Pravidla zpracování osobních údajů

Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 06681077, se sídlem Budějovická 1550/15a, Michle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Advokátní kancelář“ nebo „Randl Partners“) si Vám dovoluje předložit tato pravidla zpracování osobních údajů, která objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

1. Správce osobních údajů

Advokátní kancelář je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že Advokátní kancelář dodržuje zásady zpracování osobních údajů a nakládá s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnými právními předpisy, rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťuje důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů.

Správci osobních údajů jsou rovněž advokáti, mající uzavřenou smlouvu o trvalé spolupráci s Advokátní kanceláří, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Advokátní kanceláře www.randls.com.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, především se zákonem
č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Na koho se tato pravidla vztahují?

Tato pravidla zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů všech subjektů, jejich osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává, a to zejména:

  • návštěvníků webových stránek www.randls.com;
  • kontaktních osob klientů Advokátní kanceláře, které dostávají pravidelně právní novinky (aktualizace legislativy, informační bulletiny apod.), pozvánky na události apod.;
  • kontaktních osob klientů Advokátní kanceláře a dalších osob v souvislosti s poskytováním právních služeb;
  • kontaktních osob jakékoli třetí strany, s níž Advokátní kancelář spolupracuje nebo chce spolupracovat (např. dodavatelé a obchodní partneři).

Tato pravidla zpracování osobních údajů se nemusí ve všech případech uplatnit na zpracování osobních údajů, které musí zůstat přísně důvěrné dle povinnosti mlčenlivosti vyplývající ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Advokátní kancelář zpracovává následující osobní údaje nebo kategorie osobních údajů. To neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého subjektu údajů.

  • identifikační údaje jako například jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, e-mail, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, číslo pasu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, pracovní pozice, zaměstnavatel;
  • osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním právních služeb;
  • fotografie (pouze se souhlasem), záznamy z bezpečnostní kamery;
  • informace o procházení webu jako například cookies, IP adresu, informace o Vašem zařízení.

4. Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává pouze ze zákonných důvodů, které na příkladech uvádíme níže.

Plnění právní povinnosti    

Poskytování právních služeb Advokátní kanceláří je upraveno právními a stavovskými předpisy. Abychom zajistili jejich dodržování, řádně poskytovali právní služby klientům Advokátní kanceláře a vykonávali podnikatelskou činnost, zpracováváme některé Vaše osobní údaje.

Plnění smlouvy        

Smlouva o poskytování právních služeb, na jejímž základě Vám právní služby poskytujeme, případně jiné smlouvy, které jsme společně uzavřeli, vyžadují pro naplnění svého smyslu a účelu zpracování osobních údajů.

Oprávněné zájmy správce

Oprávněným zájmem Advokátní kanceláře vykonávat efektivně podnikatelskou činnost v oblasti poskytování právních služeb, poskytovat právní služby v souladu s právními předpisy, zabezpečit své prostory, dokumentaci a zařízení a provádět potřebnou kontrolu prováděných činností, řídit interní procesy a právní služby propagovat a komunikovat s klienty Advokátní kanceláře. Aby zpracování osobních údajů vycházelo z oprávněného zájmu, posuzuje Advokátní kancelář každý případ individuálně.

Souhlas        

Ve výjimečných případech a pouze pokud nelze použít žádný z výše uvedených zákonných důvodů zpracování osobních údajů, může Advokátní kancelář požádat o Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat.

5. Proč osobní údaje zpracováváme?

Poskytování právních služeb

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje zejména proto, aby řádně poskytovala právní služby klientům Advokátní kanceláře a vykonávala podnikatelskou činnost.

Osobní údaje zpracováváme i v případě komunikace se zájemci o poskytnutí právních služeb.

Organizační zabezpečení chodu Advokátní kanceláře a spolupráce s dodavateli

Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje za účelem zajištění efektivního fungování podnikatelské činnosti a v souvislosti se zajištěním obchodních vztahů s klienty a dodavateli zboží a služeb.

Webové stránky

Osobní údaje uživatelů internetových stránek www.randls.com zpracováváme také proto, abychom mohli hodnotit návštěvnost našich internetových stránek a zlepšovat uživatelské prostředí internetových stránek.

Naše webové stránky používají cookies. Cookie je jednoduchý textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do Vašeho internetového prohlížeče. Webové stránky používají anonymní cookies Google Analytics, jež jsou poskytovány společností Google Inc. za účelem monitoringu použití a analýzy webových stránek. Pravidla pro použití cookies si můžete nastavit ve Vašem prohlížeči.

Marketingová sdělení

Osobní údaje v některých případech využíváme také za účelem šíření obchodních sdělení obsahujících informace o právních novinkách nebo právních službách Advokátní kanceláře našim stávajícím klientům.

Osobní údaje můžeme pro zasílání obchodních sdělení použít, pouze pokud adresát takovou možnost neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení na e-mailu liskova@randls.com nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení.

Ne vždy, když Vás kontaktujeme, jedná se o obchodní sdělení. Vaše kontaktní údaje využíváme i pro komunikaci s Vámi nebo například při rozesílání informací o aktualizaci těchto pravidel ochrany osobních údajů.

6. Jak získáváme osobní údaje

Vaše osobní údaje získáváme nejčastěji přímo od Vás, protože je s Advokátní kanceláří sdílíte. Při poskytování právních služeb osobní údaje získáváme také od jiných třetích stran (protistran v právních případech, soudů, státních orgánů či institucí) nebo z veřejně dostupných zdrojů.

7. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je stanovena v právních předpisech či po nezbytnou dobu vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

8. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme zpravidla nikomu mimo Advokátní kancelář. Osobní údaje zpracovávané podle těchto pravidel mohou být dále zpřístupněny oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nutné ke splnění účelu zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo našich povinností ze smlouvy, je-li to nezbytné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo vyplývá-li to z Vašeho souhlasu, můžeme předat Vaše osobní údaje externím dodavatelům, kteří nás podporují při poskytování právních služeb.

9. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Rovněž máte právo nás požádat, abychom opravili či vymazali Vaše osobní údaje nebo v určitých případech omezili jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů přímo Advokátní kanceláři nebo nás požádat o přenositelnost Vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že nemusíme být vždy povinni vyhovět Vašemu požadavku na výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů, a to zejména s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti při poskytování právních služeb. Případ od případu budou prováděna posouzení našich právních povinností a výjimek z těchto práv.

Máte také právo se obrátit také se svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

Více informací o Vašich právech je k dispozici také na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (zde) nebo přímo v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

10. Kontaktní údaje

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Irenu Liškovou, telefonní číslo: +420 222 755 311, e-mail: liskova@randls.com.

11. Aktualizace těchto pravidel

Tato pravidla mohou být aktualizována, abychom doplnili změny, které nastanou v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Ke stažení zde.

 

 


< Přejít zpět