Shrnutí zákazů, omezení a dalších restriktivních opatření

AKTUALIZOVÁNO K 11:00 hod. 4. 3. 2021

Vyhlášení nouzového stavu

 • platí od 27. 2. 2021 po dobu 30 dnů – tedy do 28. 3. 2021
 • pro celou Českou republiku

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb

 • platí od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021
 • zásadním způsobem zúženy výjimky – daleko méně obchodů a služeb může mít otevřeno
 • stravovací služby i nadále jen přes výdejní okénko
 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení jsou zakázána – bez přítomnosti diváků možné pouze jako výkon povolání
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě jsou rovněž zakázány
  • pouze malé množství výjimek
 • zakázány také veletrhy, provoz her, kasin a sázkových kanceláří, sportovišť, lyžařských vleků a lanových drah
 • zákaz poskytování ubytovacích služeb s výjimkou osob, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné období činnosti
 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

Omezení volného pohybu osob

 • platí od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021
 • zákaz opuštění okresu (Prahy) / vstupu do okresu (Prahy), pokud tam nemá osoba trvalý pobyt nebo bydliště
 • výjimky:
  • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
  • výkon povolání nebo nezbytných činností (bezpečnost, vnitřní pořádek, ochrana zdraví, poskytování zdravotní či sociální péče, individuální duchovní služby, veřejná hromadná doprava, služby pro obyvatele včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče)
  • zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu
  • nezbytná cesta do zdravotnických zařízení (včetně veterinární péče), využívání sociálních služeb, včetně nezbytného doprovodu
  • neodkladné úřední záležitosti, včetně nezbytného doprovodu
  • pohřby
  • účast na vzdělání, praxe a zkoušky
  • cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště
  • cesta za účelem vycestování z České republiky
  • a další
 • POZOR povinnost prokázat důvodnost výjimek (osoby od 15 let)
  • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
   • písemným potvrzením zaměstnavatele (vzor zde), NEBO
   • pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, NEBO
   • písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává
  • ostatní výjimky
   • písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu (u vycestování dokumenty toto prokazující) (vzory zde a zde)
  • „laický“ výklad výše uvedených pravidel a aktuální vzory dokumentů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx
 • zákaz nočního vycházení od 21:00 do 4:59 s výjimkami (stejné jako doteď)
  • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, výkon povolání
  • zajištění nezbytných činností (bezpečnost, vnitřní pořádek, ochrana zdraví atd.)
  • neodkladné cesty – zejména ochrana zdraví, života a majetku
  • venčení psů do 500 m od bydliště
  • povolené hromadné akce
  • cesty zpět do bydliště
 • zákaz denního vycházení od 5:00 do 20:59 s výjimkami – stejné jako pro opuštění okresu a k tomu tyto další:
  • nákupy zboží a služeb v nezbytně nutném počtu osob
  • pobyt v přírodě a parku, sportování, ovšem pouze členové jedné domácnosti a na území obce trvalého pobytu nebo bydliště
  • pobyt ve vlastním rekreačním objektu, ovšem pouze členové jedné domácnosti
  • svatby a uzavření registrovaného partnerství, návštěva hřbitova
 • zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou:
  • členů domácnosti / doprovodu
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele / osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost
 • nadále trvá povinnost využívat práci na dálku (home-office), pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště
 • zákaz pobytu cizinců na území České republiky s velmi omezenými výjimkami

Omezení provozu škol a školských zařízení

 • platí od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021
 • v zásadě uzavřeny všechny vysoké, vyšší odborné, střední, základní, ale i mateřské školy
  • výjimky pro některé zkoušky, přijímací zkoušky, praktickou výuku zdravotnických profesí, individuální konzultace
 • budou určeny školy a školská zařízení, které budou zajišťovat péči o děti od 2 do 10 let pro zaměstnance strategických povolání (bezpečnostních sborů, obecní policie, armády, v sociálních a zdravotních službách, ČSSZ a OSSZ, kritické infrastruktury, České pošty a dalších)

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

 • platí od 27. 2. 2021 do 28. 3. 2021
 • omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
 • omezení práce a státní služby
  • pouze nutný rozsah služeb, které jsou nezbytné k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy a k plnění úkolů vlády
 • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty i mezi sebou navzájem na nezbytně nutnou úroveň
  • upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu
  • příjem veškerých dokumentů přes podatelnu
 • zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu co nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti

Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

 • platí od 27. 2. 2021 do 28. 3. 2021
 • zákaz veškerých návštěv pacientů ve všech zdravotnických zařízeních
  • výjimky: přítomnost třetí osoby při porodu (pouze druhý rodič či osoba žijící ve společné domácnosti + další omezující podmínky), návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v hospicích
 • omezení návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče
  • nutnost negativního POC testu před zahájením návštěvy či negativní PCR test, který není starší než 48 hodin

Opatření v oblasti vězeňské služby

 • platí od 27. 2. 2021 do 28. 3. 2021
 • zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence

Další opatření v rámci nouzového stavu

 • vyčlenění lůžkových kapacit pro izolaci osob s nemocí covid-19
 • zaměstnání zahraničních pracovníků
  • urychlení změny zaměstnavatele pro cizince
  • v případě zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu postačí oznámit v den nástupu
  • lze změnit zaměstnavatele i v prvních 6 měsících zaměstnání na území ČR
 • provoz datových schránek
  • provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
 • zajištění provozu prvků kritické infrastruktury
  • povinnost přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury
  • vést seznam nezbytných dodavatelů
  • možnost nařídit pracovní pohotovost, přičemž po tuto dobu je možnost zásadně omezit volný pohyb takové osoby (zaměstnance)
  • speciální karanténní opatření
 • opatření v oblasti pohřebnictví
  • zákaz zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území ČR, která není státním občanem ČR, ani nemá trvalý pobyt na území ČR
  • ukládá provozovat krematoria v maximálním možném rozsahu
 • opatření v oblasti pracovně-lékařských prohlídek
  • od 27. 2. do 28. 3. dále využívat čestná prohlášení namísto vstupních prohlídeku kategorie I a II (s výjimkami, kdy jsou stanoveny podmínky jinými právními předpisy)
  • není nutné provádět periodické prohlídky a prodlužuje se platnost některých stávajících posudků

Mimořádná a ochranná opatření

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory a roušky)

 • od 1. 3. povinnost nosit respirátory nebo chirurgické roušky(tj. zdravotnické obličejové masky/ústenky) nebo obdobný prostředek splňující požadovanou normu (lze uvažovat nanoroušky)
  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti
 • původní výjimka pro pracoviště, kde nebylo nutné nosit žádnou ochranu, bude výrazně zredukována
  • jen při výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy je práce konána na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby
  • práce zařazené do kategorie III nebo IV pro rizikový faktor zátěž teplem
 • na rizikových místech, kde bylo do 28. 2. nutné mít respirátor nebo 2 chirurgické roušky (např. prodejny, provozovny, zdravotnická zařízení, veřejná doprava, motorová vozidla…), bude povinné nosit pouze respirátorybez výdechového ventilu nebo obdobně účinné prostředky
  • pouze pro osoby od 16 let věku výše, děti od 2 do 15 let mohou užívat respirátory/chirurgické roušky nebo jiný obdobný prostředek
 • POZOR nová povinnost pro zaměstnavatele
  • od 1.3. do odvolání vybavit zaměstnance ochrannými prostředky podle výše uvedených pravidel!
  • v dostatečném počtu na každou směnu
  • neplatí pouze, pokud zaměstnanec při výkonu práce nepřichází do kontaktu s jinými osobami (např. home-office)

Opatření při vstupu do České republiky

 • povinnost všech osob, které vstoupily na území ČR po 15. 2. 2021, podrobit se při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění
 • stanovující konkrétní podmínky a postup pro osoby, které pobývaly déle než 12 hodin na území států s různým stupněm rizika
 • zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19
 • zákaz přijímání žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích
 • zákaz pobytu cizinců na území České republiky
 • nový seznam rizikových zemí účinný od 1. 3. (dostupný zde)
 • nový seznam zemí s extrémním rizikem (dostupný zde), kam je od 26. 2. do 11. 4. zakázáno vycestovat

Opatření související s očkováním obyvatelstva

 • platí do odvolání
 • nařízení všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je zřízení očkovací místo, o poskytování informací ohledně očkování, množství materiálu na skladech atd.
 • nařízení všem poskytovatelům zdravotních služeb, aby prováděly očkování osob, které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Opatření v sociální oblasti

 • provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
  • omezení provozu
  • pravidla organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb

Antigenní testování a použití ochranných prostředků

 • testování zaměstnanců
  • povinnost všech poskytovatelů zdravotních služeb provést alespoň jednou za 5 dní antigenní test POC u svých zaměstnanců
  • ze začátku dobrovolné a postupně povinné (samo)testování zaměstnanců.
 • antigenní testování klientů zdravotních pojišťoven
  • povinnost všech poskytovatelů zdravotních služeb
   • provést antigenní test POC u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění
   • provést konfirmační PCR test osobě, která nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, ale byla pozitivně testována POC antigenním testem

Další opatření v oblasti zdravotnictví

 • povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN
  • pro všechny poskytovatele zdravotních služeb provádějících antigenní testy
 • omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
 • povinnost vyplnit záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN
  • pro všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
 • povinnost hlásit změny v dostupnosti volných kapacit akutní péče
  • pro všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče
 • omezení plánované péče v lůžkových zařízeních
 • izolace a karanténa
  • platí od 3. 3. do odvolání
  • všichni poskytovatelé zdravotních služeb, krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy jsou povinny nařídit izolaci v minimální délce trvání 14 dní ode dne odběru vzorku, který prokázal nákazu COVID-19 (a to jak PCR, tak antigenním testem)
  • izolaci nenařídí osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  • následně také ukončují izolaci u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 14 dnů ode dne provedení testu, u osob vykazujících klinické příznaky potom po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy již osoba příznaky nevykazuje
 • zároveň jsou všichni poskytovatelé zdravotních služeb, krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy povinny nařídit karanténní opatření všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou
 • osoba, které bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne (nejpozději však do 10 dnů) od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou PCR test
 • v případě nařízení karantény osobě sdílející společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou, kdy ve společné domácnosti nelze pozitivně testovanou osobu izolovat v samostatném prostoru nebo nelze dodržet rozestup nejméně 2 metry, se karanténa ukončuje nejdříve 14 dní ode dne, kdy byl proveden test prokazující nákazu COVID-19
 • osoba, která sdílí společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou a nemůže dodržet výše popsané podmínky izolace, podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne (nejpozději však do 10 dnů) od prvního pozitivního výsledku osoby, se kterou sdílí společnou domácnost PCR test
 • v případě, že se výjimečně nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou
 • v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID 19, provede se PCR test
 • karanténu však nenařídí
  • osobám, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů
  • osobám, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, u kterých uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní.

< Přejít zpět

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >