KORONAVIRUS – AKTUÁLNÍ VÝVOJ

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 19. 1. 2022, 10:30 hod.

NOVINKY: Vláda zrušila povinné očkování pro osoby nad 60 let a vybrané profese. Platit mělo od 1. března na základě rozhodnutí minulé vlády.

Takzvaná pracovní karanténa je možná pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách, a to pouze ve výjimečných případech. Lze ji využít jen pro zaměstnance, kteří jsou pro fungování nezbytně nutní, a to až ve chvíli, kdy by mohla být ohrožena péče. Osoby v pracovní karanténě mají povinnost nosit stále respirátor FFP2, měly by jíst odděleně a pracovat odděleně od ostatních zaměstnanců. Po práci pak musí domů, nesmí se zúčastnit volnočasových aktivit.

Od 17.1. probíhá plošné antigenní testování všech zaměstnanců, a to bez ohledu na očkování či prodělání nemoci. Přestala také platit výjimka z povinnosti karantény po rizikovém kontaktu pro očkované a osoby které prodělaly nemoc. Testování bude probíhat po dobu přibližně tří týdnů, a to dvakrát týdně. Výjimku mají zaměstnanci, kteří vůbec nepřichází do styku s jinými osobami a zaměstnanci pracující z domu. Pozitivně testovaní zaměstnanci nastoupí do karantény bez dalšího potvrzovacího PCR testu, přičemž pětidenní karanténu lze dobrovolným podstoupením PCR testu zkrátit. V případě, že někdo povinný test odmítne, bude muset mít celou dobu v práci respirátor, dodržovat odstup od ostatních alespoň jeden a půl metru a stravovat se odděleně.

S účinností od 11.1. se zkracuje délka karantény po rizikovém kontaktu i izolace po potvrzení nákazy na 5 dní. Povinnost karantény po rizikovém kontaktu neplatí pro očkované a osoby, které prodělaly nemoc a zároveň nevykazují příznaky onemocnění. Ukončit karanténu nebo izolaci po 5 dnech je možné pouze, pokud daná osoba nevykazuje příznaky onemocnění alespoň 2 dny před uplynutím této doby. V opačném případě může k ukončení dojít nejdříve dva dny po odeznění příznaků, jiný postup může určit ošetřující lékař. Karanténu (nikoli izolaci) lze ukončit i dříve, v případě negativního PCR testu. PCR testů bude osobám, které mají alespoň jednu dávku očkování, nově ze zdravotního pojištění hrazeno 5 měsíčně. Aktuálně platný metodický pokyn je k dispozici zde.

DALŠÍ AKTUALITY:

Od 4.1.2021 mohou dostat třetí, tzv. posilovací dávku očkování všechny osoby starší 18 let, jimž uplynula lhůta 5 měsíců od dokončení očkování. Pro třetí dávku jsou schváleny vakcíny společností Pfizer (Comirnaty) a Moderna (Spikevax).

S účinností od 27. 12. musí mít všechny osoby přijíždějící do ČR negativní PCR test ne starší než 72 hodin, a to bez ohledu na očkování nebo prodělání nemoci. Výjimka platí pro osoby, jimž byla podána třetí dávka očkování. Celý text ochranného opatření naleznete zde.

 

Ve středu 22.12. nová vláda poprvé upravila koronavirová opatření, zejména kvůli končícímu nouzovému stavu (k 25.12.).

Nejvýznamnější změny jsou následující:

 • obchody nad 200 metrů čtverečních budou 24.12 otevřeny pouze do 12:00, 25. 12. bude zavřeno
 • bezinfekčnost lze prokázat i nadále očkováním nebo prodělanou nemocí v posledních 180 dnech, osoby s kontraindikací nebo nedokončeným očkováním PCR testem
 • pro pořadatele hromadných akcí a provozovatele služeb bude nově povinné ověřování bezinfekčnosti čtečkou QR kódů, nebude tedy stačit papírový certifikát na němž kód není
 • pro restaurace 25.12. končí omezení otevírací doby
 • do 29. 12. může u jednoho stolu sedět maximálně 6 osob, které nejsou ze společné domácnosti, od to 29.12. potom mohou být maximálně 4 osoby
 • hromadné akce, kde se lidé pohybují mohou být konány maximálně pro 100 lidí, tam kde lidé sedí může být až 1000 osob
 • ve zvláštním silvestrovském režimu od 29. 12. do 2. 1.  mohou mít jakékoli hromadné akce a večírky max. 50 účastníků
 • od 3.1. 2022 antigenní testování žáků a zaměstnanců škol dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) v prvních dvou týdnech roku, bez ohledu na očkování
 • děti mohou jet na lyžařské kurzy pokud podstoupí před odjezdem jeden PCR test, nikoli dva jako dosud

od 27. 12. navíc budou moci dostat posilovací dávku očkování všichni starší 30 let po uplynutí 5 měsíců od očkování

 

Osoby očkované vakcínou Janssen (Johnsson & Johnsson) mohou dostat posilovací dávku již po dvou měsících od dokončení očkování, a to buď vakcínu Spikevax (Moderna) nebo Comirnaty (Pfizer).

S účinností od pátku 26.11. 2021 byl vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dní.

