Nepřímý útok na majetek zaměstnavatele opět jako důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru – rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 991/2019

Jakýkoli útok na majetek zaměstnavatele posuzuje Nejvyšší soud ve své konstantní judikatuře velmi přísně. Již v minulosti označil např. krádež smetků (odpadu z výroby) či sušenek a zbytků po vydání objednaných obědů jako platné důvody pro skončení pracovního poměru okamžitým zrušením.

Dalo by se říci, že Nejvyšší soud v tomto směru uplatňuje zásadu, že „krást se nemá, nevyplácí se to a v pracovněprávních vztazích to platí dvojnásob.“

V aktuálním případu se soudci zabývali nepřímým útokem na majetek zaměstnavatele, a to též v souvislosti s posouzením neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Konkrétně byl takto skončen pracovní poměr se zaměstnancem – stavbyvedoucím z důvodu porušení povinností při nakládání s lešením na stavbách, konkrétně z důvodu, že tento zaměstnanec ponechal lešení na stavbě klienta i po zaznamenaném dni demontáže. Obecné soudy v tomto ohledu došly k závěru, že okamžité zrušení bylo s ohledem na okolnosti případu příliš tvrdým opatřením a je tedy neplatné.

Nejvyšší soud však otázku intenzity porušení posoudil jinak. Oproti obecným soudům zdůraznil, že zaměstnanec se dopustil nepřímého útoku na majetek svého zaměstnavatele, a to navíc v postavení vedoucího zaměstnance. Zaměstnanec totiž na dobu 14 dní bez souhlasu zaměstnavatele bezplatně zapůjčil třetímu subjektu část lešení patřícího zaměstnavateli. Skutečnosti, které u obecných soudů vedly ke „zmírnění“ intenzity porušení, tedy, že zaměstnanec zajistil následné vrácení lešení a svým jednáním sledoval upevnění dobrých vztahů s dlouhodobým klientem, shledal Nejvyšší soud jako méně významné. Stejně jako ve svých předchozích rozhodnutích zdůraznil, že při hodnocení intenzity porušení povinností, je spíše než eventuální výše škody významnější narušení nezbytné vzájemné důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a též zpochybnění spolehlivosti zaměstnance ve vztahu k nakládání s majetkem zaměstnavatele.

Rozhodnutí dostupné zde.

  • Datum: 16. 12. 2020

< Přejít zpět