Promlčení nároku zaměstnavatele na vrácení odstupného – sp. zn. 21 Cdo 5285/2016

Zaměstnankyni byla dána výpověď z pracovního poměru a zaměstnavatel jí v této souvislosti vyplatil odstupné. Výpověď byla následně soudem prohlášena za neplatnou, kdy zaměstnankyně odstupné vyplacené na základě neplatné výpovědi zaměstnavateli nevrátila. Ten se proto domáhal vrácení této neprávem vyplacené částky. Vzhledem k tomu, že od vyplacení odstupného uplynula doba více než tří let, zaměstnankyně namítala, že zaměstnavatelův nárok na vrácení odstupného byl promlčen. Protože nárok na vrácení neprávem vyplacených částek se promlčuje uplynutím tříleté lhůty ode dne jejich výplaty a vzhledem k tomu, že výpověď byla neplatná od počátku, došel Nejvyšší soud k závěru, že promlčecí lhůta začala běžet už dnem připsání částky na účet zaměstnankyně. Měl-li by tedy zaměstnavatel být se svým nárokem úspěšný, nesměl by v daném případě (kdy až do rozhodnutí soudu nebylo jasné, zda nárok na odstupné existuje či nikoliv) čekat na výsledek řízení o neplatnosti výpovědi, ale musel by svůj nárok na vrácení odstupného uplatnit před uplynutím promlčecí lhůty. Toto nutí zaměstnavatele počítat v podstatě se všemi možnými proměnnými a předpokládá se tak (možná až neúměrně) zvýšená míra bdělosti z jeho strany.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 26. 02. 2018

< Přejít zpět