Podnikatelé a obchodní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 29. 4. 2022, 16:00 hod.

Dopady opatření proti pandemii na smluvní vztahy – obecně

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro snížení či zvýšení smluvní ceny či jiné změny smluvních podmínek?

Jednostranně není možné cenu nebo jiné podmínky smlouvy změnit, pokud nedojde k hrubému nepoměru mezi plněním smluvních stran a strany smluvně nevyloučily aplikaci ustanovení § 1765 nebo § 2620 odst. 2 OZ (strany ve smlouvě převzaly nebezpečí změny okolností).

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro neplnění povinností ze smluv?

Koronavirus, popř. opatření s ním spojená mohou ospravedlnit neplnění povinností ze smluv, pokud představují tzv. vyšší moc a smluvní strany se tak ve smlouvě dohodly. Pokud ve smlouvě ustanovení o vyšší moci není, lze využít ustanovení zákona – pokud straně ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, není taková strana povinna nahradit škodu.

Mohou být změny související s opatřeními vlády a pandemií koronaviru důvodem pro zánik závazků ze smluv?

Vládní opatření, která zakazují celou řadu aktivit, mohou způsobit zánik závazku ze smlouvy pro nemožnost jejího plnění. To ovšem jen za předpokladu, že plnění není možné poskytnout ani za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Některá plnění se také mohou stát nezákonnými.

Další opatření týkající se podnikatelů

Aktuálně účinné úlevy a pomoc podnikatelům

COVID 2022 – Sektorová podpora

 • pouze pro sektor cestovního ruchu, tj. poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb a prádelny, cestovní agentury a kanceláře a pořadatele akcí a eventů (organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb)
 • pro podnikatele v sektoru cestovního ruchu  s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %
  • za období od 1. listopadu do 31. prosince 2021
  • za každého zaměstnance v pracovním poměru 500 Kč/den, maximálně 1 500 000 Kč
 •  pro organizátory akcí (viz výše)
  • od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022
  • za každého zaměstnance v pracovním poměru 500 Kč/den, maximálně 1 500 000 Kč
 • žádosti je možné podávat do 12. 5. 2022 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.
 • více informací k dispozici zde

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

 • pouze pro sektor cestovního ruchu, tj. poskytovatele stravovacích služeb, poskytovatele krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb a prádelny, cestovní agentury a kanceláře a pořadatele akcí a eventů (organizátoři sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb)
 • pro podnikatele, kterým poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019 (2018)
  • rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021
  • podpora ve výši 50 % nepokrytých nákladů, maximálně 1 500 000 Kč
 • pro organizátory akcí, kterým poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019 (2018)
  • rozhodné období 1. listopad 2021 až 28. únor 2022
  • podpora ve výši 70 % nepokrytých nákladů, maximálně 3 000 000 Kč
 • Žádosti je možné podávat  do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.
 • více informací k dispozici zde

COVID BUS

 • pro zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019
 • maximálně 2,5 mil. Kč, výše podpory je odvozena od emisní třídy autobusu a kapacity dle míst na sezení
 • pomoc bude vyhodnocena a proplacena v 1. pololetí roku 2022

Žádosti v jednotlivých výzvách z programů COVID 2022 – Sektorová podpora, COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora a COVID – Bus a COVID – Adventní trhy nelze vzájemně kombinovat. 

Další úlevy a opatření 

Odložení elektronické evidence tržeb

 • odložení spuštění třetí a čtvrté vlny EET a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln
 • povinnost používat EET odložena do 1. 1. 2023
 • více informací zde

Záruka Covid III – Úprava Invest

 • určeno pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny
 • možnost získat zaručený úvěr na provozní náklady i na investice (na provoz: do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokace
  na investice: do 30. 6. 2027)
 • prodloužení doby ručení na 6 let
 • maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč
 • další informace uvedeny zde

Záruka COVID Sport

 • záruční program pro malé a střední podnikatele působící v oblasti sportu
 • ČMRZB poskytne záruku za provozní úvěr do 15 milionů Kč, a to až do výše 80 % jistiny
 • doba ručení: 3 roky
 • možnost požádat i o finanční příspěvek na úhradu úroku až do výše 1 milionu Kč
 • příjem žádostí od 1. 2. 2021 do vyčerpání alokace
 • další informace uvedeny zde

Covid – Záruka CK

 • zejména pro malé a střední cestovní kanceláře
 • cíl: splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku
 • maximální částka: až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění, maximálně však 4 miliony Kč
 • podpora bude poskytována na dobu 1 kalendářního roku, který byl zahájen mezi 1. 10. 2020 a 31. 12. 2021

Covid – Lázně 2021

 • formou podpory poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních
 • rozhodné období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
 • konkrétní podmínky zde

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • určeno pro osoby, které se prokazatelně ocitly kvůli koronaviru ve finanční nouzi
 • možnost požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • týká se rovněž rodičů dětí do 10 let, kteří zůstali doma na tzv. ošetřovné

 


< Přejít zpět