Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 10

Jak bylo již zmiňováno, nový občanský zákoník („NOZ“) přináší poměrně velké změny do oblasti závazkového práva. Základní koncepční změnou je pak především sjednocení jednotlivých smluvních typů do jediného právního předpisu nového občanského zákoníku, čímž dojde k odstranění často neodůvodněné duplicity závazkového práva obchodního a občanského. V předchozích číslech jsme se zabývali jak obecnou úpravou smluvního práva, tak i kupní a nájemní smlouvou. V našem posledním průvodci rekodifikací jsme se pokusili nastínit nejdůležitější změny týkající se dalších významných smluvních typů, jako je smlouva o dílo, smlouvy příkazního typu, včetně smlouvy o obchodním zastoupení. Současně se pokoušíme blíže popsat nejdůležitější změny týkající se odpovědnosti za škodu a jejího smluvního omezení.


< Přejít zpět