Podnikatelé a obchodní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 10:00 hod. 17. 12. 2020

Dopady opatření proti pandemii na smluvní vztahy – obecně

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro snížení či zvýšení smluvní ceny či jiné změny smluvních podmínek?

Jednostranně není možné cenu nebo jiné podmínky smlouvy změnit, pokud nedojde k hrubému nepoměru mezi plněním smluvních stran a strany smluvně nevyloučily aplikaci ustanovení § 1765 nebo § 2620 odst. 2 OZ (strany ve smlouvě převzaly nebezpečí změny okolností).

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro neplnění povinností ze smluv?

Koronavirus, popř. opatření s ním spojená mohou ospravedlnit neplnění povinností ze smluv, pokud představují tzv. vyšší moc a smluvní strany se tak ve smlouvě dohodly. Pokud ve smlouvě ustanovení o vyšší moci není, lze využít ustanovení zákona – pokud straně ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, není taková strana povinna nahradit škodu.

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro zánik závazků ze smluv?

Vládní opatření, která zakazují celou řadu aktivit, mohou způsobit zánik závazku ze smlouvy pro nemožnost jejího plnění. To ovšem jen za předpokladu, že plnění není možné poskytnout ani za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Některá plnění se také mohou stát nezákonnými.

Další opatření týkající se podnikatelů

Aktuálně účinné úlevy a pomoc podnikatelům

Prodloužení programu Antivirus A

 • pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl omezen či zakázán vládními opatřeními
 • Proplaceno bude 100 % mzdy včetně odvodů, a to až do výše 50.000 korun
 • Za období od 1. října

Program Antivirus A Plus

 • pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl zcela zakázán
 • kompenzace 100 % mzdových nákladů do maximální výše 50 000 Kč za podmínky, že zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 %
 • za období po 1. říjnu 2020
 • omezeno neslučitelností s dalšími programy – limit 800 000 EUR

Prodloužení programu Antivirus B

 • prodloužen do 31. prosince
 • pro zaměstnavatele, kteří museli omezit provoz z důvodu karantén zaměstnanců, omezení odbytu, či výpadků dodávek
 • kompenzováno bude 60% mzdových nákladů

Pokračování programu COVID-nájemné

 • pro podnikatele, jimž bylo zakázáno provozovat jejich činnost v pronajatých provozovnách
 • příspěvek ve výši 50 % nájemného za třetí čtvrtletí letošního roku
 • není podmíněna slevou poskytnutou pronajímatelem
 • vládou schváleno i pro poslední čtvrtletí roku 2020

Pokračování programu COVID-kultura

 • příspěvek až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury
 • pro jednotlivé příspěvky jsou určena různá období mezi 1. březnem a 31. prosincem 2020
 • pro jednotlivce je určena jednorázová podoba 60 000 korun, podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun

Pokračování programu COVID-sport

 • kompenzace pro profesionální kluby na uhrazení nákladů vynaložených na zrušení sportovní události za období od března do konce letošního roku
 • kompenzace pro komerční pořadatele sportovních akcí pro širokou veřejnost na uhrazení marně vynaložených nákladů souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. července letošního roku
 • akce, které musely být zrušeny na podzim zahrnuty nejsou

Podpora dopravců (COVID bus)

 • kompenzace pro zájezdové dopravce za ztráty utrpěné od začátku březnového nouzového stavu do konce června
 • výše je určena počtem sedaček a dní, současně s ekologickou třídou vozidla, maximálně 135 korun za den

Podpora cestovních kanceláří

 • kompenzace 500 korun za každý zrušený zájezd kvůli pandemii, který byl zakoupený od 1. prosince loňského roku do 1. října letošního roku
 • turističtí průvodci mohou dostat kompenzaci až ve výši 50 000 Kč

Agricovid potravinářství

 • pro výrobce potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, kterým poklesl příjem o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. března do 30. listopadu 2020
 • až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance
 • celková výše podpory  nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPP a DPČ

 • 500 Kč denně
 • za bonusové období od 5. října do 21. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení při dalším pokračování nouzového stavu (aktuálně do 24. 12.)
 • uplatnitelný při zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí dopadajících na převažující obor podnikání, nebo při navázání na některý z těchto oborů, v důsledku čehož byla omezena činnost alespoň o 80%
 • nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi

Daňové úlevy

 • hromadné prominutí úroku z prodlení u DPH splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, zálohy splatné od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.
 • odložení všech úhrad DPH, daně z příjmů a silniční daně od 14. 10. do konce roku
 • pro podnikatele s převažujícím oborem činnosti, na který přímo dopadají vládní restrikce

Odklad splácení úvěrů

 • zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (ze dne 16. 4. 2020)
 • možnost odkladu splátek úvěrů a hypoték po ochrannou dobu (od prvního dne kalendářního měsíce po dni, kdy došlo k oznámení, do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020), a to na základě písemné žádosti zaslané poskytovateli úvěru
 • o délku ochranné lhůty se odkládá čas plnění dluhů (i zajištění)
 • vztahuje se na úvěry sjednané a čerpané před 26. 3. 2020 poskytnuté podnikateli (tedy nejen bankami)
 • odklad se netýká úroků – ty musí právnické osoby hradit ve výši a v době dohodnuté v úvěrové smlouvě (FO jiná úprava)
 • nevztahuje se zejména na kontokorent, revolvingový úvěr, operativní leasing, finanční a bankovní záruky, odložené platby, platby za energie a ICT služby (výjimky v § 3)
 • nevztahuje se na úvěry, které byly již k 26. 3. 2020 v delším než 30denním prodlení