S účinností od 26.11. 18:00 byla změněna stávající protiepidemiologická opatření, a to následovně:

 • omezení otevírací doby restaurací, barů, diskoték od 22:00 do 4:59
 • zákaz vánočních trhů s výjimkou prodeje vánočních stromků
 • zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
 • zákaz konzumace jídla ve foodcourtech nákupních center
 • hromadné akce (oslavy, shromáždění osob) maximální počet osob 100 s výjimkou pohřbů
 • kulturní, sportovní, vzdělávací akce maximálně 1 000 osob

 

S účinností od 22.11. byla schválena nová vládní opatření. Nejdůležitější změny se týkají následujících oblastí:

Povinné testování zaměstnanců

 • Povinnost všech zaměstnavatelů a všech zaměstnanců, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří při práci nepřichází do styku s dalšími osobami.
 • Rychlými antigenními testy (RAT), a to buď jako samotesty, nebo prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, alespoň jedenkrát týdně. První testy musí být provedeny nejpozději do  pondělí 29. listopadu 2021.
 • Povinnost testování se nevztahuje na
  • plně očkované zaměstnance,
  • zaměstnance, kteří prodělali COVID-19 v posledních 180 dnech,
  •  zaměstnance, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR-RT test nebo rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotníkem s negativním výsledkem.
 • Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci provedených testů, obsahující jména testovaných osob a data testování.
 • Obdobným způsobem jsou povinny se testovat i osoby samostatně výdělečně činné.

Změna v potvrzování karantén

 • Potvrzení o nařízení karantény budou hlásit prostřednictvím eNeschopenky krajské hygienické stanice, které takto oznámí nařízenou karanténu příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Tuto informaci se následně dozví i zaměstnavatelé standardním způsobem, jako by se jednalo o dočasnou pracovní neschopnost, ošetřující lékař bude eNeschopenku z důvody karantény vystavovat už jen v několika málo specifických případech.
 • více informací zde

Bezinfekčnost

 • Podle nových pravidel je možno se prokázat jedině potvrzením o kompletním naočkování, nebo potvrzením o prodělání nemoci v ochranné lhůtě do 180 dní.
 • Negativním RT-PCR testem se mohou prokázat pouze osoby mladší 18 let, dále osoby, které se nemůžou podrobit očkování pro kontraindikaci, nebo které nemají dokončené očkování (od poslední dávky vakcíny neuplynulo 14 dnů, nebo osoba čeká na druhou dávku vakcíny).

Školící, vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné společenské akce

 • Pokud se akce zúčastní najednou více než 20 účastníků je potřeba se prokazovat bezinfekčností (viz výše), a to s výjimkou dětí do 12 let.
 • Pořadatelé jsou povinni kontrolovat bezinfekčnost a na akci nevpustit osobu, která se tak neprokáže.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě a izolaci – tzv. „izolačka“

 • Vláda schválila návrh zákona, který zavádí příspěvek zaměstnanci ve výši 370 Kč za každý den v rámci prvních 14 dnů trvání nařízené karantény nebo izolace. Mimořádný příspěvek by  měl být poskytován za karanténu, která trvá od 1. listopadu 2021 do 30. června 2022. Příspěvek by tak náležel za listopad i zpětně.

Ošetřovné

 • Vláda také schválila návrh zákona, který zavádí zvláštní ošetřovné poskytované v souvislosti mimořádnými opatřeními, v jejichž důsledku dojde k uzavírání škol nebo jejich částí nebo jimiž se zakazuje přítomnost dětí, žáků a studentů ve školách. Ošetřovné se poskytuje i tehdy, kdy je dítěti, žáku nebo studentu nařízena karanténa. Ošetřovné se bude poskytovat za dobu od 1. září 2021 do 31. ledna 2022. Výše ošetřovného je stanovena jako 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, přičemž jeho výše je stanovena jako nejméně 400 Kč za kalendářní den.

 

 

Další aktuality

S účinností od 1.11. dojde ke změně v oblasti testování, povinnosti nosit ochranné prostředky a kontrol bezinfekčnosti. Nejdůležitější změny jsou následující:

 • testování bude hrazeno ze zdravotního pojištění pouze osobám
  • do dovršení 18 let věku,
  •  které se nemohou očkování podrobit z důvodu kontraindikace
  • očkovaným alespoň jednou dávkou očkovací látky
  • těmto osobám bude i nadále hrazen test antigenní nejvýše jedenkrát za 7 dnů a RT-PCR nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci
  • kompletní znění k dispozici zde
 • zkrácení platnosti testů pro prokázání bezinfekčnosti
  • antigenní test 24 hodin
  • PCR test 72 hodin
  • kompletní znění k dispozici zde
 • povinnost kontrolovat bezinfekčnost zákazníků nejpozději před poskytnutím služby pro provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a společenských klubů a diskoték, heren a kasin (kompletní znění k dispozici zde)
 • dostatečnou ochranou dýchacích cest bude pouze respirátor třídy FFP2 a vyšší
 • povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech, seznam výjimek k dispozici zde
 • povinnost zaměstnavatelů vybavit zaměstnance respirátory (účinná od 25.10.)

Od 11. 9. se změnilo ochranné opatření, které stanovuje a upravuje podmínky vstupu na území České republiky jako pro občany ČR, občany EU, tak pro občany třetích zemí. Kompletní znění nového opatření naleznete zde.


< Přejít zpět