Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 7

Nedílnou součástí každého občanského zákoníku je úprava závazků. Nejčastějším důvodem vzniku závazků jsou smlouvy, jejichž způsob uzavírání a obsah jsou zákonem zpravidla velmi detailně upraveny. Zákon podrobně stanoví formální způsob nabídky na uzavření smlouvy a její akceptace, okamžik uzavření smlouvy, požadavky na jeho formu nebo např. možnost stran odkázat na všeobecné obchodní podmínky. Do oblasti smluvního práva však patří i otázky změny smlouvy (ať již dohodou nebo na základě jiné skutečnosti) nebo její ukončení (např. odstoupením nebo výpovědí). Mimořádně důležitou oblastí je také otázka zajištění a utvrzení závazků, tj. problematika smluvních ustanovení či celých smluv, která posilují práva věřitele (např. smluvní pokuta) nebo mu dávají náhradní zdroj uspokojení svých nároků (např. ručení nebo zástavní právo). Podobně jako v oblastech obchodních korporací, i u smluv nový občanský zákoník sleduje snahu posílit smluvní volnost, tj. ponechat smluvním stranám co možná nejvíce svobody, aby si dle vzájemné dohody mohly samy určit obsah smlouvy, zároveň však usiluje o ochranu slabší strany (zejména spotřebitelů). V tomto čísle se budeme zabývat výše nastíněnými obecnými otázkami smluvního a závazkového práva. V následujících číslech se oproti tomu budeme věnovat již konkrétním smluvním typům obsaženým v novém občanském zákoníku.


< Přejít zpět