Rozhodnutí Soudního dvora EU k otázce povinnosti poskytovatele hostingu (Facebook) odstranit informace

Rozhodnutí Soudního dvora EU k otázce povinnosti poskytovatele hostingu (Facebook) odstranit informace

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal rozhodnutí o aplikaci soudních příkazů týkajících se odstranění informací uložených na serverech poskytovatelů hostingových služeb.

Předmětem sporu bylo odstranění příspěvků zasahujících do osobnostních práv paní Evy Glawischnig-Piesczek (toho času rakouské poslankyně), kterých se domáhala po společnosti Facebook Ireland Limited. Soudní spor probíhal v Rakousku, přičemž se dostal až k Oberster Gerichtshof (rakouský Nejvyšší soud) – ten dospěl k názoru, že věc je potřeba předložit SDEU s žádostí o zodpovězení předběžné otázky, neboť se věc týká právní úpravy unijní směrnice o elektronickém obchodu. Soudní příkaz rakouského soudu totiž požadoval po společnosti Facebook, aby odstranila konkrétní příspěvek uživatele, kterým bylo zasaženo do práv žalobkyně, včetně jeho případných kopií a odkazů, a nad rámec tohoto také přikazoval odstranit i „vyjádření, která mají stejné znění nebo rovnocenný obsah, a i s těmi, se kterými nebyl poskytovatel hostingové služby seznámen.“

Předmětem výkladu se tedy stalo poměřování práva na ochranu osobnosti s přiměřenými povinnostmi, které lze uložit poskytovateli hostingové služby, kterým v tomto případě je i společnost Facebook Ireland Limited.

SDEU předně poukázal na to, že soudy členského státu nemůžou vydat poskytovateli hostingové služby přikázat, aby v obecné rovině dohlížel na informace ukládané na jeho serverech a současně jej nemůže zavázat k aktivnímu vyhledávání informací uložených na jeho serverech, které mají protiprávní obsah. Současně není možné vztáhnout pravidla této směrnice na služby poskytovatelů, kteří jsou usazeni v zemích mimo EU, i když SDEU nabádá k sjednocování přístupu i na mezinárodním poli.

Soudy členských států však mohou uložit povinnost odstranit nebo zablokovat informace, které poskytovatel hostingových služeb ukládá a které mají stejný obsah jako informace, která byla v řízení předtím prohlášena za protiprávní. Taktéž soudy členských států mohou uložit odstranění nebo blokování podobných informací či informací smyslem totožných s těmi předtím prohlášenými za protiprávní. Musí je však vymezit ve svém příkazu tak, aby poskytovatel hostingu nebyl nucen obsah informací, které má odstranit či blokovat, samostatně posuzovat.

Co se týče dopadu do mezinárodní sféry, SDEU konstatoval, že zablokování informací na celosvětové úrovni musí být provedeno v souladu s příslušnými předpisy mezinárodního práva.

Jedná se tedy o jedno ze zajímavých rozhodnutí, které přináší částečně praktické řešení v rámci problematiky odstraňování protiprávních informací ze serverů poskytovatelů hostingových služeb.

Text rozhodnutí je dostupný zde.


< Přejít zpět