Srovnatelnost agenturních a kmenových zaměstnanců – rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2 Ads 335/2018 – 32

Zákoník práce ukládá agenturám práce a uživatelům povinnost zajistit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přidělených agenturních zaměstnanců nebyly horší, než jsou (nebo by byly) podmínky srovnatelných kmenových zaměstnanců uživatele.

Zákon však už podrobně neřeší to, kdy (za jakých okolností) jsou agenturní zaměstnanci ještě srovnatelní s těmi kmenovými a kdy už nikoliv. Touto otázkou se nedávno vůbec poprvé zabýval Nejvyšší správní soud (zde).

Ten uvedl, že rozdílné zacházení mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci je přípustné, existují-li pro to ekonomicky racionální a obecně pochopitelné důvody spočívající v různém přínosu té či oné kategorie pracovníků pro jejich zaměstnavatele (resp. pro uživatele). Takovými důvody pro diferenciaci mohou být např. zběhlost v obsluze strojů, míra zapracování, výkonnost, spolehlivost, míra sepětí s uživatelem a loajality k němu, ale i zkušenost a schopnost adekvátně čelit nestandardním situacím.

Nejvyšší správní soud též vyjádřil názor, že agenturní zaměstnanci, kteří se u uživatele střídají po několika měsících, mohou obecně mít oproti kmenovým zaměstnancům na stejných pracovních pozicích nižší odměny – v takových případech totiž kmenoví zaměstnanci mohou pro zaměstnavatele být vyšším přínosem či menším rizikem.

Svým rozsudkem Nejvyšší správní soud otevřel poměrně široký argumentační prostor jak ospravedlnit nerovné zacházení mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci. Zdánlivě dokonce připouští, aby sama dočasnost výkonu práce pro uživatele (která je základní charakteristikou dočasného přidělení) byla důvodem pro znevýhodnění agenturních zaměstnanců (což by ve svém důsledku popíralo zásadu rovného zacházení vůbec). Pokud by další rozhodovací praxe pojímala legitimní důvody ospravedlňující nerovné zacházení mezi agenturními a kmenovými zaměstnanci příliš široce, mohlo by toto vést k podstatnému zhoršení postavení agenturních zaměstnanců.

Rozhodnutí dostupné zde.

  • Datum: 13. 08. 2020

< Přejít zpět