Předkupní právo vlastníka pozemku ke spoluvlastnickému podílu na stavbě, která není součástí pozemku

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.03.2019, sp. zn. 22 Cdo 2979/2018

V tomto rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval tím, zda svědčí zákonné předkupní právo vlastníku pozemku také ve vztahu k spoluvlastnickému podílu na stavbě, postavené na tomto pozemku, která však není jeho součástí. Obecné pravidlo v občanském zákoníku stanoví, že „vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby.“ Vedle toho je však také zákonem stanoveno předkupní právo spoluvlastníků k podílu na věci.

Nejvyšší soud proto řešil, jak se s konkurencí těchto dvou práv vypořádat ve světle aktuálního principu občanského zákoníku, který říká, že „stavba se stává součástí pozemku“. Dospěl k řešení, že pokud je předmětem převodu spoluvlastnický podíl k pozemku nebo stavbě na něm postavené za situace, že by jeho nabytí vlastníkem pozemku či stavby nevedlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, v tomto případě nenáleží vlastníkům předkupní právo. Jinými slovy, v tomto případě by vlastník pozemku (vlastnil samostatně celý pozemek) tím, že by odkoupil spoluvlastnický podíl na stavbě (o velikosti 92/183) nedosáhl výsledku, že by vlastnil jak pozemek, tak stavbu. Proto Nejvyšší soud dovodil, že vlastníku pozemku nesvědčí předkupní právo k spoluvlastnickému podílu na stavbě.

Myšlenka zde prezentovaná Nejvyšším soudem tedy upřednostňuje předkupní právo ostatních podílových spoluvlastníků před předkupním právem vlastníka pozemku či stavby, aby bylo postupem času možné spojení všech spoluvlastnických podílu u jednoho vlastníka u jedné nemovitosti (stavby či pozemku). Tímto bude dle Nejvyššího soudu nejefektivněji dosaženo do budoucna kýženého spojení vlastnictví pozemku a stavby, mají-li odlišné vlastníky. Tento závěr je vskutku zajímavý, a lze jen očekávat, zda bude navazující rozhodovací praxí potvrzen.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět