Předem zaškrtnuté políčko nestačí

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že uživatel při prohlížení webových stránek neudělil platně souhlas se zpracováním cookies, pokud na svém zařízení pouze „souhlasil“ s předem zaškrtnutým políčkem obsahujícím informaci o souhlasu se zpracováním cookies uživatele (zaškrtnutí by uživatel musel zrušit, pokud by chtěl souhlas odmítnout).

SDEU zdůraznil, že souhlas se zpracováním cookies může být udělen jakýmkoli vhodným způsobem, který zajistí, že souhlas bude svobodně poskytnutým, zvláštním, výslovným a informovaným projevem vůle uživatele. V konkrétním projednávaném případě se jednalo o to, že uživatel aktivoval tlačítko pro účast na reklamní loterii a tímto způsobem udělil souhlas se zpracováním cookies. V této souvislosti SDEU rozhodl, že se nejedná o výslovně udělený souhlas, protože uživatel primárně souhlasil s něčím jiným než je zpracování cookies.

Kromě toho SDEU uvedl, že mezi informacemi, které poskytovatel služby musí poskytnout uživateli webových stránek, musí být zahrnuta doba funkčnosti cookies, jakož i informace o možnosti přístupu třetích osob k těmto souborům.

Závěry výše uvedeného judikátu nejsou nové – tyto závěry již dříve prezentoval ve svých stanoviscích Evropský sbor pro ochranu osobních údajů. Stanoviska však nejsou formálně právně závazná, ačkoliv jsou standardně používána jako interpretační zdroj v případě výkladu této problematiky. Judikát SDEU tak vyplňuje určitou právní mezeru za situace, kdy stále není dokončen návrh nové evropské právní úpravy o e-privacy a zároveň potvrzuje, že také v oblasti internetu se plně uplatní principy a přístupy GDPR.

Neoficiální překlad rozsudku naleznete zde.


< Přejít zpět