Další úlevy a pomoc podnikatelům

Lex Covid

 • zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (ze dne 17. 4. 2020)
  • dočasné úlevy pro právnické osoby (ulehčení vnitřního fungování)
  • prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu v různých soudních řízeních
  • změny v exekučním právu
  • změny v insolvenčním právu

Programy pro podporu podnikání

 • COVID I, COVID II a COVID III – programy pro OSVČ a malé a střední podniky
 • COVID Plus – záruky Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) pro podniky nad 250 zaměstnanců s podílem vývozu na celkových tržbách alespoň 20 %, maximální výše úvěru odpovídá 25 % ročního obratu (od 5 mil. do 2 mld. Kč)
 • COVID-Ubytování – náhrady ve výši 100 – 330 Kč na pokoj pro ubytovací zařízení za období od 14. 3. do 24. 5. 2020
 • COVID-Nájemné – dotace státu podnikajícím FO nebo PO na nájem provozovny ve výši 50 % v maximální výši 10 mil. Kč pro období od 1. 4. do 30. 6. 2020. Pronajímatel musí poskytnout slevu ve výši alespoň 30 %.
 • COVID-Kultura – proplacení až 50 % uznatelných nákladů za zrušení akce kulturního a kreativního průmyslu (podrobnosti zde)
 • Czech Rise Up (nově i Czech Rise Up 2.0) – cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronaviru (bližší informace zde)
 • Technologie COVID 19 – podpora malých a středních podnikatelů za účelem obstarání zdravotnických prostředků k boji proti koronaviru (bližší informace zde)
 • Inovační vouchery COVID-19 – podpora malých a středních podnikatelů – chystaná dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19
 • The Country for the Future – veřejná soutěž – dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky COVID 19

Daňová opatření (další informace jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy)

 • Liberační balíček I.
  1. plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020 (možnost podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem)
  2. prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem (na všechny daňové subjekty, tj. fyzické osoby i podnikatele)
  3. plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1.3. a 31.7.2020
  4. Ze strany GFŘ bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1.3. do 31.7.2020 (pokud bude prokázána spojitost s koronavirem)
  5. plošné prominutí správního poplatku za podání následující žádosti (musí být podané do 31.7.)
   1. žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky
   2. žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení
 • Liberační balíček II.
  1. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob (červnová záloha se nebude vůbec hradit)
  2. plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí / za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí / zálohu na tuto daň (vztahuje se na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020)
   • daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020
   • v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí
  3. zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 – bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018
 • Liberační balíček III.
  • Prominutí pokuty a úroku za pozdní zaplacení daně z příjmu FO a PO, bude-li přiznání podáno do 18. 8. 2020 (při nepodání přiznání do tohoto data se penále počítá od zákonné lhůty, tedy o 1. dubna u FO a 1. června u PO)
  • Prominutí sankcí za pozdní zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí se splatností daně mezi 31. 4. a 30. 11. 2020, bude daňové přiznání podáno do 31. 12. 2020
  • prominutí pokut u DPH, bude-li podání učiněno do 31. 8. 2020
  • viz Finanční zpravodaj č. 9/2020
 • Další daňové změny
  • Snížení sazby DPH na ubytovací služby a vstupné na sport a kulturu z 15 % na 10 %
  • Snížení sazby silniční daně u vozidel nad 3,5 tuny o 25 %, zpětně od počátku 2020 (vede ke snížení letošních záloh)
  • Prominutí DPH za vybrané ochranné pomůcky, desinfekční roztoky a jiné zboží
  • Snížení základu daně podnikatelům o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií v období mezi 1. březnem a 31. květnem 2020.
  • Zavedení stravenkového paušálu od ledna 2021 (jednodušší a levnější alternativa dnešního režimu, příspěvek na stravování bude poskytován přímo v penězích, bez platby zprostředkovateli stravenek)
  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinek od prosince 2019, zaplacená daň bude vrácena

Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET

 • po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců

Úlevy pro živnostníky

 • odpuštění důchodového pojištění
  • stát za OSVČ uhradí (tzn. fakticky odpustí) zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 
 • záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění
  • stát za OSVČ uhradí (tzn. fakticky odpustí) zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020
 • ošetřovné pro OSVČ
 • kompenzační bonus pro OSVČ (tzv. Pětadvacítka)
 • „superdaň“
  • zavedení paušální daně pro živnostníky s ročním příjmem nižším než 800 000 Kč, kteří nejsou plátci DPH
  • místo 3 samostatných odvodů (daň z příjmu, sociální a zdravotní pojistné) bude možné od 1. 1. 2021 zaplatit jednu paušální částku ve výši 5 740 Kč
  • využití této možnosti znemožňuje uplatňovat jiné daňové slevy a úlevy

Opatření pro podporu zemědělství

 • cílem potravinová soběstačnost (PGRLF, Program rozvoje venkova)

Nouzový balíček Ministerstva zahraničních věcí

 • pomoc českým vývozcům ze strany MZV a zastupitelských úřadů (zdarma)
 • podrobnosti zde

Program „Antivirus“ (tzv. kurz arbeit)

 • obsahuje 2 režimy – jejich rámcový popis je k dispozici zde
 • bližší podmínky jsou stanoveny v metodice, která je k dispozici zde
 • Antivirus C – odklad a prominutí pojistného na sociálním zabezpečení – bližší informace zde

Balíček pro dopravce

 • odložení platby za mýto pro období 1. 4. – 31. 7. 2020
 • odložení záloh silniční daně do 15.10.2020

Balíček pro podporu kultury

 • schválen vládou, alokace 1,07 mld. Kč
 • podrobnosti zde

< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >