Podnikatelé a obchodní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 11. 8. 2021, 16:00 hod.

Dopady opatření proti pandemii na smluvní vztahy – obecně

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro snížení či zvýšení smluvní ceny či jiné změny smluvních podmínek?

Jednostranně není možné cenu nebo jiné podmínky smlouvy změnit, pokud nedojde k hrubému nepoměru mezi plněním smluvních stran a strany smluvně nevyloučily aplikaci ustanovení § 1765 nebo § 2620 odst. 2 OZ (strany ve smlouvě převzaly nebezpečí změny okolností).

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro neplnění povinností ze smluv?

Koronavirus, popř. opatření s ním spojená mohou ospravedlnit neplnění povinností ze smluv, pokud představují tzv. vyšší moc a smluvní strany se tak ve smlouvě dohodly. Pokud ve smlouvě ustanovení o vyšší moci není, lze využít ustanovení zákona – pokud straně ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, není taková strana povinna nahradit škodu.

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro zánik závazků ze smluv?

Vládní opatření, která zakazují celou řadu aktivit, mohou způsobit zánik závazku ze smlouvy pro nemožnost jejího plnění. To ovšem jen za předpokladu, že plnění není možné poskytnout ani za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Některá plnění se také mohou stát nezákonnými.

Další opatření týkající se podnikatelů

Aktuálně účinné úlevy a pomoc podnikatelům

Prodloužení programu Antivirus A

 • pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl omezen či zakázán vládními opatřeními
 • proplaceno bude maximálně 80 % mzdy včetně odvodů, maximálně do výše 39 000 korun
 • doba uznatelnosti výdajů programu byla prodloužena do 30. 6. 2021
 • období platnosti programu prodlouženo do 31. 12. 2021

Covid 2021

 • plošný program nahrazující od března 2021 předchozí sektorové programy
 • program určen podnikům, kterým bylo omezeno podnikání
 • uznatelné náklady: únor 2020 – 9. května 2021
 • maximální částka podpory: 500 Kč/den za zaměstnance v pracovním poměru, po dobu, kdy byl provoz omezen
  • pokud má firma méně než 3 zaměstnance, pak částka činí 1500/den
 • na jednoho příjemce možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur
 • rozhodné období: od 11. 1. 2021 do 9. 5. 2021
 • podrobnosti k dispozici zde

Covid – nepokryté náklady

 • alternativa k programu Covid 2021
 • určeno podnikatelům, kteří se kvůli pandemii nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů
 • podmínky: pokles obratu firma v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %
 • maximální výše podpory: 40 milionů Kč na žadatele
 • vyhlášena druhá výzva pro období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021
 • podrobnosti k dispozici zde

Odložení elektronické evidence tržeb

 • odložení spuštění třetí a čtvrté vlny EET a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln
 • povinnost používat EET odložena do 1. 1. 2023
 • více informací zde

Záruka Covid III – Úprava Invest

 • určeno pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny
 • možnost získat zaručený úvěr na provozní náklady i na investice
 • prodloužení doby ručení na 6 let
 • maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč
 • další informace uvedeny zde

Záruka Covid Plus

 • určen pro velké podniky s minimálně 250 zaměstnanci
 • podmínky: export se musí podílet alespoň 20 % na tržbách firmy
 • záruka kryje 80 % jistiny úvěru
 • výše úvěru: 5 milionů – 2 miliardy Kč
 • poskytování záruk prodlouženo až do 31. 12. 2021
 • další informace uvedeny zde

Záruka COVID Sport

 • záruční program pro malé a střední podnikatele působící v oblasti sportu
 • ČMRZB poskytne záruku za provozní úvěr do 15 milionů Kč, a to až do výše 80 % jistiny
 • doba ručení: 3 roky
 • možnost požádat i o finanční příspěvek na úhradu úroku až do výše 1 milionu Kč
 • další informace uvedeny zde

Covid – Lázně 2021

 • formou podpory poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních
 • rozhodné období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • konkrétní podmínky zde

Covid – Záruka CK

 • zejména pro malé a střední cestovní kanceláře
 • cíl: splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku
 • maximální částka: až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění, maximálně však 4 miliony Kč
 • podpora bude poskytována na dobu 1 kalendářního roku, který byl zahájen mezi 1. 10. 2020 a 31. 12. 2021

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • určeno pro osoby, které se prokazatelně ocitly kvůli koronaviru ve finanční nouzi
 • možnost požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • týká se rovněž rodičů dětí do 10 let, kteří zůstali doma na tzv. ošetřovném

Daňové úlevy

 • odložení daňových povinností všech podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána
 • institut zpětného uplatnění daňové ztráty
 • plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti na finanční či celní úřad
 • plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků do 30. 6. 2021
 • snížení sazeb DPH na točené pivo, , na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení
 •  snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 t o 25 procent
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • trvalé osvobození od daně za nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování od 1. ledna 2021

Ostatní programy

Ukončený program Antivirus A Plus

 • pro zaměstnavatele, jejichž provoz byl zcela zakázán
 • kompenzace 100 % mzdových nákladů do maximální výše 50 000 Kč za podmínky, že zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy ve výši 100 %
 • doba uznatelnosti výdajů programu byla ukončena k 31. 5. 2021

Ukončený program Antivirus B

 • pro zaměstnavatele, kteří museli omezit provoz z důvodu karantén zaměstnanců, omezení odbytu, či výpadků dodávek
 • kompenzováno bude 60% mzdových nákladů do maximální výše 29 000 Kč
 • doba uznatelnosti výdajů programu byla ukončena k 31. 5. 2021

Ukončený program COVID-nájemné III

 • pro podnikatele, jimž byl omezen provoz jejich činnost v pronajatých provozovnách
 • podmínky pro čerpání: uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti
 • částka podpory je 50 % nájemného do maximální výše 10 milionů pro všechny provozovny jednoho žadatele
 • rozhodné období: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020
 • příjem žádostí ukončen k 8. 4. 2021

Ukončený kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPP a DPČ

 • 500 Kč denně
 • celkem bylo vypsáno šest bonusových období
 • uplatnitelný při zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí dopadajících na převažující obor podnikání, nebo při navázání na některý z těchto oborů, v důsledku čehož byla omezena činnost alespoň o 80%
 • obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 16. 4. 2021

Ukončený nový kompenzační bonus

 • určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou
 • podmínky: výše tržeb nesmí překročit ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše
 • obecná lhůta pro podání žádosti uplynula dne 2. 8. 2021

Ukončení programu COVID-kultura III

 • jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura
 • pro jednotlivce je určena jednorázová podoba 60 000 korun
 • podání žádostí ukončeno k 15. 4. 2021

Ukončený program Agricovid potravinářství II

 • pro výrobce potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, kterým poklesl příjem o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021
 • až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance
 • celková výše podpory  nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin
 • lhůta pro podání žádosti uplynula 30. 4. 2021

< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >