Podstatné zhoršení pracovních podmínek při přechodu práv a povinností – rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1448/2021

Téma uspokojivých pracovních podmínek není v judikatuře českých soudů žádnou novinkou. Čas od času je však vyhlášeno soudní rozhodnutí, které do problematiky vnáší nové světlo. Tentokrát je předmětem sporu přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Žalující zaměstnankyně vykonávala práci pro původního zaměstnavatele, který jí mzdovým výměrem určil mzdu ve výši 75.000 Kč měsíčně. Došlo k přechodu práv a povinností z původního zaměstnavatele na žalovanou, přičemž žalovaná novým mzdovým výměrem určila žalobkyni mzdu ve výši 15.000 Kč měsíčně. Žalobkyně podala výpověď a záhy se v souladu s § 339a zákoníku práce žalobou domáhala určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností.

Soudy v těchto řízeních zejména posuzují, zda skutečně došlo k podstatnému zhoršení pracovních podmínek. Nejvyšší soud již dříve ve svém rozhodnutí 21 Cdo 1148/2019 upozornil, že zákon konkrétně nestanoví, co vše spadá pod pracovní podmínky ve smyslu § 339a zákoníku práce, a že nejsou definovány ani pojmy zhoršení pracovních podmínek nebo podstatné zhoršení pracovních podmínek. Pracovní podmínky však dle názoru soudu nelze redukovat pouze na okolnosti upravené zákoníkem práce; musí se jednat o všechny podmínky/okolnosti, které na zaměstnance působí při výkonu práce podle pracovní smlouvy. Příkladem v tehdejším rozhodnutí soudci uvedli okolnosti ovlivňující výkon práce z hlediska ekonomického, sociálního, technického, psychického, fyzického, zdravotního a bezpečnostního, ale i náročnost práce, její množství, kvalitu pracovního prostředí a vztahů na pracovišti, provedené organizační změny apod. Dodal, že tato hlediska mohou mít v každém jednotlivém případě s ohledem na jeho ostatní okolnosti různý stupeň významnosti.

Ve výše uvedené věci Nejvyšší soud rozhodl, že snížení mzdy řádově v desítkách tisíc korun je bezpochyby nutno posoudit jako „podstatné zhoršení pracovních podmínek“. Uvedl, že toto platí bez ohledu na to, zda ke snížení mzdy došlo v souladu s právními předpisy či nikoli. Důvodem je právo na spravedlivou mzdu jako základní zásada pracovního práva.

Rozhodnutí dostupné zde.

  • Datum: 03. 11. 2021

< Přejít zpět