Podnikatelé a obchodní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 6. 1. 2022, 13:00 hod.

Dopady opatření proti pandemii na smluvní vztahy – obecně

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro snížení či zvýšení smluvní ceny či jiné změny smluvních podmínek?

Jednostranně není možné cenu nebo jiné podmínky smlouvy změnit, pokud nedojde k hrubému nepoměru mezi plněním smluvních stran a strany smluvně nevyloučily aplikaci ustanovení § 1765 nebo § 2620 odst. 2 OZ (strany ve smlouvě převzaly nebezpečí změny okolností).

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro neplnění povinností ze smluv?

Koronavirus, popř. opatření s ním spojená mohou ospravedlnit neplnění povinností ze smluv, pokud představují tzv. vyšší moc a smluvní strany se tak ve smlouvě dohodly. Pokud ve smlouvě ustanovení o vyšší moci není, lze využít ustanovení zákona – pokud straně ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, není taková strana povinna nahradit škodu.

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro zánik závazků ze smluv?

Vládní opatření, která zakazují celou řadu aktivit, mohou způsobit zánik závazku ze smlouvy pro nemožnost jejího plnění. To ovšem jen za předpokladu, že plnění není možné poskytnout ani za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Některá plnění se také mohou stát nezákonnými.

Další opatření týkající se podnikatelů

Aktuálně účinné úlevy a pomoc podnikatelům

Prodloužení programu Antivirus A

 • pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19
 • proplaceno bude maximálně 80 % mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39 000 korun měsíčně na zaměstnance
 • období platnosti programu prodlouženo do 28. 2. 2022

Prodloužení programu Antivirus B

 • kompenzuje zaměstnavatelům náklady na zaměstnance, kteří se v důsledku dopadů pandemie ocitli v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele (nemůžou fungovat, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti, nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech)
 •  proplaceno bude 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance
 • doba uznatelnosti výdajů od 1.11. 2021 do 31.12.2021
 • výplata prostředků byla novou vládou zastavena k 1.1.2022, vyplaceny budou pouze náklady za listopad a prosinec

Covid 2021

 • plánované znovu spuštění programu v průběhu listopadu 2021
 • plošný program nahrazující předchozí sektorové programy
 • program určen podnikům, kterým bylo omezeno podnikání a poklesl jim obrat nejméně o 30 %
 • maximální částka podpory: 300 Kč krát počet zaměstnanců krát počet dní, za které podnikatel o podporu požádá (za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby)
 • na jednoho příjemce možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur
 • rozhodné období: od 1. 11. do 31. 12 2021 s možností prodloužení dle situace
 • podrobnosti k dispozici zde

Covid – nepokryté náklady

 • alternativa k programu Covid 2021
 • určeno podnikatelům, kteří se kvůli pandemii nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů
 • podmínky: pokles tržeb alespoň o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě
 • maximální výše podpory: 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele
 • rozhodné období: od 1. 11. do 31. 12 2021 s možností prodloužení dle situace
 • podrobnosti k dispozici zde

Kompenzační bonus

 • pro společníky s.r.o. a OSVČ až 1 000 Kč denně
 • pro osoby pracující na DPP/DPČ 500 Kč denně
 • první bonusové období od 22. listopadu do 31. prosince 2021
 • druhé bonusové období od 1. do 31. ledna 2022 
 • podmínky: propad příjmů odpovídajících tržbám o nejméně 30 %, a to ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výší příjmů ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bonusového období tedy prosinec 2021, resp. leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021.
 • více informací k dispozici zde

Další úlevy a opatření 

Odložení elektronické evidence tržeb

 • odložení spuštění třetí a čtvrté vlny EET a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln
 • povinnost používat EET odložena do 1. 1. 2023
 • více informací zde

Záruka Covid III – Úprava Invest

 • určeno pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny
 • možnost získat zaručený úvěr na provozní náklady i na investice
 • prodloužení doby ručení na 6 let
 • maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč
 • další informace uvedeny zde

Záruka Covid Plus

 • určen pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci
 • podmínky: export se musí podílet alespoň 20 % na tržbách firmy
 • záruka kryje 80 % jistiny úvěru
 • výše úvěru: 5 milionů – 2 miliardy Kč
 • poskytování záruk prodlouženo až do 31. 12. 2021
 • další informace uvedeny zde

Záruka COVID Sport

 • záruční program pro malé a střední podnikatele působící v oblasti sportu
 • ČMRZB poskytne záruku za provozní úvěr do 15 milionů Kč, a to až do výše 80 % jistiny
 • doba ručení: 3 roky
 • možnost požádat i o finanční příspěvek na úhradu úroku až do výše 1 milionu Kč
 • další informace uvedeny zde

Covid – Lázně 2021

 • formou podpory poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních
 • rozhodné období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • konkrétní podmínky zde

Covid – Záruka CK

 • zejména pro malé a střední cestovní kanceláře
 • cíl: splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku
 • maximální částka: až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění, maximálně však 4 miliony Kč
 • podpora bude poskytována na dobu 1 kalendářního roku, který byl zahájen mezi 1. 10. 2020 a 31. 12. 2021

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • určeno pro osoby, které se prokazatelně ocitly kvůli koronaviru ve finanční nouzi
 • možnost požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • týká se rovněž rodičů dětí do 10 let, kteří zůstali doma na tzv. ošetřovném

Daňové úlevy

 • odložení daňových povinností všech podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána
 • institut zpětného uplatnění daňové ztráty
 • plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti na finanční či celní úřad
 • plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků do 30. 6. 2021
 • snížení sazeb DPH na točené pivo, , na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení
 •  snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 t o 25 procent
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • trvalé osvobození od daně za nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování od 1. ledna 2021

< Přejít zpět