SDEU přijal rozšiřující výklad okruhu poškozených uplatňujících škodu v hospodářské soutěži

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v nedávné době vydal zajímavé rozhodnutí v oblasti ochrany hospodářské soutěže v EU (tj. článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie), které se týká okruhu osob oprávněných požadovat náhradu škody po účastnících kartelu. Obecně náhradu škody po účastnících kartelu mohou vždy požadovat jejich přímí odběratelé, nepřímí odběratelé nebo koncoví zákazníci.

Předmětem projednávaného případu byl nárok spolkové země Horní Rakousko – ta požadovala po kartelu výrobců výtahů (působící na území Rakouska) náhradu škody. Spolková země Horní Rakousko v rámci podpory bytové výstavby v regionu poskytovala zákonem upravenou podpůrnou půjčku (s úrokovou sazbou nižší než byla obvyklá úroková sazba na trhu) určenou k financování stavebních projektů v určité procentní výši, přičemž příjemci z této půjčky hradili například také instalaci výtahů. Protiprávní kartelovou dohodou výrobců výtahů, která měla za následek vyšší cenovou hladinu na trhu výtahů, mělo dojít ke vzniku škody spolkové zemi Horní Rakousko. Náklady, které příjemci půjčky investovali do instalace výtahů (v rámci celkových stavebních nákladů hrazených z této půjčky) byly v důsledku kartelu vyšší, a proto spolková země Horní Rakousko musela půjčovat vyšší částky, přičemž pokud by kartel neexistoval, poskytovala by nižší částky a neposkytnuté finanční prostředky mohla investovat se ziskem.

Soud prvního stupně ve svém rozhodnutí konstatoval, že spolková země Horní Rakousko není subjektem činným na trhu s výtahy a eskalátory, utrpěla nepřímou škodu, která však nezakládá právo na náhradu škody v projednávaném případě. Odvolací soud tento rozsudek zrušil a případ se následně dostal k Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof), který položil předběžnou otázku SDEU. Otázka spočívala na posouzení, zda může z titulu porušení předpisů na ochranu hospodářské soutěže požadovat náhradu škody i osoba, která nemá přímý nebo zprostředkovaný vztah s účastníkem kartelu (tedy přímý odběratel, nepřímý odběratel nebo koncový zákazník).

SDEU uvedl, že je nutné  přepisy EU vykládat tak, aby v rámci hospodářské soutěže byla poskytnuta ochrana i takovým osobám, které nepůsobí na trhu s narušiteli hospodářské soutěže, ale mezi protiprávním jednáním (například kartelovou dohodou) a škodou tohoto subjektu lze spolehlivě prokázat příčinnou souvislost. Pokud to je možné, tedy lze mezi škodou a protiprávním jednáním nalézt příčinnou souvislost, může požadovat z titulu porušení předpisů hospodářské soutěže náhradu škody i osoba neúčastnící se na příslušném trhu výrobků či služeb. To je i příklad spolkové země Horní Rakousko, která poskytovala za zvýhodněných podmínek půjčky příjemcům, kteří v rámci stavebních prací instalovali výtahy, ačkoliv od žádného účastníka kartelu výrobců výtahů a eskalátorů v těchto případech výrobky nekupovala.

Pokud v dalším řízení spolková země Horní Rakousko prokáže škodu a příčinnou souvislost mezi kartelovou dohodou a škodou, lze její nárok na náhradu škody ve světle výše uvedeného výkladu přiznat.

Toto rozhodnutí představuje v praxi rozšíření okruhu osob, které se mohou soudně domoci náhrady škody, která jim byla způsobena jednáním porušujícím hospodářskou soutěž. Pokud proto určitá osoba bude schopna prokázat příčinnou souvislost mezi porušením hospodářské soutěže (kartelová dohoda, zakázané jednání ve shodě apod.) a škodou, která ji vznikla, měl by soud i v České republice tuto škodu přiznat s poukazem na výklad SDEU, Ten totiž za nástroj k zajištění co nejefektivnější ochrany ochranu hospodářské soutěže v EU považuje i náhradu škody subjektům stojícím mimo dotčený relevantní trh, která vznikla porušením hospodářské soutěže.

Celé znění rozhodnutí najdete zde: https://bit.ly/2G9y7Rx

  • Datum: 21. 01. 2020

< Přejít zpět