Je třeba živnostenské oprávnění pro činnosti, které podnikatel zajišťuje subdodávkou jiným podnikatelem s příslušným oprávněním?

Nejvyšší správní soud, 9 As 48/2014 ze dne 05.02.2015

Žalobce po dobu téměř dvou let uzavíral a plnil smlouvy na provádění různorodých stavebních prací k ucelenému stavebnímu dílu (například ke stavbě rodinného domu), nikoliv jen dílčí stavební práce, a to jako hlavní dodavatel. I když tedy některé činnosti zajišťoval subdodávkami, nesl odpovědnost za postavení stavby jako celku. Sám měl však ohlášené pouze některé živnosti (volnou živnost ohlašovací Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, dále řemeslnou živnost Zednictví a také Malířství, lakýrnictví a natěračství). Příslušný živnostenský úřad na základě provedené kontroly zjistil, že žalobce nedisponuje potřebným oprávněním k prováděné činnosti, neboť k rozsahu stavební činnosti měl mít žalobce ohlášenou ještě vázanou živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a za podnikání bez příslušného oprávnění mu uložil pokutu ve výši 20.000,- Kč. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí bránil také soudní cestou, kdy podal správní žalobu, ve které se domáhal zrušení uložení pokuty. Krajský soud i Nejvyšší správní soud argumentům žalobce nepřisvědčily a žalobu zamítly. Žalobce zejména tvrdil, že správní delikt nespáchal, neboť měl dle jeho názoru potřebná živnostenská oprávnění. Dále tvrdil, že ke kvalitě jeho práce neměl nikdo žádné výhrady a některé z odborných činností prováděl – tam, kde to bylo třeba – prostřednictvím subdodavatele. Oba soudy však shodně argumentovaly, že žalobcem fakticky prováděná činnost přesahovala rámec živnostenského oprávnění, které měl žalobce ohlášeno, přičemž tvrzení ke kvalitě či odbornosti odvedené práce neshledaly relevantním. Rozhodovací praxe správních soudů je tak dlouhodobě ustálená na názoru, že pokud podnikatel vyvíjí činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, musí mít vždy příslušné podnikatelské oprávnění (je-li vyžadováno). Totéž samozřejmě platí i pro případ, že by podnikatel činnost fakticky prováděl subdodavatelsky, neboť pořád vystupuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Jinými slovy, z pohledu živnostenského úřadu, kdo vystavuje fakturu za služby, práce či zboží, je jejích poskytovatelem a musí mít příslušná oprávnění.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět