Zaměstnavatelé a pracovněprávní vztahy

AKTUALIZOVÁNO K 16:00 hod. 24. 11. 2020

Povinné testování zaměstnanců

 • Povinnost se bude týká všech zaměstnavatelů a všech zaměstnanců, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří při práci nepřichází do styku s dalšími osobami.
 • Zaměstnavatelé jsou povinni testovat rychlými antigenními testy (RAT), a to buď jako samotesty, nebo prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, a to alespoň jedenkrát týdně. První testy musí být provedeny nejpozději do pondělí 29. listopadu 2021.
 • zaměstnanci mohou odmítnout test provedený poskytovatelem zdravotních služeb a mohou vyžadovat vyšetření pouze samotestem
 • Jestliže zaměstnanec odmítne podstoupit test, zaměstnavatel je povinen tuto skutečnost nahlásit orgánu ochrany veřejného zdraví, zaměstnanec je povinen nosit po celou dobu respirátor, udržovat rozestup alespoň 1,5 m od dalších osob a stravovat se odděleně. Zaměstnavatel je povinen omezit setkávání takového zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
 • Povinnost testování se nevztahuje na
  •  plně očkované zaměstnance,
  • zaměstnance, kteří prodělali COVID-19 v posledních 180 dnech,
  • zaměstnance, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR-RT test nebo rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotníkem s negativním výsledkem.
  • Zaměstnanci jsou tyto skutečnosti povinni zaměstnavateli prokázat.
 • Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidence provedených testů, v evidenci musí být jména testovaných osob a data testování.
 • V případě, že zaměstnanci výsledek testu u zaměstnavatele bude pozitivní, zaměstnanec má kromě jiného povinnost opustit pracoviště a žádat o konfirmační test, přičemž nepřítomnost na pracovišti do výsledku konfirmačního testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě a izolaci – tzv. „izolačka“

 • Vláda schválila návrh zákona, který zavádí příspěvek zaměstnanci ve výši 370 Kč za každý den v rámci prvních 14 dnů trvání nařízené karantény nebo izolace.
 • Návrh zákona je téměř identický jako dřívější úprava mimořádného příspěvku, která platila do června 2021. Zaměstnavatel bude oprávněn si vyplacený příspěvek odečíst od plateb na sociální zabezpečení. Mimořádný příspěvek by tentokrát měl být poskytován za karanténu, která trvá od 1. listopadu 2021 do 30. června 2022. Příspěvek by tak náležel za listopad i zpětně.
 • Návrh zákona však musí projít celým legislativním procesem a je možné, že bude v Parlamentu změněn.

Ošetřovné

 • Vláda také schválila návrh zákona, který zavádí zvláštní ošetřovné poskytované v souvislosti mimořádnými opatřeními, v jejichž důsledku dojde k uzavírání škol nebo jejich částí nebo jimiž se zakazuje přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách. Ošetřovné se poskytuje i tehdy, kdy je dítěti, žáku nebo studentu nařízena karanténa.
 • Ošetřovné se bude poskytovat za dobu od 1. září 2021 do 31. ledna 2022.
 • Výše ošetřovného je stanovena jako 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž jeho výše je stanovena jako nejméně 400 Kč za kalendářní den.
 • V případě, že zaměstnanec má kratší pracovní dobu, minimální výše se poměrně sníží.

Změna v potvrzování karantén

 • Nově by měly potvrzení o nařízení karantény hlásit prostřednictvím eNeschopenky samotné krajské hygienické stanice, které takto oznámí nařízenou karanténu příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tuto informaci se následně dozví i zaměstnavatelé standardním způsobem, jako by se jednalo o dočasnou pracovní neschopnost.
 • Ošetřující lékař bude eNeschopenku z důvody karantény vystavovat už jen v několika málo specifických případech.

Starší opatření

Program Antivirus – režim A

 • zahrnuje původně navrhované režimy A a B, tj.
  1. karanténu zaměstnanců
  2. nucené uzavření/omezení provozu z důvodu mimořádných opatření
 • přísluší zaměstnavateli náhrada 80 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
  • nejvýše však 39.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – režim B

 • zahrnuje původně navrhované režimy C, D a E, tj.
  1. absence významné části zaměstnanců
  2. prostoj (výpadek dodávek)
  3. částečná nezaměstnanost (výpadek poptávky)
 • přísluší zaměstnavateli náhrada 60 % všech nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální (ze superhrubé mzdy)
  • nejvýše však 29.000 Kč na zaměstnance na měsíc

Program Antivirus – obecné podmínky čerpání

 • elektronická žádost zaměstnavatele (prostřednictvím elektronické aplikace)
 • dodržování zákoníku práce ze strany zaměstnavatele
 • pouze na zaměstnance v pracovním poměru, kterému nebyla dána výpověď
 • dohoda s Úřadem práce
 • až po skutečném vyplacení náhrady mzdy a provedení odvodů
 • zaměstnavatel je povinen v případě kontroly prokázat oprávněnost čerpání
 • důsledná následná kontrola (možnost dodatečného vrácení příspěvku)
 • specifické podmínky pro agentury práce

Odklad a prominutí pojistného na sociálním zabezpečení (tzv. režim Antivirus C)

 • prominutí pojistného = možnost snížení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele – základní podmínky
  • zaměstnavatel s nejvýše 50 zaměstnanci
  • od 31. 3. 2020 nebylo propuštěno více než 10 % zaměstnanců
  • nedošlo ke snížení mezd o více než 10 % v porovnání v březnem 2020
  • zaměstnavatel odvedl pojistné za zaměstnance ve stanovené lhůtě
  • nečerpá prostředky z programu Antivirus A a B
 • splnění podmínek se posuzuje každý měsíc zvlášť
 • odklad pojistného spočívá v možnosti uhradit platby pojistného za květen až červenec 2020 až v termínu do 20. 10. 2020
  • pokud zaměstnavatel využije odklad → penále z dlužné částky se snižuje o 80 % (sazba penále je 4 % p. a., tedy 1 % za čtvrtletí)
  • netýká se odvodu pojistného za zaměstnance

Ošetřovné

 • nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované
 • nárok mají
  • rodiče dětí mladších 13 let
  • osoby pečující o starší hendikepované děti navštěvující školu
  • osoby, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně
 • bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření
 • od 1.4. zvýšeno na 80 % z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • ošetřovné pro OSVČ

Kompenzační bonus pro DPP/ DPČ

 • nárok osob pracujících na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), a bylo jim znemožněno pracovat kvůli koronaviru
  • 350 Kč / den (zpětně od 12. března do 8. června 2020) pro osoby pracující jen na základě DPP/DPČ
  • 500 Kč / den pro OSVČ nebo společníky malých s.r.o. pracující souběžně na DPP/DPČ
 • podmínkou je práce na dohodu v období mezi 1. 10. 2019 a 31. 3. 2020 v délce alespoň 4 z 6 měsíců na DPP/DPČ
 • vyloučeny jsou osoby, které kromě práce na základě DPP/DPČ vykonávají i jiné zaměstnání (souběh naopak lze u společníků s.r.o.)
 • bonus vyplácí finanční úřady na základě žádosti prostřednictvím formuláře

< Přejít zpět