Plíseň a sleva z nájmu? Nikoliv, pokud dostatečně nevětráte

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.10.2018 , sp. zn. 26 Cdo 527/2017

Nejvyšší soud se v této věci zabýval tím, zda je možné uplatnit slevu z nájmu pronajímaného objektu v důsledku výskytu plísní. Žalovaná v důsledku výskytu plísní uplatnila po pronajímateli (žalobci) slevu z nájmu. Pronajímatel však slevu z nájmu neuznal a žádal doplacení dlužné částky na nájemném s příslušenstvím. Posouzení věci soudy bylo založeno zejména na zjištěních skutkového stavu. Žalovaná se zavázala provádět na svůj náklad běžnou údržbu a opravy předmětu nájmu, mimo jiné malování vnitřních prostor a zednické práce (nové omítky a oprava starých omítek uvnitř prostor). Žalovaná posléze zjistila, že se v části pronajímaných prostor vyskytla plíseň. Pronajímatele odmítli plíseň odstranit s tvrzením, že její odstranění je povinností žalované v rámci běžné údržby, ke které se zavázala v nájemní smlouvě.

Soudy tedy dospěly k závěru, že ke vzniku plísní (tedy vady předmětu nájmu) došlo mimo jiné z důvodu nevhodného způsobu užívání, údržby a stavebních úprav provedených žalovanou. Základní povinností nájemce je pečovat řádně o pronajatou věc, přičemž tato péče zahrnuje obvyklé obezřetné jednání způsobilé zabránit vzniku škody, kdy nájemce je povinen zachovávat takový stupeň pozornosti, který po něm lze vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat. Nejvyšší soud proto konstatoval, že žalované (nájemkyni) muselo být při zachování obvyklé míry obezřetnosti zřejmé, že předmětné nebytové prostory, s ohledem na jejich umístění pod úrovní okolního terénu a stáří nemovitosti, vyžadují specifický způsob údržby (používání prodyšných nátěrů) a užívání (zejména dbát na pravidelné větrání). Dle Nejvyššího soudu o těchto skutečnostech přitom nebylo nutné žalovanou ze strany žalobců (pronajímatelů) speciálně poučovat, neboť vyplývají z objektivních vlastností daných prostor a musely být každé osobě mající rozum průměrného člověka známy. Proto Nejvyšší soud uzavřel, že podílela-li se žalovaná na vzniku vady předmětu nájmu porušením své povinnosti předmět nájmu řádně užívat, nevzniklo jí právo na slevu z nájemného.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět