Zastupování zaměstnavatele zaměstnanci na základě plné moci

Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých nedávných rozhodnutí potvrdil, že zaměstnanci mohou zaměstnavatele zastupovat nejen z titulu jejich pracovního poměru (pak svého zaměstnavatele zastupují v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci), ale také z titulu dohody o plné moci (tj. způsob, kdy zaměstnanec své zmocnění prokazuje plnou mocí).

V soudem řešeném případě byla HR ředitelce udělena společností plná moc, kterou řádně a v souladu se stanovami podepsali členové statutárního orgánu a tato plná moc ji opravňovala mimo jiné ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době. HR ředitelka podepsala zrušení pracovního poměru ve zkušební době a platnost tohoto jednání společnosti napadl zaměstnanec u soudu, protože interní předpisy společnosti (kompetenční řád) údajně stanovovaly, že obdobné dokumenty mohou za společnost podepisovat pouze jiné osoby. Nejvyšší soud v souladu s naším názorem platnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době potvrdil s tím, že plná moc ani nutně udělena být nemusela, aby bylo zrušení ve zkušební době platné.

Nejvyšší soud pak také uvedl, že ani absence zmocnění (ať již jakýmkoliv z výše uvedených způsobů) bez dalšího neznamená neplatnost takového právního jednání. I takové jednání totiž zavazuje zaměstnavatele, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu (což platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna).

Podrobnosti naleznete v samotném rozhodnutí, které je dostupné na stránkách Nejvyššího soudu ČR zde: https://urlzs.com/DpEb3


< Přejít zpět