými firmami nabízeny projekty, které vedou k ušetření mzdových nákladů zaměstnavatelů právě odštěpením části činností a sjednání dohody k jejich výkonu. Jelikož je toto jednání v rozporu se zákoníkem práce, zaměstnavatelé by se ho měli vyvarovat.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 28. června 2013
Limity povinnosti zaměstnavatele vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti

Tomáš Neuvirt ve svém článku shrnuje rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. ledna tohoto roku. Nejvyšší soud se v tomto rozsudku vyjádřil k povinnosti zaměstnavatele vytvořit na svůj náklad zástupcům zaměstnanců přiměřené podmínky pro jejich činnost stanovenou v § 277 zákoníku práce.

Datum: 1. března 2013
Sporné otázky kolem odstupného

V návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se možnosti vyplatit odstupné i v jiných než zákonem uvedených důvodech se autoři článku zabývají jeho důsledky. Zejména, zda se z takového odstupného odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění a zda takové odstupné má vliv na případnou výplatu podpory v nezaměstnanosti. V souvislosti s odstupným se autoři zabývají i možností jeho zvyšování, jelikož v praxi se lze bohužel i dnes setkat s různými názory na tuto otázku.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 17. prosince 2012
Porušování povinností, nesplňování požadavků a jak se v nich vyznat

Autorky se ve svém články zabývají dvěma rozsudky Nejvyššího soudu, které se týkají výpovědi z pracovního poměru z pracovních důvodů na straně zaměstnance. Soud se jednak zabýval rozdílem mezi těmito výpovědními důvody podle § 52 písm. f) a § 52 písm. g) zákoníku práce a dále konstatoval, že posouzení, o jaký výpovědní důvod se jedná, náleží soudu. Přitom je vázán pouze vylíčeným skutkovým stavem, který byl rozhodný pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, a nikoliv hodnocením zaměstnavatele.

Datum: 21. září 2012
Prohlížení internetu v pracovní době aneb ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a soukromí zaměstnance

Ve svém příspěvku David Borovec rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu, ve kterém soud vyslovil názor, že přiměřenou kontrolu zaměstnavatele, zda zaměstnanec bez jeho souhlasu neužívá jeho výpočetní techniku pro své osobní potřeby, není možné považovat za sledování soukromých aktivit zaměstnance. Podle názoru soudu může zasáhnout taková kontrola do soukromí zaměstnance nanejvýš zcela zanedbatelným způsobem.

Datum: 28. srpna 2012
Zamyšlení nad možností sjednávání odstoupení od konkurenční doložky ve světle současné judikatury Nejvyššího soudu

Zamyšlení Nataši Randlové a Romany Kaletové nad čerstvým judikátem Nejvyššího soudu přináší řadu otazníků k tématu konkurenční doložky. Autorky doufají, že svým článkem vyvolají odbornou diskusi nad tímto judikátem a samy si pokládají otázku, jestli předmětné rozhodnutí nepřekračuje rozsah současné právní úpravy konkurenčí doložky a občanskoprávního odstupování od smluv.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 26. června 2012
E-mailová pozvánka na pracovní pohovor, aneb Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání

David Borovec ve svém příspěvku rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu, v němž soud potvrdil, že pozvání na pracovní pohovor zaslané e-mailem není diskriminační vůči nemajetným osobám, které nemají celodenní přístup na internet za předpokladu, že stejným způsobem jsou o pohovoru informováni i další uchazeči o zaměstnání.

Datum: 12. dubna 2012
Nejvyšší soud se vyjádřil k otázce zneužívání institutu okamžitého zrušení pracovního poměru

Ondřej Chlada a Tomáš Neuvirt ve svém příspěvku rozebírají dva rozsudky Nejvyššího soudu, v nichž soud vyslovil nepřípustnost použití institutu okamžitého zrušení pracovního poměru při řešení pracovněprávních sporů nebo jako sankci za zjevné nesprávnosti při výpočtu mzdy.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 30. března 2012
Fotokopie – nepřítel zaměstnavatele, aneb Nejvyšší soud ČR k neplatnosti výpovědi při předání fotokopie

Nataša Randlová a Kateřina Beňasová ve svém příspěvku rozebírají rozsudek Nejvyššího soudu, v němž soud vyslovil neplatnost rozvázání pracovního poměru v případě, kdy byla zaměstnanci předána pouze fotokopie výpovědi, nikoli její originál.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 29. února 2012
Činnost profesionálního sportovce – výkon nezávislého povolání, nebo pracovněprávní vztah?

Barbora Kudrhalt Suchá ve svém příspěvku rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu, v němž se soud vyjádřil k povaze činnosti profesionálního sportovce z pracovněprávního hlediska.

Datum: 12. ledna 2012
Nejvyšší soud ČR se vyjádřil k možnosti odstoupení od konkurenční doložky a jeho důvodům

Romana Kaletová ve svém příspěvku rozebírá dlouho očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci právní otázky předpokladů odstoupení od konkurenční doložky.

Datum: 26. října 2011
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV

Ondřej Chlada ve svém článku rozebírá znovupředložený návrh zákona z minulého roku, který byl na základě rozhodnutí Ústavního soudu České republiky zrušen pro chybný legislativně procesní postup (byl projednán ve stavu tzv. legislativní nouze). Autor mimo jiné upozorňuje na změny oproti původnímu návrhu a shrnuje rozporuplnou problematiku finanční kompenzace v něm obsaženou.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 5. října 2011
Platnost dohody o rozvázání pracovního poměru

Článek Nataši Randlové pojednává o platnosti již uzavřené dohody o rozvázání pracovního poměru.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 23. září 2011
Švarcsystém aneb Zastřený pracovněprávní vztah podle rozsudku Nejvyššího soudu

Článek Romany Kaletové rozebírá rozsudek, kterým se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil k jednomu z případů tzv. švarcsystému. V dané kauze soud nalezl simulovaný právní úkon, jímž zaměstnavatel zastíral platnou pracovní smlouvu a porušil tak zákoník práce. Případ je zajímavý i z toho pohledu, že v současné době Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o zaměstnanosti, která nově švarcsystém označuje jako nelegální práci.

Datum: 24. srpna 2011
Vymezení místa výkonu práce v pracovněprávních vztazích

Článek Barbory Suché a Kateřiny Beňasové rozebírá rozhodnutí Ústavního soudu, které potvrzuje současnou judikaturu Nejvyššího soudu týkající se vymezení místa výkonu práce. Ústavní soud vyjádřil respekt k zásadě smluvní volnosti stran sjednat si místo výkonu práce prakticky libovolně. Článek však zohledňuje i zajímavé odchylné stanovisko, které upozornilo na nutnost sjednat místo výkonu práce určitě, jež podle tohoto stanoviska nebyla v posuzovaném případě dodržena.

Datum: 26. července 2011
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru – porušení pracovní kázně pro nedodržování pracovní doby

Článek Nataši Randlové a Lucie Hořejší poukazuje na důležité rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci, která v praxi působí zaměstnavatelům časté problémy: Dvoustranné sjednání pracovní doby v pracovní smlouvě znamená omezení práva zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu svých zaměstnanců podle aktuálních potřeb a stavu.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 17. června 2011
Nenápadná novela zákona o nemocenském pojištění má přinést podstatné změny (nejen) v zaměstnávání na dohodu o provedení práce

Barbora Suchá ve svém článku informuje o novele zákona o nemocenském pojištění, kterou připravilo MPSV a měla by nabýt účinnosti 1. 1. 2012 spolu s projednávanou věcnou novelou zákoníku práce. Text nabízí přehled shrnující všechny podstatné změny, zejména zpojistnění dohod o provedení práce a související úpravu zákoníku práce. Na jejím základě bude v dohodě o provedení práce nově muset být uvedena doba, na kterou se uzavírá. Mezi dalšími zmiňovanými novinkami naleznete např. rozšíření nových účastníků pojištění a změny ve výpočtu dávek nemocenského pojištění.

Datum: 10. května 2011
Novela zákona o zaměstnanosti – součást sociální reformy 2011

Článek Nataši Randlové a Ondřeje Chlady rozebírá zásadní změny, které by měla přinést novela zákona o zaměstnanosti s plánovanou účinností od 1. ledna 2012. Autoři vyjadřují svůj názor na zrušení ohlašovací povinnosti volného pracovního místa pro zaměstnavatele, změny v povinném pojištění agentur práce a agenturním zaměstnávání cizinců nebo zavedení nového institutu sdíleného zprostředkování zaměstnání.

Datum: 5. dubna 2011
Co přinese věcná novela zákoníku práce?

Článek Nataši Randlové a Barbory Suché rozebírá nejdůležitější praktické změny, jež obsahuje návrh věcné novely zákoníku práce. Ministerstvo práce a sociální věcí jej 4. března odeslalo do vnějšího připomínkového řízení, jeho účinnost se plánuje na 1. 1. 2012. Autorky se věnují změnám institutům jako zkušební doba, výpovědní důvody, odstupné, dočasné přidělení nebo konkurenční doložka.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 17. března 2011
Opatření proti nelegálnímu zaměstnávání – implementace evropské právní úpravy

Článek Ondřeje Chlady se zaměřuje na proces implementace evropské směrnice o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků. Přehledně, ve třech krocích, shrnuje nejen již provedenou novelu zákona o pobytu cizinců, ale i další připravované změny legislativy.

Článek Ondřeje Chlady vyšel také v tištěné podobě v březnovém čísle čtvrtletníku EPRAVO magazine, který vydává redakce serveru epravo.cz.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 8. února 2011
MPSV připravilo důchodovou reformu podle nálezu Ústavního soudu

Článek Romany Kaletové přináší pohled na návrh zákona předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění. Návrh reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, jímž bylo stávající ustanovení zákona o důchodovém pojištění týkající se parametrů pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů prohlášeno za protiústavní a zrušeno s účinností od 30. září 2011.

Článek Romany Kaletové vyšel také v tištěné podobě v březnovém čísle čtvrtletníku EPRAVO magazine, který vydává redakce serveru epravo.cz.

Datum: 7. ledna 2011
Ústavní soud ČR se vyjádřil k otázce přestávky v práci během nepřetržitého provozu

Článek Nataši Randlové a Aleny Koktové shrnuje vyjádření Ústavního soudu k výkladu pojmu "nepřetržitý provoz" a s tím související organizace práce, včetně přestávek na jídlo a oddech. Po přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně a soudu odvolacího došel Ústavní soud k závěru, že při poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech je rozhodující výkon konkrétní práce zaměstnance, nikoli určení nepřetržitého provozu zaměstnavatele.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 2. listopadu 2010
Evropská rada zaměstnanců - plánovaná novela zákoníku práce

Článek Romany Kaletové a Ondřeje Krtičky informuje o plánované novelizaci zákoníku práce, která si klade za cíl především transpozici nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/38/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství. Směrnice upravuje např. zřízení evropské rady zaměstnanců nebo postup při informování a projednávání se zaměstnanci v podnicích na úrovni EU.

Datum: 15. října 2010
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu podezření na zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce

Článek Ondřeje Chlady informuje čtenáře o rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. května 2010 (sp. zn. 21 Cdo 266/2009) prohlašující za neplatné okamžité zrušení pracovního poměru, přestože se v posuzovaném případě zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti nevrátil do práce a ani před jejím skončením řádně nedoložil důvod další nepřítomnosti na pracovišti.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 25. srpna 2010
Neplatnost výpovědi pro zneužití výkonu práva – změna formy pracovní doby jako sankce za porušení pracovní kázně

Článek Nataši Randlové informuje o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1288/2009, v němž Nejvyšší soud prohlásil za neplatnou výpověď pro zneužití výkonu práva prostřednictvím zrušení pružné pracovní doby jako sankce za porušení pracovní kázně.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 27. července 2010
Koordinace systémů sociálního zabezpečení

Článek Romany Kaletové a Ondřeje Chlady se zabývá významnou změnou a zjednodušením v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení členských států Evropské unie, která je nezbytným předpokladem pro dosažení volného pohybu osob v rámci Unie. Tyto změny přineslo ode dne 1. května 2010 nové „koordinační nařízení“ - nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení spolu s prováděcím nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009.

Autoři / spoluautoři: Mgr. Ondřej Chlada
Datum: 4. června 2010
Evropská unie chystá podstatné změny pro rodiče malých dětí

Článek Nataši Randlové a Barbory Suché informuje o legislativních změnách přijatých či navržených v rámci EU. Tyto přináší podstatné změny v postavení rodičů malých dětí, jako jsou zavedení 2 týdnů plně placené otcovské dovolené, prodloužení mateřské dovolené na 20 týdnů s poskytováním příspěvku ve výši 100% měsíčního výdělku či zvýšení ochrany proti diskriminaci a zjednodušení návratu rodičů do zaměstnání.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 15. dubna 2010
Průměrná mzda za rok 2009 a praktické dopady jejího vyhlášení, včetně zaměstnávání osob zdravotně postižených

Článek Nataši Randlové a Barbory Suché informuje o vyhlášení výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009, jenž dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí činí 22 896 Kč. Průměrná mzda stanovená sdělením MPSV je důležitá pro výpočet některých dávek, příspěvků a odvodů dle zákona o zaměstnanosti, jimiž se dále článek podrobně zabývá.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 19. ledna 2010
Janotův úsporný balíček z pohledu personální praxe

Tento článek přináší čtenářům pohled na novely zákonů v souvislosti s návrhem státního rozpočtu ČR pro rok 2010, tedy na tzv. „Janotův úsporný balíček,“ který se dotkne celé řady zákonů v pracovněprávní oblasti a jehož dopad pocítí jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Nejdůležitějšími změnami, které balíček přináší, jsou změny v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, úprava nemocenských i sociálních dávek.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 9. listopadu 2009
Zaměstnavatelé nově musí zaměstnancům umožnit svobodný výběr penzijního fondu

Článek informuje o překvapivě schválené zásadní novele zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, která zakazuje zaměstnavatelům ovlivňovat své zaměstnance při výběru penzijního fondu a přijímat pobídky v souvislosti s poskytováním penzijního příspěvku. Upozorňuje zaměstnavatele na sankce, které jim od 1. srpna hrozí za porušení těchto ustanovení. Také shrnuje nové povinnosti samotných penzijních fondů i zaměstnanců, kteří si nově připlatí za změnu fondu.

Datum: 4. září 2009
Úprava dovolené v českém zákoníku práce a její soulad respektive nesoulad s právem Evropských společenství

Článek Romany Kaletové shrnuje právní úpravu dovolené v českém zákoníku práce a upozorňuje na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 20. ledna 2009, týkající se souladu vnitrostátní právní úpravy čerpání dovolené s právem ES. V tomto rozhodnutí ESD interpretoval směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/88/ES tak, že členské státy EU nemohou přijmout takovou právní úpravu, podle které zaniká zaměstnanci nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok uplynutím referenčního období i tehdy, pokud měl pracovní volno z důvodu nemoci.

Datum: 25. srpna 2009
Změny dotýkající se dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců po přijetí tzv. protikrizového balíčku a dalších novel

Článek Nataši Randlové a Barbory Suché informuje o změnách v oblasti úpravy dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, které přináší tzv. „protikrizový balíček“ a novela zákona o nemocenském pojištění. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability přináší pro zaměstnance pracující na směny poměrně zásadní novelu zákoníku práce, když odstraňuje některé nerovnosti v nároku na náhradu mzdy při jejich dočasné pracovní neschopnosti. Novela zákona o nemocenském pojištění by pak měla především zjednodušit celý proces rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti a snížit administrativní zátěž lékařů s tímto procesem spojenou.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 8. července 2009
Belgie od 1. 5. 2009 otevřela svůj pracovní trh

Článek Romany Kaletové informuje o otevření pracovního trhu v Belgii pro občany České republiky a dalších nových států EU od 1. května 2009. Od tohoto data již čeští zaměstnanci nepotřebují pro práci v Belgii pracovní povolení, některé povinnosti však musí splnit i nadále - v článku naleznete jejich přehled. Rovněž se dozvíte základní informace o belgickém pracovním právu.

Datum: 14. května 2009
Koncepční novela zákoníku práce

Článek informuje o současném stavu projednávání koncepční novely zákoníku práce, která má přinést liberalizaci pracovněprávních vztahů v České republice. Rozebírá také jednotlivé změny, které jsou v návrhu koncepční novely obsaženy.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Datum: 1. dubna 2009