Platnost ručení sjednaného ve všeobecných smluvních podmínkách

Nejvyšší soud České republiky, 23 Cdo 1292/2015 ze dne 18.08.2015

Žalobkyně a společnost, jejíž jednatelem byl žalovaný, mezi sebou uzavřely leasingovou smlouvu. Součástí této smlouvy byly také všeobecné smluvní podmínky finančního leasingu. Konkrétně v těchto všeobecných smluvních podmínkách bylo mimo jiné obsaženo i ručitelské prohlášení, na základě kterého se žalovaný měl stát ručitelem za plnění všech finančních a ostatních pohledávek s leasingovou smlouvou souvisejících. Vzhledem k tomu, že společnost své závazky z leasingové smlouvy nehradila, žalobkyně požadovala zaplacení dlužných částek po žalovaném z titulu ručení. Soud prvního i druhého stupně žalobu zamítly, neboť dospěly k názoru, že předmětné ručitelské prohlášení žalovaného ve všeobecných smluvních podmínkách je neplatné. Žalobkyně však podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání.Nejvyšší soud otázku platnosti předmětného ručitelského prohlášení posoudil odlišně od soudů nižších stupňů. Dospěl k závěru, že pokud má ručitelský závazek veškeré zákonem požadované náležitosti, je možné jej obsáhnout také do všeobecných smluvních podmínek, což nezpůsobuje jeho neplatnost. Současně dovodil, že žalovaný, jako statutární orgán společnosti podepisující leasingovou smlouvu, projevil svým podpisem také vůli zavázat se z ručitelského závazku. Z tohoto důvodu zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.Obecně by mělo být pravidlem, že se osoby uzavírající smlouvy detailně seznámí s veškerou smluvní dokumentací. Výše uvedené rozhodnutí toto pravidlo jednoznačně potvrzuje. Pro praxi je tedy potřebné, aby se osoby (ať již uzavírají smlouvu za sebe nebo v zastoupení za jinou osobu) detailně seznámily nejen s textem smlouvy, kterou hodlají uzavírat, ale také se souvisejícími všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími přílohami tvořícími nedílnou součást uzavírané smlouvy, aby pak nedošlo k nedorozuměním ohledně rozsahu sjednaných závazků.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět