Ochrana před výpovědním důvodem podle § 52 písm. h) – sp. zn. 21 Cdo 5126/2014

V posuzovaném případě zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr zaměstnankyně výpovědí podle § 52 písm. h) zákoníku práce, protože zaměstnankyně neumožnila kontrolu dodržení režimu práce neschopného pojištěnce – konkrétně tím, že neposkytla nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, jelikož neoznačila potřebnými údaji místo svého pobytu.  Podle názoru Nejvyššího soudu může zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce pouze v případě, že zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) poruší povinnost dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Musí však jít buď o povinnost zdržovat se v době DPN v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. Pokud ale zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, poruší jinou než výše uvedenou povinnost, nemůže s ním být z toho důvodu rozvázán pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce a ani mu nemůže být snížena, popřípadě vůbec neposkytnuta náhrada mzdy nebo platu. Kdybychom tedy měli závěrem myšlenku Nejvyššího soudu zjednodušit, bude zaměstnancům jako ochrana před výpovědním důvodem podle § 52 písm. h) zákoníku práce v podstatě stačit, když v době své DPN odstraní své jméno ze zvonku, aby znemožnili provedení kontroly ze strany zaměstnavatele.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 15. 10. 2015

< Přejít zpět