Používání technologie FaceID na stavbě z pohledu ochrany osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů provedl v rámci své kontrolní činnosti v roce 2018 kontrolu, jejímž předmětem bylo zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním technologie rozpoznání obličeje („Face ID“), a to k identifikaci pracovníků přítomných na stavbě (jednalo se o stavební společnost). Face ID je docházkovým systémem umožňujícím zaznamenat čas příchodu a odchodu jednotlivých osob na stavbu, a to na základě rozpoznání obličeje. Jejím užíváním tak dochází k zpracovávání zvláštní kategorie údajů – biometrických údajů.

Úřad shledal použití FaceID v tomto případě opodstatněným, když právním základem bylo dle správce plnění právní povinnosti (konkrétně plnění právní povinnosti v oblasti pracovního práva). Úřad zároveň uvedl, že se v dané věci se jednalo o zcela specifický případ, kdy kontrolovaná osoba byla schopná prokázat, že zpracování biometrických údajů je nezbytné k zajištění bezpečnosti na rozsáhlém staveništi. Kontrolovaná osoba přitom nebyla tohoto souladu schopná dosáhnout jinými, méně invazivními prostředky, resp. dříve použité méně invazivní prostředky se ukázaly jako neúčinné. Úřad však také upozornil na to, že za běžných okolností se zaměstnavatelé při zpracování biometrických údajů nemohou tohoto právního titulu dovolávat.

I s ohledem na výše uvedené se domníváme, že se jedná o ojedinělý a specifický případ, neboť zmíněná technologie představuje i v souladu s předchozími názory WP 29 invazivní zásah do soukromí sledovaných subjektů. Nelze tedy dle našeho názoru jakkoliv dovozovat pravidlo, že lze použít technologii FaceID (či jiné obdobné technologie) na základě plnění právní povinnosti jakožto právního titulu pro zpracování osobních údajů. Obecně totiž existují jiné a méně invazivní způsoby (např. provoz recepce, vrátnice, kartáčkové systémy, turnikety atp.), kterými lze zajistit bezpečnost na pracovišti.

Informace k provedené kontrole jsou dostupné na stránkách ÚOOÚ zde: https://bit.ly/2ocJhPN


< Přejít zpět