Hradí se rozdíl hodnoty vozidla nehavarovaného a jeho hodnoty po nehodě?

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2017, sp. zn. 25 Cdo 2782/2017

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud navázal na judikaturu Ústavního soudu ČR před 1.1.2014 ohledně výše náhrady škody při opravě vozidla v důsledku škodné události. V projednávaném případě došlo k dopravní nehodě a poškození vozidla žalobce. Jelikož žalovaný byl pojištěn, pojišťovna v plné výši nahradila náklady, které si vyžádala oprava vozidla v autorizovaném servisu a nájem náhradního vozidla. Žalovaný, resp. jeho pojišťovna, však odmítli uhradit nárok na rozdíl spočívající v tržné (obvyklé) hodnotě vozidla a obvyklé hodnoty havarovaného vozidla po opravě. Žalobce tento nárok dokládal znaleckým posudkem. Nejvyšší soud s odkazem na nálezy Ústavního soudu ČR ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. II. ÚS 795/16 a ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 1902/13, dovodil, že jejich závěry lze aplikovat i po 1.1.2014. Tedy Nejvyšší soud dovodil, že pokud vznikne rozdíl mezi cenou vozidla po škodné události a její cenou obvyklou, jedná se o škodu, kterou je škůdce povinen nahradit.

Obecně lze říci, že nadále platí premisa, že ekonomická hodnota vozidla (či obecně věci) není vymezena pouze jeho „technickou“ či „funkční“ hodnotou, ale i tím, jaký užitek je svému vlastníku způsobilé přinést. Tento užitek samozřejmě může spočívat v tom, že vlastník bude vozidlo užívat v rámci běžného provozu, avšak například i v tom, že se může v kterémkoliv okamžiku rozhodnout, že vozidlo pronajme nebo prodá. Dojde-li v důsledku škodné události k poškození věci, je proto ve smyslu principu úplného odškodnění klíčové, aby byla hodnota věci obnovena či v penězích nahrazena ve všech zmíněných ohledech. Nestačí tedy, pokud je obnovena její hodnota funkční či technická; tím by totiž byla omezována možnost vlastníka nakládat s věcí právem chráněným a ekonomicky racionálním způsobem (tj. například ji prodat) ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako před poškozením věci. Jinými slovy, i pokud dojde v důsledku opravy k plné obnově funkční hodnoty věci, avšak zároveň není plně obnovena její hodnota tržní, věc nepřináší svému vlastníku stejný užitek a škoda na věci tudíž není plně nahrazena.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět