KORONAVIRUS

Vzhledem k tomu, že státní orgány v souvislosti s pandemií koronaviru vydávají celou řadu opatření, usnesení a dalších právních předpisů, které mají zásadní vliv na naše osobní i pracovní životy, připravili jsme pro Vás tuto stránku, kde pro Vás shrnujeme ty nejdůležitější aktuální informace na jednom místě, a to od okamžiku vyhlášení nouzového stavu.

Doufáme, že Vám naše stránka pomůže se zorientovat v této těžké situaci, kdy informace o vydaných opatřeních často nejsou dostupné na stránkách státních institucí v ucelené a aktuální podobě.

Základní informace pro Vás budeme taktéž průběžně překládat do anglického jazyka (for English please click here).

Upozorňujeme však, že i přes naši veškerou snahu nemůžeme zaručit naprostou aktuálnost a správnost níže uvedených informací. Jakékoliv Vaše připomínky nebo podněty nám prosím zasílejte na: info@randls.com.

AKTUÁLNĚ (31. 3., 22:00 hod.)

Vláda ČR na prozatím poslední proběhlé tiskové konferenci (31.3.) potvrdila vyhlášení programu Antivirus na podporu podnikatelům. Mezi další hlavní body patří

 • vláda schválila tzv. kompenzační bonus pro OSVČ (jednorázový příspěvek ve výši 25.000 Kč, bude ale třeba splnit podmínky, které budou teprve projednány v Parlamentu)
 • příprava tzv. režimu C – možné rozšíření programu na podporu zaměstnavatelů pro ty z nich, kteří zachovali provoz i v době pandemie
 • návrh zákona o zmírnění dopadů pandemie koronaviru na celou řadu soudních řízení – měl by upravovat
  • prominutí zmeškání lhůty v různých řízeních
  • změny v insolvenčním řízení
  • zastavování neefektivních exekucí
  • umožnění širšího využití rozhodování na dálku a tzv. per rollam u společností

Oficiální znění zákonů i vládních usnesení jsou již k dispozici – přidali jsme je ke stažení do seznamu a jejich obsah brzy promítneme také do shrnutí zákazů, omezujících a dalších opatření níže.

Česká národní banka již dříve

 • snížila dvoutýdenní repo sazbu na 1,00 %
 • snížila lombardní sazbu na 2,00 %
 • snížili diskontní sazbu na 0,05 %.

Právní předpisy a opatření související s epidemií koronaviru na speciální stránce ZDE

Průběžně aktualizovaný seznam nejdůležitějších právních předpisů a opatření související s epidemií koronaviru jsou k dispozici na zde.

Shrnutí zákazů, omezujících a dalších opatření

AKTUALIZOVÁNO K 22:00 hod. 29. 3. 2020

A. Zákazy a další omezující opatření

Nouzový stav

 • účinnost od 12.3. od 14:00 na 30 dnů
 • pro celou Českou republiku
 • konkrétní povinnosti mohou být ukládány po dobu trvání (zatím uložena pracovní povinnost studentům oborů sociálních služeb – viz bod 16. níže)

Omezení týkající se přechodu státních hranic

 • účinnost od 14.3. do 4.4. 23:59
 • státní hranice s Německem a Rakouskem a vzdušné hranice mohou být překračovány pouze na stanovených hraničních přechodech (je jich 12), kde probíhají kontroly; dle našich informací přechod hranic omezily/zakázaly také Slovensko (od 13.3.) i Polsko (od 15.3.)
 • pendleři (bližší informace na webových stránkách Ministerstva vnitra)
  • mají k dispozici dalších 9 hraničních přechodů – vzory potvrzení ke stažení zde (CZ, DE, EN),
  • musí při přechodu státní hranice strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a případně poskytnout součinnost provedení odběru biologického vzorku
  • účinnost od 21.3. od 0:00 – zpřísnění podmínek pro pendlery – do zahraničí nebude vpuštěn nikdo, kdo vedle potvrzení nebude mít tzv. knížku přeshraničního pracovníka, tj. dokument, na který Policie ČR vyznačí datum opuštění republiky, a při návratu zase vyznačí datum návratu (není třeba tisknout, na hranicích budou mít dostatek; pro zájemce ale ke stažení zde)
  • účinnost od 26.3. – pendleři musí vycestovávat pouze v turnusem o délce min. 21 dní, po návratu povinná 14denní karanténa, jejíž absolvování musí prokázat Policii ČR při dalším turnusu
 • od 14.3. od 0:00 se zakazuje veškerá silniční osobní (vozidla s obsaditelností nad 9 osob), drážní osobní a lodní osobní doprava, letecká doprava je také omezena (pouze Letiště Václava Havla pro obchodní leteckou dopravu s cestujícími na palubě)
 • výjimka pro případy navrácení prázdných dopravních prostředků zpět do ČR / do zahraničí
 • nevztahuje se na přepravu zboží (cílem je tuto přepravu zboží ponechat v chodu tak, aby mohla fungovat ekonomika a lidé mohli pracovat)

Zákaz volného pohybu osob

 • účinnost od 16.3. od 0:00 do 1.4. do 6:00
 • pendleři mají od 25.3. ještě o něco přísnější pravidla (viz níže)
 • osoby pobývající na území ČR jsou povinny
  • omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v písm. a. až j. níže
  • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
  • pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu
  • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
 • výjimky
  1. cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými (nevztahuje se na pendlery)
  3. cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
  4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví nebo sousedská výpomoc) (nevztahuje se na pendlery)
  5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče
  6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých (zajištění nezbytného doprovodu nesmí provádět pendleři)
  7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a roznáškové služby
  8. pobytu v přírodě nebo parcích (nevztahuje se na pendlery)
  9. cest zpět do místa svého bydliště
  10. pohřby
 • obecně se doporučuje
  • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
  • osobám zajišťujícím služby podle písm. g. výše omezit přímý kontakt se zákazníky
 • zaměstnavatelům se doporučuje
  • využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště
  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
 • poskytovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty) se ukládá
  • v prostorách svých provozoven a v prostorách přístupu do těchto provozoven vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 m
  • zajistili zvýšená hygienická opatření

Zákaz vycházení bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)

 • účinnost od 19.3. od 0:00
 • pro všechny osoby (i pro pendlery)
 • pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště
 • ochrannými prostředky se rozumí respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

Zákaz vycestovat do rizikových zemí pro občany ČR

Zákaz vstupu cizinců na území ČR

 • účinnost od 16.3. od 0:00
 • neplatí pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky

Plošný zákaz vycestovat do zahraničí

 • účinnost od 16.3. od 0:00
 • pro všechny občany ČR a cizince s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky

Rozšíření povinné karantény

 • účinnost od 13.3. od 12:00
 • rizikové země – viz průběžně aktualizovaný seznam na webových stránkách MZČR
 • netýká se tranzitu obecně a pendlerů (přeshraniční pracovníci do 100 km od hranice)
 • speciální podmínky karantény pro lékařské pracovníky jsou stanoveny v mimořádném nařízení Ministerstva zdravotnictví zde

Zákaz konání akcí

 • účinnost od 13.3. od 6:00 do odvolání
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob
 • zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby
 • zákaz se nevztahuje ani na osoby zdržující se v provozovnách stravování

Zákaz školní docházky

 • účinnost od 13.3.
 • zakazuje se
  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a při akcích pořádaných těmito školami
  • osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole (je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi)
  • osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami
  • osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
  • osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb

 • účinnost od 13.3. od 6:00 do odvolání – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie
 • účinnost od 14.3. od 6:00 do odvolání – bazény a turistická informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob

Zákaz vstupu cizincům z rizikových zemí

 • účinnost od 14.3. od 0:00 do odvolání
 • rizikové země – viz průběžně aktualizovaný seznam na webových stránkách MZČR
 • neplatí pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky
 • cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (tabulka MPO k povoleným / zakázaným službám aktualizovaná k 17.3. zde)

 • účinnost od 14.3. od 6:00 do odvolání – tržnice a tržiště
 • účinnost od 14.3. od 6:00 do 1.4. do 6:00 – nevztahuje se na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona (např. STK), a také na následující výjimky:
  1. potravin
  2. pohonných hmot
  3. paliv
  4. hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
  5. lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
  6. malých domácích zvířat
  7. krmiva a dalších potřeb pro zvířata
  8. brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
  9. novin a časopisů
  10. tabákových výrobků
  11. služeb prádelen a čistíren
  12. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
  13. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
  14. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
  15. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
  16. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
  17. pokladní prodej jízdenek
  18. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění
  19. provozování pohřební služby
  20.  květinářství
  21. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
  22. výdej a prodej zdravotnických prostředků
  23. prodej textilního materiálu a textilní galanterie
  24. servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
  25. realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  26. zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost (od 27.3. od 6:00)
  27. opravy, údržby a instalace strojů a zařízení pro domácnost (od 27.3. od 6:00)
  28. provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren (od 27.3. od 6:00)
  29. myčky automobilů (od 27.3. od 6:00)
 • účinnost od 16.3. od 6:00 do 1.4. do 6:00 – explicitně se zakazuje
  1. prodej ubytovacích služeb – výjimky pro
   1. osoby poskytující ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních
   2. prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikání nebo jiné obdobné činnosti (od 27.3. od 6:00)
   3. prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky (na cizince takto pobývajícího na území České republiky se vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany České republiky)
  2. provoz heren a kasin
  3. provoz autoškol
  4. provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
  5. provoz samoobslužných prádelen a čistíren
  6. přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
  7. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště
 • účinnost od 25.3. – zakazuje se přítomnost veřejnosti v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2
  • platí mezi 8-10 hod.
  • výjimky
   1. občané starší 65 let (včetně nezbytného doprovodu)
   2. osoby s průkazem ZTP/P starší 50 let (včetně nezbytného doprovodu)
   3. zaměstnanci nebo osoby v obdobném poměru, kteří pracují pro pečovatelskou službu
   4. majitelé či pracovníci těchto prodejen
  • prodejny do 500 m2 musí v daném čase upřednostnit osoby dle písm. a. a b. výše
 • účinnost od 24.3. od 6:00 do 1.4. do 6:00 – podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem jsou povinni poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice
 • vláda také doporučuje všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití, stejně tak kliky, madla a dveře, a to alespoň jednou za hodinu (a obdobně pak také všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají – zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel – přinejmenším po každé jízdě).

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

 • účinnost od 14.3. od 6:00 do 1.4. do 6:00
 • s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení);
 • nevztahuje se na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení

Zákaz činnosti provozoven stravovacích služeb v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

 • účinnost od 14.3. od 6:00 do 1.4. do 6:00

Zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb

 • účinnost od 18.3.
 • zdravotnická zařízení, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • nezletilých pacientů
  • pacientů s omezenou svéprávností
  • pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 • zařízení sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
  formě, s výjimkou:

  • nezletilých uživatelů sociálních služeb
  • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností
  • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
 • zákaz přítomnosti třetích osob u porodu (dřívější zákaz prodloužen)
  • výjimka pro otce u porodu – od 28.3. v případě rodičky, která:
   • rodička je cizinka a potřebuje tlumočení,
   • rodička má závažné duševní onemocnění,
   • rodička je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
   • očekává se porod mrtvého plodu

Omezení prodeje nebaleného pečiva

 • účinnost od 15.3. do 1.4.
 • prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
  • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, a
  • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny

Přidání koronaviru na seznam nakažlivých lidských nemocí

 • účinnost od 13.3.
 • jde o trestné činy šíření nakažlivé lidské nemoci (§ 152) a šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153)
 • tresty za úmyslný TČ jsou od 6 měsíců do 12 let a za nedbalostní až 10 let

Zákaz reexportu léčiv dovezených do ČR

 • účinnost od 17.3. po dobu trvání nouzového stavu
 • zakazuje se dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území České republiky do členských zemí EU a vývoz těchto léčivých přípravků do jiných zemí než členských zemí EU

Pracovní povinnost v sociálních službách a lékařských a nelékařských povoláních

 • po dobu platnosti nouzového stavu
 • sociální služby – všem studentům příslušných středoškolských a vysokoškolských oborů
 • lékařská a nelékařská povolání
  • studenti pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol
  • studenti posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi
   • všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách
   • dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách
   • zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách
   • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví
   • praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole

Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

 • účinnost od 14.3. od 0:00
 • po dobu trvání nouzového stavu

Omezení pro příjemce a poskytovatele sociálních služeb

 • jde zejména o následující opatření:
  • po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba pro osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby poskytovateli sociálních služeb
  • poskytovatelé sociálních služeb uvedených v předchozím bodu mají seznámit s opatřením své klienty či jejich ustanovené opatrovníky
  • od 18. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu – pozastavení činnosti poskytovatelů sociálních služeb (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny)

Pozastavení činnosti denních stacionářů

 • účinnost od 16.3. od 0:00

Zákaz přijímání nových pacientů do lázeňské léčebně rehabilitační péče + povinnosti pro poskytovatele akutní lůžkové péče

 • účinnost od 19.3.  – zákaz přijímání nových pacientů do lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • účinnost od 25.3. – povinnosti pro poskytovatele akutní lůžkové péče (zřízení a provoz prostor pro třídění pacientů)

Uzavření obcí (aktualizováno 18:00 16. 3. 2020)

 • Litovelsko – Olomoucký kraj
  • účinnost od 16.3. od 3:00 na 14 dní
  • katastrální území obcí: Chořelice, Chudobín, Litovel, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty, Střelice u Litovle, Uničov, Červenka
 • obec Kýnice – kraj Vysočina
  • účinnost od 16.3. na 14 dní

Povolání vojáků a příslušníků Celní správy

 • účinnost od 15.3.
 • 2096 vojáků v činné službě a 432 příslušníků Celní správy ČR
 • k plnění úkolů Policie České republiky při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem ochránit životy, zdraví a majetek osob a pro naplnění bezpečnostních opatření v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2

Zákaz jiné výdělečné činnosti pro příslušníky bezpečnostních sborů

 • účinnost od 18.3. od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu

Zákaz čerpání dovolené pro lékařská i nelékařská povolání

 • účinnost od 16.3. od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu
 • zakazuje se čerpání dovolené lékařům, zubním lékařům a farmaceutům a nelékařským zdravotním povoláním

Omezení chodu orgánů veřejné moci a správních orgánů

 • účinnost od 16.3. od 0:00 do 24.3. do 6:00
 • omezení provozu spočívají v:
  1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu
  2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností i mezi sebou na nezbytně nutnou úroveň; a to zejména následujícím způsobem:
   1. omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
   2. nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci
   3. příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace
   4. dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření
  3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách
  4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu
  5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku)

Zajištění péče o děti rodičů vykonávajících strategická povolání

 • účinnost od 17.3. od 6:00
 • dle potřeby povinnost krajů
  • určit školské zařízení zřízené krajem, aby v něm zajistil nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
   • zaměstnanci bezpečnostních sborů
   • obecní policie
   • poskytovatelů zdravotních služeb
   • orgánů ochrany veřejného zdraví
   • příslušníci ozbrojených sil
   • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
   • zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb
  • vykonávat péči o děti ve skupinách po max. 15 dětech
 • povinnost obcí s rozšířenou působností a zřizovatelů určených škol a školských zařízení poskytovat součinnost

Zákaz předepisovat léčivý přípravek Plaquenil

 • účinnost od 23.3. od 11:00

Informace ohledně Českých drah, a.s.

 • účinnost od 16.3 od 0:00 do odvolání – ukončení prodeje jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích Českých drah, a.s.
 • omezování provozu (podrobnosti viz zde)

Omezení provozu České pošty

 • účinnost od 19. 3. do odvolání
 • všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin, otevřeno je pouze pro neodkladné záležitosti
 • od soboty 21. 3. do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček
 • od čtvrtka 19. 3.  budou pobočky v čase mezi od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let

B. Úlevy a jiná opatření za účelem pomoci občanům, OSVČ i firmám

Seznam úlev a jiných opatření za účelem pomoci firmám ke dni 27.3.2020 (připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu) je ke stažení zde, pro OSVČ zde.

Pracovněprávní a další úlevy

 • účinnost od 15. 3. 2020 do konce nouzového stavu
 • po dobu trvání nouzového stavu:
  • lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor zde):
   • zdravotní průkaz
   • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání
  • není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky
  • platnost povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu (za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením)
  • se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem

Ošetřovné (bližší podrobnosti na webových stránkách MPSV)

 • nárok na ošetřovné by měl být po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované
 • nárok mají
  • rodiče dětí mladších 13 let
  • osoby pečující o starší hendikepované děti navštěvující školu
  • osoby, které z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti
 • dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně
 • bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření
 • ošetřovné i pro OSVČ
  • vyplácet ho bude Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny
  • na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu

Program „Antivirus“ (tzv. kurz arbeit)

 • obsahuje nyní 5 režimů – jejich rámcový popis je k dispozici zde
 • program by měl být vyhlášen k 1.4.
 • bližší podmínky by měly být stanoveny v metodice, která se připravuje

Úlevy pro živnostníky (odpuštění povinných plateb)

 • odpuštění důchodového pojištění
  • stát za OSVČ uhradí (tzn. fakticky odpustí) zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020 (bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů)
 • záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění
  • tát za OSVČ uhradí (tzn. fakticky odpustí) zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020

Daňová opatření (další informace jsou k dispozici na webových stránkách Finanční správy)

Liberační balíček I.

 1. plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020 (možnost podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem)
 2. prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem (na všechny daňové subjekty, tj. fyzické osoby i podnikatele)
 3. plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1.3. a 31.7.2020
 4. Ze strany GFŘ bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1.3. do 31.7.2020 (pokud bude prokázána spojitost s koronavirem)
 5. plošné prominutí správního poplatku za podání následující žádosti (musí být podané do 31.7.)
  1. žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky
  2. žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení

Liberační balíček II.

 1. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob (červnová záloha se nebude vůbec hradit)
 2. plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí / za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí / zálohu na tuto daň (vztahuje se na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020)
  • daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020
  • v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí
 3. zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 – bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018
 4. pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET  (po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců)

Programy pro podporu podnikání

 • COVID I a COVID II. – programy pro OSVČ a malé a střední podniky
 • Czech Rise Up – cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronaviru (bližší informace zde)
 • Technologie COVID 19– podpora malých a středních podnikatelů za účelem obstarání zdravotnických prostředků k boji proti koronaviru (bližší informace zde)
 • připravuje se návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP) pro podniky nad 250 zaměstnanců, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 mld. Kč

Nouzový balíček Ministerstva zahraničních věcí

 • podrobnosti zde

Osvobození zasílání soukromých datových zpráv od poplatku

 • účinnost od 24. 3. od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu
 • zasílání tzv. Poštovních datových zpráv (elektronická obdoba doporučeného dopisu)
 • bližší informace dostupné zde

Pozastavení účinnosti zón placeného stání (plošně)

 • účinnost do 1.4.

Umožnění jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 • účinnost od 13.3.
 • týká se zejména přepravy zboží o nedělích a státních svátcích

C. Ostatní opatření

Doporučení nevycházet osobám starším 70 let

 • po dobu trvání nouzového stavu
 • starostové obcí povinni poskytnout těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků

Odklad doplňovacích senátních voleb (obvod 32)

 • o konání nových voleb bude rozhodnuto

Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového štábu

 • účinnost od 15.3.
 • rozšíření členů Štábu o nové členy:
  • náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
  • náměstek ministra pro místní rozvoj
  • náměstek ministra životního prostředí
  • náměstek ministra práce a sociálních věcí
  • náměstek ministra kultury
  • náměstek ministra spravedlnosti
  • hlavní hygienik
  • ředitel Státního zdravotního ústavu
  • vedoucí Úřadu vlády ČR
 • vyřazení některých dosavadních členů Štábu
  • vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
  • předseda SÚJB
  • ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu

Odkazy na stránky státních orgánů

Sbírka zákonů ČR

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví ČR – speciální stránky ke koronaviru

www.koronavirus.mzcr.cz – zde se nachází mj. seznam států světa s vysokým rizikem přenosu nákazy (tzv. rizikové země) a také souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.mzcr.cz

Ministerstvo vnitra ČR

www.mvcr.cz (zejména informace MV ke koronaviru a také opatření obecné povahy týkající se ochrany hranic, které je provedením vládního usnesení č. 197)

Ministerstvo zahraničí ČR

www.mzv.cz

Vláda ČR

www.vlada.cz (zejména usnesení vlády)

Ministerstvo dopravy ČR

www.mdcr.cz

Státní zdravotní ústav

www.szu.cz

Česká lékařská komora

www.lkcr.cz

Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

www.mpsv.cz

Česká správa sociálního zabezpečení ČR

www.cssz.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

www.msmt.cz

Ministerstvo zemědělství ČR

www.mze.cz

Ministerstvo spravedlnosti ČR

www.justice.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

www.socr.cz

Asociace hotelů a restaurací ČR

www.ahrcr.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka

www.cmzrb.cz

Česká obchodní inspekce

www.coi.cz

Další užitečné odkazy a dokumenty

Rozcestník kontaktů (včetně telefonických) na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Portál hl. m. Prahy (zejména aktuální informace ohledně koronaviru)

Koronavirus – rady pro mezinárodní zaměstnavatele z 57 států (pouze v angličtině)

theword.iuslaboris.com/hrlaw/coronavirus


< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >