Knihy

40+6 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

V roce 2017 jsme pro vás vydali sbírku 40 + 6 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. Sbírka autorského kolektivu členů pracovněprávního týmu advokátní kanceláře Randl Partners volně navazuje na předchozí publikace a shomažďuje odpovědi na dotazy čtenářů a čtenářek zasílaných do internetové pracovněprávní poradny na serveru Novinky.cz. 

Pokud máte o knihu zájem a jste našimi klienty, prosím, kontaktujte nás na employment@randls.com.

40+5 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Naše sbírka odpovědí na dotazy čtenářů a čtenářek zasílaných do internetové pracovněprávní poradny na serveru Novinky.cz za rok 2016 nese název 40 + 5 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny a volně navazuje na předchozí publikace.

Pokud máte o knihu zájem a jste našimi klienty, prosím, kontaktujte nás na employment@randls.com.

Compliance v podnikové praxi

Publikace, na jejímž vzniku se jakožto spoluautorka podílela také JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., přináší první ucelené pojednání o problematice compliance v podnikové praxi. 

Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však neznamená zdaleka jen – v zásadě samozřejmou – povinnost, aby obchodní korporace, členové jejich orgánů a zaměstnanci dodržovali právní předpisy. Zahrnuje rovněž požadavek na existenci určité kvality nastavení vnitřního řízení a správy pro zajištění deklarovaného závazku obchodní korporace dodržovat obecně závazné právní předpisy, popřípadě interní a jiných předpisy. Předkládaná publikace nabízí čtenářům praktický pohled na problematiku compliance v České republice. Autoři jednotlivých kapitol jsou praktikujícími právníky, pracovníky compliance útvarů tuzemských obchodních korporací, popř. specialisté na oblast investigativních služeb a vyšetřování korupce a podvodů.

Při strukturování publikace se autoři orientovali podle oblastí, které jsou v tuzemské „compliance praxi“ klíčové. Vedle obecných témat o požadavcích na compliance řízení a správu tuzemských korporací (zahrnující též forenzní a další vyšetřovací činnosti, resp. interní vyšetřování a compliance prověrky) je zohledněna rovněž sektorová úprava ve vybraných oblastech podnikání, které vykazují specifické požadavky na compliance úpravu (bankovnictví, telekomunikace, energetika a farmaceutický průmysl).

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi týkajícími se těchto oblastí, jmenovitě směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů a směrnicí Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.

Prostor je také věnován porovnání české právní úpravy s úpravou některých států Evropské unie, zejména v těch oblastech, kde dle názoru autorky Česká republika nevyužila všechny možnosti evropských směrnic a klíčových rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která mají dopad i na českou právní úpravu a se kterými česká právní úprava není vždy v souladu.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
40+4 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Naše sbírka odpovědí na dotazy čtenářů a čtenářek zasílaných do internetové pracovněprávní poradny na serveru Novinky.cz za rok 2015 nese název 40 + 4 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny  a volně navazuje na předchozí publikace. 

Pokud máte o knihu zájem a jste našimi klienty, prosím, kontaktujte nás na  employment@randls.com.

40+3 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

V roce 2015 jsme pro vás vydali sbírku  40 + 3 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny.  Sbírka  autorského kolektivu členů pracovněprávního týmu advokátní kanceláře Randl Partners volně navazuje na předchozí publikace a shomažďuje    odpovědi na dotazy čtenářů a čtenářek zasílaných do internetové pracovněprávní poradny na serveru Novinky.cz. 


Pokud máte o knihu zájem a jste našimi klienty, prosím, kontaktujte nás na  employment@randls.com.

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele

Publikace, jejímiž spoluautory jsou také Nataša Randlová a David Borovec, pojednává o obecném přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele a detailně rozebírá dopad těchto povinností na zaměstnavatele při změně dodavatele.

Výklad platné právní úpravy je v knize „Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele“ doplněn rozborem judikatury, zejména Soudního dvora EU, a zahraničními zkušenostmi.

Kniha je vhodná pro právní a personální oddělení zaměstnavatelů, akademickou sféru a subjekty poskytující právní služby.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
40+2 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Publikace 40 + 2 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny je přímým pokračováním loňského o jeden dotaz štíhlejšího vydání sbírky, které volně navázalo na dva předchozí díly knihy 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny z roků 2010 a 2011. Již čtvrtým rokem je tak vydávána publikace shromažďující odpovědi na dotazy čtenářů a čtenářek zasílaných do internetové pracovněprávní poradny na serveru Novinky.cz.

Pokud máte o knihu zájem a jste našimi klienty, prosím, kontaktujte nás na employment@randls.com.

40+1 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Tato publikace vznikla jako soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz. Volně navazuje na dva díly knihy 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. Kniha je dílem autorského kolektivu složeného z členů pracovněprávního týmu advokátní kanceláře Randl Partners. Cílem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě. Kniha je určena zejména všem zaměstnancům pro lepší orientaci v jejich pracovněprávních vztazích, jakož i zaměstnavatelům a personalistům jako soubor rad jak v pracovním právu postupovat při respektování práv zaměstnanců.

Pokud máte o knihu zájem a jste našimi klienty, prosím, kontaktujte nás na employment@randls.com.

Zákoník práce. Komentář

Nový komentář k zákoníku práce vydaný společností Wolters Kluwer je dílem autorského týmu, jehož členové se podíleli na přípravě zásadní novely zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012 a zároveň mají bohaté zkušenosti s praktickou aplikací tohoto zákona. Tato publikace se však nesoustředí jen na výklad nově upravených oblastí, ale přináší i rozšířený výklad těch částí zákoníku práce, kterých se změny nedotkly.

Nataša Randlová přispěla do publikace výkladem problematiky pracovní doby a doby odpočinku, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, péče o zaměstnance, mezinárodního vysílání zaměstnanců v rámci EU, evropské rady zaměstnanců a v neposlední řadě také výkladem pasáží věnujících se informování a projednání, působnosti odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny, 2. díl

Pracovněprávní tým Randl partners připravil spolu s nakladatelstvím Wolters Kluwer druhý díl publikace "50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny". Publikace je - stejně jako první díl - souborem odpovědí na na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz. Na jejích stránkách autoři zodpověděli 50 otázek z různých oblastí pracovního práva, od běžných problémů každodenního života, až po řešení složitějších a komplexnějších pracovněprávních problematik.

Odpovědi vycházejí z právní úpravy účinné k 15. říjnu 2011. Zároveň však autoři zohlednili novelizace pracovněprávních předpisů účinné k 1. lednu 2012 a k relevatním odpovědím připojili poznámky o budoucí právní úpravě daných institutů.


Labour Code Commentary

Autory prvního anglicky psaného komentáře k českému zákoníku práce jsou JUDr. Nataša Randlová a doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Komentář je společným dílem dvou předních českých odborníků v oblasti pracovního práva, kteří při jeho sestavování využili mnohaleté praktické zkušenosti podložené širokými teoretickými znalostmi. Primárním cílem autorů bylo vytvořit praktického průvodce českým zákoníkem práce pro každodenní užívání zaměstnavateli a zaměstnanci v soukromé sféře.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Pracovní právo

Publikace Pracovní právo je součástí řady právnických učebnic a představuje tak teoretický základ pro studium tohoto oboru v jeho moderní podobě. Kolektiv autorů pod vedením doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., přináší komplexní výklad pracovněprávní problematiky, včetně nových praktických trendů v zaměstnávání osob. Reaguje na aktuální právní stav pracovního práva v České republice ke dni 1. 3. 2011, zejména ve vazbě na občanský zákoník, evropské předpisy a judikaturu.

Nataša Randlová přispěla do publikace výkladem problematiky změn pracovního poměru a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

V prosinci loňského roku vydal pracovněprávní tým advokátní kanceláře Randl Partners ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer svou první společnou knihu – 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. Publikace vznikla jako soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz. Odpovědi byly pro účely knižního vydání aktualizovány dle právního stavu k 1. lednu 2011.

Cílem publikace je poskytnout především personalistům a zaměstnancům praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě. Doufáme, že se Vám naše první společné dílo bude líbit!

Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů

V roce 2009 se Nataša Randlová stala součástí autorského kolektivu složeného z členů Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů vedeného JUDr. Bořivojem Šubrtem. Publikace, která je společným dílem tohoto kolektivu, je pojata zcela prakticky a instruktivně. Ocení ji zejména personalisté, pracovníci mzdových útvarů nebo pracovníci odpovědní za prevenci rizik, stejně jako např. pracovníci kontrolních orgánů státu nebo advokáti.

Nataša Randlová přispěla do publikace popisem zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Vysielanie zamestnancov

Jednou z nejsložitějších pracovněprávních problematik s přeshraničním prvkem - přeshraničním vysíláním zaměstnanců - se zabývá publikace kolektivu českých a slovenských autorů pod vedením prof. JUDr. Heleny Barancové, DrSc. Hlavním cílem autorů je poskytnout komplexní právní informace především zaměstnavatelům, kteří se denně setkávají s dočasným vysíláním zaměstnanců do států Evropského hospodářského prostoru a přispět tak k lepší orientaci ve složitém oboru.

Nataša Randlová přispěla do publikace analýzou pracovních podmínek jednotlivých zemí Evropského hospodářského prostoru.

Autoři / spoluautoři: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.