Senát schválil daň z mimořádných zisků i vyšší limit pro registraci k DPH

Senát ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v tzv. daňovém balíčku schválil daň z mimořádných zisků (neboli tzv. windfall tax). Dočasná mimořádná daň by měla platit od 1. 1. 2023 po dobu 3 let (tj. 2023–2025) pro mimořádně ziskové společnosti z oblasti výroby a obchodu s energiemi, bankovnictví, petrolejářství a těžby a zpracování fosilních paliv.

Sazba této daně bude činit 60 % a bude se aplikovat na nadměrný zisk těchto firem. Tento nadměrný zisk se stanoví jako rozdíl mezi základem daně v letech 2023–2025 a průměrem základů daně za poslední 4 roky (tj. 2018–2021) navýšeným o 20 %.

Jsou určeny hranice, které zajišťují, aby daň nebyla aplikována na malé firmy, které mají pouze okrajové příjmy z předmětné činnosti.

  • V oblasti výroby a distribuce energií a velkoobchodu s pohonnými hmotami se budou posuzovat celé holdingy. Windfall tax se aplikuje, pokud má daný holding z rozhodných činností čistý obrat v loňském roce alespoň 2 mld. Kč ročně.
  • V ostatních oblastech (petrochemii, koksárenství a těžbě fosilních paliv) podléhají dani všechny firmy, které mají v daném aktuálním zdaňovacím období příjmy z těchto rozhodných činností vyšší než 50 mil. Kč a současně příjmy z těchto činností tvořily alespoň 25 % jejich čistého obratu za loňský rok.
  • V bankovním sektoru windfall tax dopadne na banky s čistými úrokovými výnosy v loňském roce nad 6 mld. Kč.

Příjmy z daně z mimořádných zisků mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií (zastropování cen). Zákon musí ještě podepsat prezident republiky.

Další změnou od 1. 1. 2023 by mělo být zvýšení limitu pro registraci osoby jako plátce DPH, a to z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Novela obsahuje i ustanovení věnující se přechodnému období mezi lety 2022 a 2023 a umožňuje osobám, které v rámci roku 2021 překročily limit 1 mil. Kč, ale zároveň nepřekročily hranici 2 mil. Kč, aby se přesto nestali plátci DPH a nevznikla jim povinnost podat přihlášku k registraci plátce.

Stejně tak se zvýší i limit umožňující podnikatelům využívat tzv. paušální daň. Mělo by tak dojít k rozšíření okruhu poplatníků, kteří budou moci vstoupit do režimu uplatnění paušální daně, jelikož předmětná hranice pro možnost uplatnění daně v paušální výši by měla být v návaznosti na zvýšení limitu pro registraci k DPH taktéž zvýšena na 2 mil. Kč. Zároveň však má být odstupňována také výše paušální daně – zatímco u poplatníků s příjmy do 1 mil. Kč zůstane výše paušální daně poměrně nízká (hovoří se o 6.208 Kč měsíčně), u příjmů mezi 1 a 1,5 mil. Kč již má jít o částku kolem 16.000 Kč a u příjmů mezi 1,5 a 1 mil. Kč o částku kolem 26.000 Kč.


< Přejít zpět