(Ne)podepsaná výpověď – 21 Cdo 2357/2011

V této věci se zaměstnanec domáhal neplatnosti výpovědi podané mu zaměstnavatelem z důvodu, že byla údajně doručena nepodepsaná. Toto tvrzení dokládal nepodepsanou verzí výpovědi. Zaměstnavatel však tvrdil, že výpověď byla doručena řádně podepsaná a že zaměstnanec pro své tvrzení zneužil faktu, že mu bylo nejprve poskytnuto nepodepsané vyhotovení výpovědi a návrh dohody o ukončení pracovního poměru, aby si je mohl doma v klidu prostudovat a rozmyslet si, zda přistoupí na ukončení pracovního poměru dohodou. Předání řádně podepsané výpovědi prokazoval zaměstnavatel svědeckými výpověďmi. Na jejich základě soud prvního stupně prohlásil výpověď za platnou. Naopak odvolací soud předložené důkazy nepřesvědčily a výpověď prohlásil za neplatnou. Nejvyšší soud rozsudky obou soudů z formálních důvodů zrušil a věc jim vrátil k novému projednání. Z hlediska praxe však tento judikát ukazuje, že zaměstnavatelé si musí dávat pozor při poskytování nepodepsaných verzí dokumentů zaměstnancům. Otázkou je jak budou zaměstnavatelé soudům prokazovat, že zaměstnancům předali podepsaný originál výpovědi a jaké důkazy soudy v této souvislosti budou přijímat. Určité řešení by požadovat po zaměstnanci písemné potvrzení, že mu byla předána výpověď, která byla vlastnoručně podepsána zástupci zaměstnavatele a že si její originál ponechal. Toto potvrzení by mohlo být samostatné, anebo přímo uvedené v samotné výpovědi. To co budou soudy považovat za prokázané, však ukáže až další vývoj judikatury.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 26. 09. 2012

< Přejít zpět