Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem? Pozor, může se jednat o smluvní mzdu – NS – 21 Cdo 2666/2020

V dané věci se jednalo o spor, zda je mzda určitého zaměstnance mzdou smluvní, či mzdou jednostranně určenou. Dokument, ve kterém byla zaměstnancova mzda obsažena, byl nadepsán „Platový/mzdový výměr“, ovšem zaměstnanec ho musel podepisovat.

K zásadám výkladu právních jednání v pracovněprávních vztazích se Nejvyšší soud již v minulosti vyjádřil – pro připomenutí uvádíme, že základním hlediskem pro výklad právního jednání je úmysl jednajícího, popř. společný úmysl jednajících stran u vícestranných jednání. Takový úmysl je však stěžejní pouze tehdy, pokud byl druhé straně (adresátovi projevu vůle) znám, anebo musela-li o něm druhá strana vědět. Přitom je během zjišťování tohoto úmyslu třeba vycházet z ust. § 556 odst. 2 občanského zákoníku, a přihlédnout tedy též k praxi zavedené mezi stranami, k tomu, co právnímu jednání předcházelo a k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam jednání přikládají. Teprve v případě, že tato metoda selže, se uplatní objektivní metoda interpretace a právnímu jednání se přisoudí takový význam, jaký by mu zpravidla přikládal „průměrný“ člověk v postavení adresáta. Zkrátka obsah má přednost před formou.

V souladu s výše uvedeným v tomto konkrétním případě soud rozhodl, že na názvu listiny, který zněl „Platový/mzdový výměr“, nezáleží tolik jako na tom, jaký je obsah tohoto dokumentu. Dle soudu z obsahu předmětné listiny jednoznačně vyplývalo, že se jedná o mzdu smluvní, a to i přes její označení, a že z ničeho nevyplývá, že by podpis zaměstnance na této listině měl jiný význam než akceptaci podmínek v této listině uvedených.

Co si tedy z tohoto rozsudku odnést? Především to, že je důležité dát si pozor na obsah určitého dokumentu. Pokud zaměstnavatel chce mzdu zaměstnanci jednostranně určit mzdovým výměrem, musí být z obsahu tohoto výměru jasné, že mzda je skutečně jednostranně určená a eventuální podpis zaměstnance na výměru slouží jen pro účely potvrzení o převzetí a seznámení se s mzdovým výměrem, nikoliv jako souhlas s výší mzdy. Název dokumentu sám o sobě totiž není směrodatný.

Rozhodnutí dostupné zde.

  • Datum: 21. 04. 2021

< Přejít zpět