Odkazy

Odkazy obchodní právo - české

Sbírky právních předpisů:

Ústavní orgány:

Státní správa:

 • Justice - portál Ministerstva spravedlnosti, obchodní rejstřík, nový občanský zákoník
 • ÚOHS - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
 • Portal.gov - Portál veřejné správy
 • ČNB - Česká národní banka
 • ÚPV - Úřad průmyslového vlastnictví
 • ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů
 • NKÚ - Nejvyšší kontrolní úřad
 • ČTÚ - Český telekomunikační úřad

Soudy:

Rejstříky:

 • Obchodní rejstřík - vyhledávání v obchodním rejstříku a sbírce listin
 • Insolvenční rejstřík - vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008
 • Evidence úpadců - vyhledávání dlužníků, proti kterým bylo zahájeno konkursní či vyrovnací řízení před 1. lednem 2008
 • Obchodní věstník - internetová verze Obchodního věstníku
 • Centrální adresa - informační systém o dražbách a ostatních nabídkách
 • RŽP - živnostenský rejstřík
 • ARES - informace o ekonomických subjektech

Další:

 • ČAK - Česká advokátní komora
 • Notářská komora - Notářská komora České republiky, seznam notářů, notářské služby
 • Exekutorská komora - Exekutorská komora České republiky, seznam exekutorů
 • Komora soudních znalců - Komora soudních znalců ČR, seznam znalců
 • Datové schránky - oficiální web o datových schránkách
 • APPP - Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 • CZECH POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 • Česká pošta – služby České pošty (Ověřování listin a podpisů, Czech POINT)
 • Centrální depozitář cenných papírů – činnosti CDCP, centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice
 • Správa základních registrů - informační systém základních registrů
 • Portál VZ - Portál o veřejných zakázkách a koncesích
 • CEE - Centrální evidence exekucí
 • IS VZ - Informační systém o veřejných zakázkách
 • ÚPV - Databáze ochranných známek platných v České republice (ÚPV, WIPO, OHIM)

Odkazy obchodní právo - Evropská unie

Odkazy obchodní právo - mezinárodní

 • IBA - Mezinárodní asociace advokátů
 • HCCH - Haagská konference o mezinárodním právu soukromém
 • UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
 • UNIDROIT - Mezinárodní institut pro unifikaci soukromého práva
 • WIPO - Světová organizace duševního vlastnictví
 • ICC - Mezinárodní obchodní komora, mezinárodní rozhodčí soud
 • Prohlášení o vzájemnosti v civilních věcech - prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR o vzájemnosti při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních
 • WIPO – Romarin - Databáze obsahující informace o mezinárodně zapsaných ochranných známkách