Odnesením zbytků od oběda kuchařka zaútočila na majetek zaměstnavatele zvlášť hrubým způsobem – 21 Cdo 1496/2013

Zaměstnavatel se zaměstnankyní okamžitě zrušil pracovní poměr pro zvlášť závažné porušení jejích pracovních povinností. Tohoto porušení povinností se zaměstnankyně měla dopustit tím, že při odchodu z práce si ve svém zavazadle odnášela potraviny, které patřily zaměstnavateli. Zaměstnankyně své jednání bránila tím, že potraviny byly určené k likvidaci, tím pádem zaměstnavateli nevznikla škoda. Okamžité zrušení tak zaměstnankyně napadla u soudu pro neplatnost. Soud prvního stupně žalobu zamítl s tím, že zaměstnankyně zvlášť hrubým způsobem porušila svou základní povinnost v rámci pracovním poměru, a to řádně hospodařit s prostředky svěřenými jí zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Odvolací soud však s takovým rozhodnutím nesouhlasil a žalobě naopak v plném rozsahu vyhověl s odůvodněním, že zaměstnankyně byla u zaměstnavatele zaměstnána již dlouhou dobu a potraviny byly navíc určeny k likvidaci, tudíž zaměstnavateli nevznikla žádná škoda. Nejvyšší soud následně dal za pravdu soudu prvního stupně a rozsudek odvolacího soudu zrušil. V této souvislosti připomněl, že zaměstnankyně se dopustila nejen přímého útoku na majetek zaměstnavatele, ale navíc porušila svou loajalitu k zaměstnavateli, což je dostatečným důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Tento judikát je významný zejména z pohledu posuzování intenzity porušení pracovních povinností zaměstnance. Poukazuje především na to, že zaměstnavatel je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnance, aniž by mu zaměstnancovým jednáním vznikla reálná škoda. V tomto směru tedy podle názoru soudců Nejvyššího soudu postačí, když zaměstnanec jedná vůči zaměstnavateli neloajálně a útočí tak na vzájemnou důvěru v rámci daného pracovněprávního vztahu.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 03. 03. 2014

< Přejít zpět