Distribuce zboží s ochrannou známkou později zrušenou a správní trestání

Nejvyšší správní soud, 10 As 157/2014-39 ze dne 11.12.2014

Celní úřad provedl kontrolu ve skladu, ve kterém bylo zadrženo zboží žalobce – energetické drinky – označené ochrannou známkou ve znění „DURACELL“. V době provádění celní kontroly byly u Úřadu průmyslového vlastnictví platně zapsány slovně identické ochranné známky výrobce baterií Duracell i uvedená ochranná známka žalobce, kterou byly označeny jeho energetické drinky. U Úřadu průmyslového vlastnictví („Úřad“) se ale vedlo řízení o to, že ochranná známka pro energetické drinky je neplatná. Celní úřad vyčkal na skončení řízení, které dopadlo tak, že Úřad prohlásil ochrannou známku žalobce za neplatnou s účinky zpětně ke dni jejího zapsání. Poté celní úřad žalobci uložil pokutu za správní delikt, který měl spočívat v tom, že žalobce skladoval zboží, které bylo padělkem, s úmyslem je prodat.Žalobce se proti rozhodnutí celního úřadu bránil prostředky ve správním řízení a i u Městského soudu v Praze, nicméně nebyl úspěšný. Proto se obrátil s kasační stížností na Nejvyšší správní soud s argumentací, že v době, kdy celní úřad prováděl kontrolu, se žalobce nedopustil žádného správního deliktu. Poukazoval na skutečnost, že v okamžiku celní kontroly byly u Úřadu platně zapsány obě ochranné známky, a žalobce tedy zboží hodlal prodávat v dobré víře v platnost své ochranné známky. Nejvyšší správní soud se s argumentací žalobce ztotožnil, přičemž také poukázal na skutečnost, že je v rozporu s právní jistotou účastníků a ústavním zákazem retroaktivity při trestání, pokud byla žalobci uložena sankce proto, že jeho řádně zapsaná ochranná známka byla později zrušena (ačkoliv se zpětnými účinky). I z těchto důvodu Nejvyšší správní soud zrušil všechna předcházející rozhodnutí a vrátil řízení zpět celnímu úřadu.Závěrem lze shrnout, že Nejvyšší správní soud rozumně vysvětlil, že společnosti distribuující či prodávající zboží s řádně zapsanou ochrannou známkou nemůžou být za toto své jednání po dobu platnosti ochranné známky trestány jen proto, že příslušná ochranná známka byla později zrušena.

Rozhodnutí najdete zde.


< Přejít zpět