Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně nájemce nebytových prostor – sp. zn. 21 Cdo 3712/2015

Zaměstnavatel oznámil svému zaměstnanci, že s ohledem na výpověď nájemní smlouvy na nebytový prostor přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na nového nájemce, která se tak automaticky stává jeho zaměstnavatelem. Nový nájemce však odmítl nároky zaměstnance, protože mezi převodcem a nabyvatelem není žádný smluvní vztah. Zaměstnanec podal proti dosavadnímu zaměstnavateli žalobu, kterou se domáhal určení, že jeho pracovní poměr k dosavadnímu zaměstnavateli trvá. Nejvyšší soud ČR zdůraznil, že k převodu činnosti / úkolů zaměstnavatele může dojít na základě jakéhokoli právního jednání, v jehož důsledku zaměstnavatel přestane zcela nebo zčásti provozovat dosavadní činnost (plnit dosavadní úkoly) a místo něj v této činnosti (plnění úkolů) nebo v činnosti obdobného druhu pokračuje jiná k tomu způsobilá právnická nebo fyzická osoba. Podle Nejvyššího soudu ČR důvodem k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může být i výpověď z nájmu z nebytových prostor daná pronajímatelem dosavadnímu zaměstnavateli (dohoda o ukončení nájmu) a na ni navazující smlouva o nájmu těchto prostor uzavřená mezi pronajímatelem a novým nájemcem, pokračuje-li na základě ní nový nájemce v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 14. 07. 2016

< Přejít zpět