Koronavirus – seznam nejdůležitějších doposud vydaných opatření a dalších právních předpisů

AKTUALIZOVÁNO K 11:00 hod. 5. 8. 2020

Zákony

Zákon č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Zákon č. 185/2020 Sb.,o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (lex covid)

Nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Zákon č. 214/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 215/2020 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Usnesení vlády č. 223/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob)

Usnesení vlády č. 224/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb)

Usnesení vlády č. 225/2020 Sb. o zrušení usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200 a o zákazu všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha

Usnesení vlády č. 226/2020 Sb. (č. 511 – zákaz vstupu a vycestování do a z ČR)

Usnesení vlády č. 227/2020 Sb. (č. 512 – zrušení usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404 a zrušení části usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207)

Zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2  

Zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2  

Zákon č. 230/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Zákon č. 231/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády č. 235/2020 Sb.(č. 521 – pozastavení činnosti zařízení sociálních služeb)

Usnesení vlády č. 236/2020 Sb.(č. 538 – posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání a o platnosti lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci)

Zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

Zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

Zákon č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

Nařízení vlády č. 308/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Usnesení vlády

Usnesení Vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020 (vyhlášení nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 195 ze dne 12.3.2020 (odvolání hlavního hygienika)

Usnesení Vlády ČR č. 196 ze dne 12.3.2020 (nákup dezinfekčních prostředků)

Usnesení Vlády ČR č. 197 ze dne 12.3.2020 (dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic) + mimořádné opatření Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-48168-2/OAM-2020 provádějící výše uvedené usnesení, a to včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 198 ze dne 12.3.2020 (zákaz vstupu a cestování do rizikových zemí)

Usnesení Vlády ČR č. 199 ze dne 12.3.2020 (zákaz pořádání akcí nad 30 lidí)

Usnesení Vlády ČR č. 200 ze dne 12.3.2020 (omezení mezinárodní osobní dopravy)

Usnesení Vlády ČR č. 201 ze dne 12.3.2020 (zákaz školní docházky)

Usnesení Vlády ČR č. 202 ze dne 12.3.2020 (nákup plicních ventilátorů)

Usnesení Vlády ČR č. 203 ze dne 13.3.2020 (plošný zákaz vstupu a vycestování)

Usnesení Vlády ČR č. 204 ze dne 13.3.2020 (zákaz návštěv ve věznicích)

Usnesení Vlády ČR č. 205 ze dne 13.3.2020 (umožnění jízdy kamionům)

Usnesení Vlády ČR č. 206 ze dne 13.3.2020 (uvolnění 500 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy pro MZČR)

Usnesení Vlády ČR č. 207 ze dne 13.3.2020 (pracovní povinnost studentů v oborech sociálních služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 208 ze dne 13.3.2020 (zákaz provozu – bazény sportoviště, tržnice)

Usnesení Vlády ČR č. 209 ze dne 13.3.2020 (povinnosti spojené s povinnou karanténou a příznaky chřipky)

Usnesení Vlády ČR č. 210 ze dne 13.3.2020 (rozšíření seznamu nakažlivých nemocí) + nařízení Vlády ČR č. 75/2020 Sb. provádějící usnesení vlády (důsledkem je trestní odpovědnost za šíření koronaviru)

Usnesení Vlády ČR č. 211 ze dne 14.3.2020 (plošný zákaz provozu obchodů)

Usnesení Vlády ČR č. 212 ze dne 15.3.2020 (povolání vojáků a celníků) + nařízení vlády č. 83/2020 Sb. provádějící toto usnesení

Usnesení Vlády ČR č. 213 ze dne 15.3.2020 (návrh změny statutu krizového štábu), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15.3.2020 (pracovnělékařské služby + úprava poskytování některých služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 215 ze dne 15.3.2020 (zákaz volného pohybu osob)

Usnesení Vlády ČR č. 216 ze dne 15.3.2020 (zákaz čerpání dovolené pro lékařské i nelékařské pracovníky)

Usnesení Vlády ČR č. 217 ze dne 15.3.2020 (omezení provozu orgánů veřejné moci)

Usnesení Vlády ČR č. 218 ze dne 15.3.2020 (odklad senátních voleb)

Usnesení Vlády ČR č. 219 ze dne 15.3.2020 (péče o děti strategických povolání)

Usnesení Vlády ČR č. 220 ze dne 15.3.2020 (pracovní povinnost studentů medicíny a dalších medicinských oborů), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 221 ze dne 15.3.2020 (další opatření týkající se znovuzavedení ochrany vnitřních hranic)

Usnesení Vlády ČR č. 222 ze dne 15.3.2020 (schválení použití hmotných rezerv)

Usnesení Vlády ČR č. 223 ze dne 15.3.2020 (výjimky ze zadávání veřejných zakázek Správou státních hmotných rezerv)

Usnesení Vlády ČR č. 224 ze dne 15.3.2020 (nákup ochranných prostředků a dalšího vybaveni)

Usnesení Vlády ČR č. 225 ze dne 15.3.2020 (schválení daňových opatření), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 226 ze dne 15.3.2020 (informace ohledně ukončení prodeje jízdenek ve vlacích ČD)

Usnesení Vlády ČR č. 227 ze dne 15.3.2020 (finanční a systémová podpora hygienických stanic)

Usnesení Vlády ČR č. 237 ze dne 16.3.2020 (program ZÁRUKA COVID)

Usnesení Vlády ČR č. 238 ze dne 16.3.2020 (výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje)

Usnesení Vlády ČR č. 239 ze dne 16.3.2020 (omezení pro příjemce i poskytovatele sociálních služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 240 ze dne 16.3.2020 (doporučení nevycházet pro osoby starší 70 let)

Usnesení Vlády ČR č. 241 ze dne 16.3.2020 (výjimka ze zákazu poskytování ubytovacích služeb) 

Usnesení Vlády ČR č. 242 ze dne 17.3.2020 (zákaz reexportu léčiv dovezených do ČR) + nařízení vlády č. 104/2020 Sb. provádějící zmíněné usnesení vlády

Usnesení Vlády ČR č. 243 ze dne 17.3.2020 (zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti pro bezpečnostní sbory)

Usnesení Vlády ČR č. 244 ze dne 18.3.2020 (omezení provozu ČD), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 245 ze dne 18.3.2020 (finanční krytí pro Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany)

Usnesení Vlády ČR č. 246 ze dne 18.3.2020 (změny programu „Záruka COVID“)

Usnesení Vlády ČR č. 247 ze dne 18.3.2020 (zákaz vycházení bez ochrany úst a nosu)

Usnesení Vlády ČR č. 248 ze dne 18.3.2020 (prodloužení pracovních povolení)

Usnesení Vlády ČR č. 249 ze dne 18.3.2020 (zákaz přítomnosti veřejnosti v maloobchodních prodejnách potravin mezi 10-12 hod., vyjma seniorů nad 65 let) + mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN, blíže upravující výše uvedený zákaz také na maloobchodní prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží a měnící vyhrazené hodiny od 7 do 9 hod.)

Usnesení Vlády ČR č. 250 ze dne 18.3.2020 (schválení nastavení pravidel trasování)

Usnesení Vlády ČR č. 251 ze dne 18.3.2020 (doporučení pravidelné dezinfekce v maloobchodních prodejnách)

Usnesení Vlády ČR č. 252 ze dne 18.3.2020 (zákaz přijímání nových klientů do lázeňské péče), včetně přílohy + mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN, které provádí výše uvedené usnesení

Usnesení Vlády ČR č. 253 ze dne 18.3.2020 (informace k nouzovému balíčku Ministerstva zahraničních věcí), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 254 ze dne 19.3.2020 (návrh na vyhlášení stavu legislativní nouze)

Usnesení Vlády ČR č. 255 ze dne 19.3.2020 (schválení návrhu zákona o úpravách v sociálním zabezpečení)

Usnesení Vlády ČR č. 257 ze dne 19.3.2020 (schválení Cíleného programu podpory zaměstnanosti)

Usnesení Vlády ČR č. 258 ze dne 19.3.2020 (zajištění lůžek, personálních kapacit a stanovení hygienicko-epidemiologických opatření pro potřeby zajištění akutní péče o pacienty s onemocněním COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 260 ze dne 19.3.2020 (podpora pro osoby samostatně výdělečně činné
a malé střední podnikatele COVID II.)

Usnesení Vlády ČR č. 261 ze dne 19.3.2020 (informace o přijetí zákazu návštěv pacientů), včetně přílohy; jde o akceptaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN

Usnesení Vlády ČR č. 262 ze dne 19.3.2020 (ošetřovné pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 263 ze dne 19.3.2020 (zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 264 ze dne 19.3.2020 (výjimka ze zákazu maloobchodního prodeje pro realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence) 

Usnesení Vlády ČR č. 265 ze dne 19.3.2020 (úprava vyčlenění prodejní doby pro seniory), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 266 ze dne 19.3.2020 (zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249)

Usnesení Vlády ČR č. 267 ze dne 19.3.2020 (zpřísnění podmínek pro přeshraniční pracovníky, tzv. pendlery)

Usnesení Vlády ČR č. 268 ze dne 19.3.2020 (zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 269 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 270 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování)

Usnesení Vlády ČR č. 271 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb)

Usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 273 ze dne 23.3.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státním rozpočtu)

Usnesení Vlády ČR č. 274 ze dne 23.3.2020 (omezení zasedání zastupitelstev územních samosprávných celků)

Usnesení Vlády ČR č. 275 ze dne 23.3.2020 (zrušení platby za užívání datových schránek pro doručování soukromých zpráv)

Usnesení Vlády ČR č. 276 ze dne 23.3.2020 (zajištění nezbytné péče o děti zaměstnanců obcí zařazených do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 277 ze dne 23.3.2020 (Czech Rise Up program)

Usnesení Vlády ČR č. 278 ze dne 23.3.2020 (zákaz čerpání dovolené pro zdravotníky)

Usnesení Vlády ČR č. 279 ze dne 23.3.2020 (prodloužení omezení volného pohybu osob a provozu orgánů veřejné moci)

Usnesení Vlády ČR č. 280 ze dne 23.3.2020 (změna otevírací doby pro seniory nad 65 let ze strany Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 281 ze dne 23.3.2020 (další zpřísnění podmínek pro tzv. pendlery)

Usnesení Vlády ČR č. 282 ze dne 23.3.2020 (schválení změny otevírací doby pro seniory nad 65 let), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 283 ze dne 23.3.2020 (karanténa zdravotnických pracovníků ze strany Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 284 ze dne 23.3.2020 (zákaz přijímat nové pacienty za účelem poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče ze strany Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 285 ze dne 23.3.2020 (omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku Plaquenil ze strany Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 286 ze dne 23.3.2020 (k zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 287 ze dne 23.3.2020 (zrušení zákazu letů z Korejské republiky ze strany Ministerstva zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 288 ze dne 23.3.2020 (aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu)

Usnesení Vlády ČR č. 289 ze dne 23.3.2020 (opatření k minimalizaci dopadů na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 290 ze dne 23.3.2020 (doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020)

Usnesení Vlády ČR č. 291 ze dne 23.3.2020 (návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst)

Usnesení Vlády ČR č. 292 ze dne 23.3.2020 (doplnění usnesení č. 257)

Usnesení Vlády ČR č. 293 ze dne 23.3.2020 (změna usnesení č. 257)

Usnesení Vlády ČR č. 294 ze dne 23.3.2020 (podpora Technologie COVID)

Usnesení Vlády ČR č. 295 ze dne 23.3.2020 (informace o návrhu daňových opatření)

Usnesení Vlády ČR č. 296 ze dne 23.3.2020 (zajištění financování centrálního nákupu ochranných prostředků)

Usnesení Vlády ČR č. 297 ze dne 23.3.2020 (návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny)

Usnesení Vlády ČR č. 299 ze dne 26.3.2020 (schválení návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 300 ze dne 26.3.2020 (schválení finančního krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí)

Usnesení Vlády ČR č. 301 ze dne 26.3.2020 (o vyhodnocování dostupnosti dezinfekčních přípravků na ruce na trhu na území České republiky)

Usnesení Vlády ČR č. 302 ze dne 26.3.2020 (o zajištění rozpočtových prostředků – aktuální opatření
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.)

Usnesení Vlády ČR č. 303 ze dne 26.3.2020 (o zajištění rozpočtových prostředků – program rozvoje venkova)

Usnesení Vlády ČR č. 304 ze dne 26.3.2020 (o záměru vydání vyhlášky o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 305 ze dne 26.3.2020 (k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek)

Usnesení Vlády ČR č. 306 ze dne 26.3.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví
k provedení třídění (triáže) pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení)
, včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 307 ze dne 26.3.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví
k opatření v oblasti lázeňské léčebně rehabilitační péče)
, včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 308 ze dne 26.3.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k zajištění nezbytných informací o pacientech s onemocněním COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 309 ze dne 26.3.2020 (na vědomí mimořádné opatření MZČR k zákazu maloobchodního prodeje)

Usnesení Vlády ČR č. 310 ze dne 26.3.2020 (na vědomí výjimky MVČR pro pendlery)

Usnesení Vlády ČR č. 311 ze dne 26.3.2020 (k programu Ošetřovné pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 331 ze dne 30.3.2020 (možné přesuny čerpání peněz z EU)

Usnesení Vlády ČR č. 332 ze dne 30.3.2020 (povinnosti zaměstnanců kritické infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 333 ze dne 30.3.2020 (nasazení armády a její techniky k provádění opatření v souvislosti s koronavirem)

Usnesení Vlády ČR č. 334 ze dne 30.3.2020 (zákaz vstupu a vycestování do ČR, včetně komplexního shrnutí výjimek)

Usnesení Vlády ČR č. 335 ze dne 30.3.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících)

Usnesení Vlády ČR č. 336 ze dne 30.3.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na silniční nákladní dopravu)

Usnesení Vlády ČR č. 337 ze dne 30.3.2020 (ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 338 ze dne 30.3.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související)

Usnesení Vlády ČR č. 339 ze dne 30.3.2020 (k informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru)

Usnesení Vlády ČR č. 340 ze dne 30.3.2020 (k finančnímu krytí nákladů Ministerstva vnitra v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků)

Usnesení Vlády ČR č. 341 ze dne 30.3.2020 (systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, nakažené novým koronavirem)

Usnesení Vlády ČR č. 342 ze dne 30.3.2020 (zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 343 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 344 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 345 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví kterým se nařizuje používání elektronické žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního systému), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 346 ze dne 30.3.2020 (k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, k realizaci opatření při příjmu nových klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 347 ze dne 30.3.2020 (o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 348 ze dne 30.3.2020 (o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období – zákaz maloobchodního prodeje, zákaz volného pohybu osob, omezení úřadů veřejné moci a státních orgánů), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3

Usnesení Vlády ČR č. 349 ze dne 30.3.2020 (k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 350 ze dne 31.3.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu)

Usnesení Vlády ČR č. 351 ze dne 31.3.2020 (k návrhu zákona o kompenzačním bonusu)

Usnesení Vlády ČR č. 352 ze dne 31.3.2020 (prodloužení dočasného zrušení zón placeného stání)

Usnesení Vlády ČR č. 353 ze dne 31.3.2020 (o Cíleném programu podpory zaměstnanosti – tzv. program Antivirus – a zrušení usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 257, usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 293)

Usnesení Vlády ČR č. 354 ze dne 31.3.2020 (o rozšíření Programu Ošetřovné pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 364 ze dne 1.4.2020 (žádost o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 365 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 366 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru)

Usnesení Vlády ČR č. 367 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Usnesení Vlády ČR č. 368 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření)

Usnesení Vlády ČR č. 369 ze dne 1.4.2020 (přednostní zásobování Ministerstva vnitra určeným právnickým osobám)

Usnesení Vlády ČR č. 370 ze dne 1.4.2020 (o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 371 ze dne 1.4.2020 (k finančnímu krytí nákladů v souvislosti se zajištěním ochranných pomůcek)

Usnesení Vlády ČR č. 372 ze dne 1.4.2020 (ke změně nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv)

Usnesení Vlády ČR č. 373 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu)

Usnesení Vlády ČR č. 374 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 – nájmy k bydlení)

Usnesení Vlády ČR č. 375 ze dne 1.4.2020 (změny v oblasti zaměstnanosti)

Usnesení Vlády ČR č. 376 ze dne 1.4.2020 (o změně programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future)

Usnesení Vlády ČR č. 377 ze dne 1.4.2020 (stanovení kritických zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 378 ze dne 1.4.2020 (o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 379 ze dne 1.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 380 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání)

Usnesení Vlády ČR č. 381 ze dne 1.4.2020 (k návrhu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou)

Usnesení Vlády ČR č. 382 ze dne 6.4.2020 (k návrhu zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu)

Usnesení Vlády ČR č. 383 ze dne 6.4.2020 (návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami ze třetích zemí)

Usnesení Vlády ČR č. 384 ze dne 6.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu)

Usnesení Vlády ČR č. 387 ze dne 6.4.2020 (zákaz vstupu do a vycestování z ČR)

Usnesení Vlády ČR č. 388 ze dne 6.4.2020 (zasedání zastupitelstev územních samosprávných celků)

Usnesení Vlády ČR č. 389 ze dne 6.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku PLAQUENIL), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 390 ze dne 6.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví – ke stanovení spolupráce odběrových míst a laboratorních subjektů s Centrálním řídícím týmem COVID-19), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 391 ze dne 6.4.2020 (o mimořádném opatření Ministestva zdravotnictví k vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 392 ze dne 6.4.2020 (o ukončení platnosti části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – kontaktní místa veřejné správy, tzv. CzechPOINTy), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 393 ze dne 6.4.2020 (přednostní zásobování vybraných právnických osob Ministerstvem zdravotnictví)

Usnesení Vlády ČR č. 394 ze dne 6.4.2020 (informace o změně usnesení vlády č. 347)

Usnesení Vlády ČR č. 395 ze dne 6.4.2020 (na vědomí vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz maloobchodního prodeje, omezení volného pohybu), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 397 ze dne 9.4.2020 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury)

Usnesení Vlády ČR č. 398 ze dne 9.4.2020 (úprava usnesení č. 333 – nasazení armády a její techniky k provádění opatření v souvislosti s koronavirem)

Usnesení Vlády ČR č. 399 ze dne 9.4.2020 (o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 400 ze dne 9.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 401 ze dne 9.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k sledování kapacit intenzivní péče), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 402 ze dne 9.4.2020 (o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 403 ze dne 9.4.2020 (zrušení usnesení vlády ze dne 23.3.2020 č. 278)

Usnesení Vlády ČR č. 404 ze dne 9.4.2020 (k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání
nouzového stavu)
, včetně
přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 405 ze dne 9.4.2020 (k informaci Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 406 ze dne 9.4.2020 (k zajištění zvýšených osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 407 ze dne 9.4.2020 (k humanitární reakci na pandemii COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 408 ze dne 9.4.2020 (o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury)

Usnesení Vlády ČR č. 409 ze dne 9.4.2020 (o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády)

Usnesení Vlády ČR č. 410 ze dne 9.4.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 411 ze dne 9.4.2020 (k Informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 412 ze dne 14.4.2020 (dar republice Severní Makedonie)

Usnesení Vlády ČR č. 413 ze dne 14.4.2020 (o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz volného pohybu osob, karanténa pracovníků poskytovatelů sociálních služeb), včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Usnesení Vlády ČR č. 414 ze dne 14.4.2020 (o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení)

Usnesení Vlády ČR č. 415 ze dne 14.4.2020 (částečné zrušení usnesení vlády č. 369)

Usnesení Vlády ČR č. 416 ze dne 14.4.2020 (zajištění nezbytné péče o děti zaměstnanců Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení)

Usnesení Vlády ČR č. 417 ze dne 14.4.2020 (k nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím)

Usnesení Vlády ČR č. 418 ze dne 17.4.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními
při epidemii v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 419 ze dne 17.4.2020 (o poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii)

Usnesení Vlády ČR č. 420 ze dne 17.4.2020 (o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4přílohy č. 5, přílohy č. 6 a přílohy č. 7 

Usnesení Vlády ČR č. 421 ze dne 17.4.2020 (zrušení usnesení vlády č. 201 ze dne 12.3.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 422 ze dne 17.4.2020 (péče o děti zaměstnanců Finanční správy a FAÚ)

Usnesení Vlády ČR č. 432 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

Usnesení Vlády ČR č. 433 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 434 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 435 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů ČMZRB vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 436 ze dne 20.4.2020 (k návrhu zákona o státním rozpočtu)

Usnesení Vlády ČR č. 438 ze dne 20.4.2020 (k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 439 ze dne 20.4.2020 (o zrušení některých opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz letů z Čínské lidové republiky na území České republiky), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3 a přílohy č. 4

Usnesení Vlády ČR č. 440 ze dne 20.4.2020 (o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – chytrá karanténa pro hlavní město Praha a kraje ČR), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 443 ze dne 23.4.2020 (zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince – od 27.4.)

Usnesení Vlády ČR č. 452 ze dne 23.4.2020 (omezení volného pohybu osob – od 24.4.)

Usnesení Vlády ČR č. 453 ze dne 23.4.2020 (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách – od 27.4.)

Usnesení Vlády ČR č. 454 ze dne 23.4.2020 (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách – od 24.4. do 27.4.)

Usnesení Vlády ČR č. 455 ze dne 23.4.2020 (zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách – od 27.4.)

Usnesení Vlády ČR č. 456 ze dne 23.4.2020 (zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách – od 24.4. do 27.4.)

Usnesení Vlády ČR č. 465 ze dne 27.4.2020 (nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 475 ze dne 27.4.2020 (poskytnutí daru Republice San Marino v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území San Marina)

Usnesení Vlády ČR č. 481 ze dne 27.4.2020 (prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti – program Antivirus)

Usnesení Vlády ČR č. 482 ze dne 27.4.2020 (nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 483 ze dne 27.4.2020 (zrušení krizového opatření o užití oblastí obcí v souladu s cenovými předpisy – zóny placeného stání)

Usnesení Vlády ČR č. 485 ze dne 30.4.2020 (prodloužení nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 486 ze dne 30.4.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí)

Usnesení Vlády ČR č. 487 ze dne 30.4.2020 (změna systemizace Vězeňské služby ČR a finanční krytí nákladů na výrobu ochranných pomůcek )

Usnesení Vlády ČR č. 489 ze dne 30.4.2020 (k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 490 ze dne 30.4.2020 (omezení volného pohybu od 11.5.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30.4.2020 (zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách – od 11.5.)

Usnesení Vlády ČR č. 492 ze dne 30.4.2020 (výjimka z usnesení vlády č. 452 pro bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze dne
5. května 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 493 ze dne 30.4.2020 (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb od 11.5.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 494 ze dne 30.4.2020 (k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a pečovatelské služby), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 495 ze dne 30.4.2020 (zákaz vstupu a vycestování do a z ČR)

Usnesení Vlády ČR č. 496 ze dne 30.4.2020 (k návrhu zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí)

Usnesení Vlády ČR č. 503 ze dne 4.5.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 504 ze dne 4.5.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 505 ze dne 4.5.2020 (k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele)

Usnesení Vlády ČR č. 506 ze dne 4.5.2020 (zrušení usnesení vlády č. 200 ze dne 12.3.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 507 ze dne 4.5.2020 (o poskytnutí daru Italské republice v souvislosti s probíhajícím onemocněním COVID-19 na jejím území)

Usnesení Vlády ČR č. 509 ze dne 4.5.2020 (o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 510 ze dne 4.5.2020 (k vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví – zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 511 ze dne 4.5.2020 (zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince)

Usnesení Vlády ČR č. 512 ze dne 4.5.2020 (zrušení usnesení vlády č. 404 a části usnesení vlády č. 207)

Usnesení Vlády ČR č. 513 ze dne 4.5.2020 (o záměru k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – NÁJEMNÉ“)

Usnesení Vlády ČR č. 514 ze dne 4.5.2020 (o rozšíření Programu OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 515 ze dne 7.5.2020 (návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020)

Usnesení Vlády ČR č. 516 ze dne 7.5.2020 (návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení)

Usnesení Vlády ČR č. 517 ze dne 7.5.2020 (Národní program reforem)

Usnesení Vlády ČR č. 518 ze dne 7.5.2020 (jednorázová odměna pro zdravotnické pracovníky)

Usnesení Vlády ČR č. 519 ze dne 7.5.2020 (návrh dofinancování sociálních služeb)

Usnesení Vlády ČR č. 520 ze dne 7.5.2020 (Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb – 1. aktualizace)

Usnesení Vlády ČR č. 521 ze dne 7.5.2020 (stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu)

Usnesení Vlády ČR č. 522 ze dne 7.5.2020 (o využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na udělení cen v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic a pro podporu rozvoje technologií pro řešení koronavirové krize a jejích následků)

Usnesení Vlády ČR č. 531 ze dne 11.5.2020 (druhá fáze reakce na dopady pandemie COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 533 ze dne 11.5.2020 (návrh změny zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 534 ze dne 11.5.2020 (návrh změny zákona o zadávání veřejných zakázek)

Usnesení Vlády ČR č. 537 ze dne 11.5.2020 (k vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4 a přílohy č. 5

Usnesení Vlády ČR č. 538 ze dne 11.5.2020 (prodloužení platnosti čestných prohlášení nahrazujících posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání)

Usnesení Vlády ČR č. 546 ze dne 18.5.2020 (návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů)

Usnesení Vlády ČR č. 547 ze dne 18.5.2020 (návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby)

Usnesení Vlády ČR č. 548 ze dne 18.5.2020 (Program Czech Rise-Up 2.0)

Usnesení Vlády ČR č. 549 ze dne 18.5.2020 (návrh na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů)

Usnesení Vlády ČR č. 550 ze dne 18.5.2020 (COVID – Nájemné)

Usnesení Vlády ČR č. 551 ze dne 18.5.2020 (informace o projektu Chytrá karanténa)

Usnesení Vlády ČR č. 552 ze dne 18.5.2020 (financování ošetřovného pro OSVČ)

Usnesení Vlády ČR č. 554 ze dne 18.5.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví – překlopení některých stávajících krizových opatření vlády), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3 a přílohy č. 4

Usnesení Vlády ČR č. 555 ze dne 18.5.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4, přílohy č. 5, přílohy č. 6, přílohy č. 7, přílohy č. 8, přílohy č. 9 a přílohy č. 10

Usnesení Vlády ČR č. 561 ze dne 25.5.2020 (k Pravidlům pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci nového programu Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru)

Usnesení Vlády ČR č. 568 ze dne 25.5.2020 (návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 )

Usnesení Vlády ČR č. 569 ze dne 25.5.2020 (návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 570 ze dne 25.5.2020 (dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic)

Usnesení Vlády ČR č. 576 ze dne 25.5.2020 (Chytrá karanténa 2.0)

Usnesení Vlády ČR č. 580 ze dne 25.5.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5.2020), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4, přílohy č. 5, přílohy č. 6, přílohy č. 7

Usnesení Vlády ČR č. 581 ze dne 25.5.2020 (prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti – program Antivirus B – do 31.8.2020)

Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 1.6.2020 (program COVID – Sport)

Usnesení Vlády ČR č. 601 ze dne 1.6.2020 (schválení nařízení vlády o zrušení cenového moratoria pro nájemné bytů)

Usnesení Vlády ČR č. 604 ze dne 1.6.2020 (změna usnesení vlády č. 581 o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti)

Usnesení Vlády ČR č. 605 ze dne 1.6.2020 (na vědomí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví), včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3přílohy č. 4

Usnesení Vlády ČR č. 606 ze dne 5.6.2020 (schválení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 30.6.2020), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 607 ze dne 5.6.2020 (zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 615 ze dne 8.6.2020 (o úvěrovém financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy)

Usnesení Vlády ČR č. 616 ze dne 8.6.2020 (o uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 617 ze dne 8.6.2020 (o posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 618 ze dne 8.6.2020 (o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2023), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 631 ze dne 8.6.2020 (o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021)

Usnesení Vlády ČR č. 632 ze dne 8.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení Vlády ČR č. 633 ze dne 8.6.2020 (k Informaci o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru)

Usnesení Vlády ČR č. 634 ze dne 8.6.2020 (o změně usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 – „COVID-SPORT“)

Usnesení Vlády ČR č. 635 ze dne 8.6.2020 (o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti, režim A)

Usnesení Vlády ČR č. 636 ze dne 8.6.2020 (na vědomí mimořádné opatření MZČR o ochraně dýchacích cest), včetně přílohy

Usnesení Vlády ČR č. 637 ze dne 8.6.2020 (k návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2)

Usnesení Vlády ČR č. 640 ze dne 15.6.2020 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů)

Usnesení Vlády ČR č. 664 ze dne 15.6.2020 (Informace Ministerstva zdravotnictví k vydání Ochranného opatření a některých Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností ke dni 15. června 2020 a 22. června 2020) včetně přílohy č. 1, přílohy č. 2, přílohy č. 3, přílohy č. 4 a přílohy č. 5

Usnesení Vlády ČR č. 665 ze dne 22.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony )

Usnesení Vlády ČR č. 682 ze dne 22.6.2020 (o Záměru Programu podpory podnikatelských subjektů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY“)

Usnesení Vlády ČR č. 683 ze dne 22.6.2020 (prodloužení doby platnosti povolení k zaměstnání pro cizince)

Usnesení Vlády ČR č. 684 ze dne 29.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní)

Usnesení Vlády ČR č. 690 ze dne 29.6.2020 (k finančnímu krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19)

Usnesení Vlády ČR č. 702 ze dne 29.6.2020 (o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou)

Usnesení Vlády ČR č. 703 ze dne 29.6.2020 (o podpoře lázeňského cestovního ruchu – COVID-Lázně)

Usnesení Vlády ČR č. 704 ze dne 29.6.2020 (k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů)

Mimořádná a další opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 16.3., č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN (omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče na míru nezbytně nutnou, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID-19)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.3., č.j. MZDR 11853/2020-5/OBP (povolení dodávat na trh biocidní přípravek Anti-COVID určený pro osobní hygienu pro desinfekci rukou)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN (zákaz přijímat nové pacienty – lázeňská péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.3., č.j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN (vyčlenění prodejní doby pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN (příkaz poskytovatelům akutní lůžkové péče – vyčlenění lůžek včetně personálu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN (poskytovatelé veřejné mobilní komunikační sítě a banky – poskytování lokalizačních údajů a údajů o použití elektronického platebního prostředku)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.3., č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN (úprava vyčlenění prodejní doby pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.3., č.j. MZDR 12591/2020-1/OES (karanténa pro zdravotnické pracovníky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3., č.j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN (vyčlenění prodejní doby pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3., č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN (omezení volného pohybu osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3., č.j. MZDR 12745/2020-3/MIN/KAN (omezení provozu orgánů veřejné moci a státních orgánů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3., č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3., č.j. MZDR 12756/2020-1/MIN/KAN (zákaz předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3., č.j. MZDR 12871/2020-2/MIN/KAN (zákaz příjmu nových pacientů lůžkové rehabilitační péče)

Zrušení ochranného opatření ze dne 2. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-5/PRO (tj. zrušení zákazu letů mezi ČR a Korejskou republikou)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.3., č.j. MZDR 12996/2020-1/MIN/KAN (záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu)

Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.3. 2020, č.j. MZDR 11853/2020-12/OBP (o dodávání biocidního přípravku Anti-COVID na trh)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.3., č.j. MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN (zákaz příjmu nových pacientů lůžkové rehabilitační péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.3., č.j. MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN (zřízení a provoz prostoru pro provedení třídění pacientů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3., č.j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3., č.j. MZDR 13620/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3., č.j. MZDR 13714/2020-1/MIN/KAN (opatření elektronické žádanky v prostředí NZIS)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.3., č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN (nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb) + Doporučení pro domy pro seniory

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.3., č.j. MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN (vyšetření na COVID-19 pro nové klienty domovů pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3., č.j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN (omezení volného pohybu osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3., č.j. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN (omezení provozu orgánů veřejné moci a státních orgánů) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3., č.j. MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3., č.j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN (povinnost nosit roušky, včetně výjimek) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.4., č.j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.4., č.j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN (vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.4., č.j. MZDR 12756/2020-/MIN/KAN (zákaz předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14629/2020-1/NH (poskytnutí informací o testování na COVID-19 Centrálnímu řídícímu týmu COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14994/2020-1/LEG (dočasné povolení distribuce a použití medicinálního kyslíku)

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.4., č.j. MZDR 14801/2020-1/OBP ()

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-1/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO – respirátory FFP3)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN (zrušení omezení provozu kontaktních míst veřejné správy – tzv. CzechPOINTů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN (omezení volného pohybu osob) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4., č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN (vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7.4., č.j. MZDR 13360/2020-3/OLZP (dočasné povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku hydroxychlorochin-sulfát)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8.4., č.j. MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN (sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4., č.j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest) 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4., č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN (omezení provozu orgánů veřejné moci a státních orgánů od 20.4.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4., č.j. MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN (omezení provozu orgánů veřejné moci a státních orgánů do 19.4.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.4., č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN (omezení volného pohybu osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.4., č.j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN (organizace provádění karantény v sociálních službách)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14.4., č.j. MZDR 15969/2020-1/MIN/KAN (ukončení platnosti části mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN (zákaz školní docházky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN (ukončování karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou nakaženou COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN (zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních – umožnění přítomnosti otce u porodu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN (provádění odběrů vzorků na přítomnost koronaviru)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4., č.j. MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN (ubytovávání pracujících vězňů)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.4., č.j. MZDR 16312/2020-1/MIN/KAN (dočasné povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku Avigan)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 4. března 2020, č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES – ohlašování hromadných akcí nad 5000 osob)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 7.3.2020, č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje od 20.4.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN (elektronická žádanka NZIS)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob od 27.4.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.4., č.j. MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN (chytrá karanténa)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 4618/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu letů z Čínské lidové republiky na území České republiky)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 10384/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu zastupitelskému úřadu ČR v Teheránu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 16518/2020-1/MIN/KAN (zrušení zákazu zastupitelským úřadům ČR v Čínské lidové republice a v Hongkongu nepřijímat žádosti o víza a pobytová oprávnění)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.4., č.j. MZDR 16771/2020-2/MIN/KAN (zrušení zákazu osobám z území ČR vyvážet přípravky určené na dezinfekci)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.4., č.j. MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN (nařízení o realizování Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.4., č.j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN (omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.4., č.j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN (o vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro osoby pozitivní na COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 18032/2020-1/PRO (zrušení mimořádného opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.4., č.j. MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN (rapid testy pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících domácí péči a poskytovatelů pečovatelských služeb)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4.5., č.j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 25.5.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11.5., č.j. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 12.5.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13.5., č.j. MZDR 20020/2020-1/OVZ (prodloužení platnosti čestných prohlášení nahrazujících posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4., č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN – zrušeno od 18.5.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb od 18.5. do 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN (zákaz školní docházky od 18.5. do 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 100 osob od 18.5. do 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN (omezení poskytování sociálních služeb od 18.5. do 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN (omezení návštěv ve věznicích od 18.5.2020 do odvolání)

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.5., č.j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 18.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.5., č.j. MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16.3., č.j. MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18.5., č.j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 19.5. do 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN (omezení provozu poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN (vyšetření na SARS-CoV-2 pro nové klienty domovů pro seniory/zdr. postižené atd.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb od 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN (zákaz školní docházky od 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 300 osob od 25.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.5., č.j. MZDR 20588/2020-3/MIN/KAN (fotbalový zápas mezi FK Teplice a FC Slovan Liberec)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 26.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN (ukončování karantény u osob, kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou nakaženou COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN (provádění odběrů vzorků na přítomnost koronaviru)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb od 26.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN (omezení školní docházky od 1.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.5., č.j. MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 26.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.5., č.j. MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 27.5.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 15757/2020-20/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb od 4.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20588/2020-5/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2.6., č.j. MZDR 20599/2020-4/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.6., č.j. MZDR 20599/2020-6/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 4.6. do 14.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.6., č.j. MZDR 15757/2020-21/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 8.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5.6., č.j. MZDR 20599/2020-7/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR od 8.6. do 14.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.6., č.j. MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob od 9.6.2020 od 15 hod.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN (omezení školní docházky – účinnost od 22.6. do 30.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12.6., č.j. MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 15.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 3581/2020-2/MIN/KAN (zrušení ochranného opatření ze dne 27. ledna 2020, č.j.: MZDR 3581/2020/NH – informační letáky na Letišti Václava Havla)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 4377/2020-2/MIN/KAN (zrušení ochranného opatření ze dne 30. ledna 2020, č.j.: MZDR 4377/2020/NH – informační letáky na dalších letištích)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 13285/2020-5/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN – omezení lázeňské léčebně rehabilitační péče)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN (povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 20584/2020-6/MIN/KAN (omezení školní docházky – účinnost od 22.6. do 26.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.6., č.j. MZDR 20584/2020-7/MIN/KAN (omezení školní docházky – účinnost od 27.6. do 30.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 500 osob – účinnost od 19.6. do 21.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 (5000 v případě stavebně členěných areálů) osob – účinnost od 22.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.6., č.j. MZDR 20598/2020-2/MIN/KAN (omezení návštěv ve věznicích – účinnost od 22.6.2020)

Sdělení Ministerstva zdravotnictví ze dne 22.6., č.j. MZDR 20599/2020-10/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6., č.j. MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření MZČR ze dne 19. června 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, a to s účinností ode dne 1. července 2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.6., č.j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN (omezení prodeje v provozovnách a prodeje služeb – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6., č.j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.6., č.j. MZDR 20599/2020-11/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 30.6.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 20599/2020-12/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.6., č.j. MZDR 16220/2020-3/MIN/KAN (ubytovávání pracujících vězňů – účinnost od 1.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.7., č.j. MZDR 13742/2020-4/MIN/KAN (zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29.3., č.j. MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN – vyšetření na COVID-19 pro nové klienty domovů pro seniory)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN (pravidla pro návštěvy ve zdravotnických  a sociálních zařízeních – účinnost od 4.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 (5000 v případě stavebně členěných areálů) osob – účinnost od 4.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3.7., č.j. MZDR 27737/2020-4/MIN/KAN (nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídicího týmu)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.7., č.j. MZDR 20599/2020-14/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 13.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.7., č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 20.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20.7., č.j. MZDR 20599/2020-16/MIN/KAN (Seznam členských států EU nebo jejich částí a dalších států schengenského prostoru nebo jejích částí s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 – účinnost od 20.7.2020)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7., č.j. MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 25.7. do 26.7.)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.7., č.j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN (zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 27.7. do odvolání)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31.7., č.j. MZDR 20599/2020-15/MIN/KAN (zákaz vstupu do ČR – účinnost od 3.8.2020)

Krajské hygienické stanice

Opatření obecné povahy – Krajská hygienická stanice v Olomouci – uzavření 21 obcí (KHSOC/09068/20250/RED)

Opatření obecné povahy – Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – uzavření obce Kynice (KHSV/05900/2020/JI/Ř/Říha)

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 8/2020 ze dne 19.6.2020 (klastr Karviná a Frýdek-Místek)

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 10/2020 ze dne 29.6.2020 (klastr Karviná, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Orlová, Český Těšín, Třinec a obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost)

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 11/2020 ze dne 29.6.2020 (celé území Moravskoslezského kraje)

Mimořádné opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 1/2020 ze dne 29.6.2020 (roušky v metru a na akcích nad 100 osob)

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 1/2020 ze dne 8.7.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 2/2020 ze dne 10.7.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 1/2020 ze dne 10.7.2020

Mimořádné opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 2/2020 ze dne 10.7.2020 (zrušení mimořádného opatření č. 1/2020 ze dne 29.6.2020)

Mimořádné opatření Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 3/2020 ze dne 10.7.2020 (roušky v metru a na akcích nad 100 osob)

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 3/2020 ze dne 14.7.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 3/2020 pro obce Jihlava, Telč a všechny obce pro které vykonávají rozšířenou působnost ze dne 14.7.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 15/2020 ze dne 15.7.2020 

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 2/2020 ze dne 17.7.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 1/7/2020 ze dne 17.7.2020 

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 1/2020 ze dne 22.7.2020 

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 1/2020 ze dne 23.7.2020

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ze dne 24.7.2020, sp. zn. S-KHSV15230/2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 27.7.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina č. 6/2020 ze dne 28.7.2020

Informace a opatření týkající se hl. m. Prahy

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 01/2020 ze dne 12.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 02/2020 ze dne 14.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 03/2020 ze dne 16.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 04/2020 ze dne 17.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 05/2020 ze dne 19.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 06/2020 ze dne 20.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 07/2020 ze dne 23.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 08/2020 ze dne 25.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 09/2020 ze dne 27.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 10/2020 ze dne 30.3.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 11/2020 ze dne 3.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 12/2020 ze dne 9.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 13/2020 ze dne 17.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 14/2020 ze dne 24.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 15/2020 ze dne 29.4.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 16/2020 ze dne 6.5.2020

Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy KŠ HMP 17/2020 ze dne 15.5.2020

Nařízení primátora hl. m. Prahy č. j. MHMP 455992/2020 (povinnost nosit ochranné prostředky v MHD)

Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy č. 2/2020/COV19 (plošná povinnost nosit ochranné prostředky)


< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >