Of Counsel

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.


Externí konzultant a lektor, který spolupracuje s advokátní kanceláří Randl Partners a působí jako lektor Randls Training.

Specializace

Zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech.

Dosavadní praxe

Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Člen Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů.

Přednášková činnost na školeních pro klienty, širokou veřejnost v České republice a Evropské unii a na právnických fakultách v České republice.

Předchozí působení na pozici náměstka pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí a náměstka pro státní službu na Ministerstvu vnitra.

Publikační a přednášková činnost

Publikace více než 100 odborných statí a publikací v národních i mezinárodních právnických titulech.

Pravidelná účast na odborných konferencích a v diskuzních pořadech věnovaných personálním vztahům.

Podílení se na vzniku monografií a učebnic Ochrana zaměstnanců a flexibilita zaměstnávání (Auditorium), Právnický slovník, Pracovní právo, Právo sociálního zabezpečení (C.H. Beck) Zaměstnávání zvláštních kategorií zaměstnanců (Anag), Pracovní právo v bodech s příklady (ASPI Publishing), Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku (Anag) a Pracovní právo (Nakladatelství Aleš Čeněk). Zákoník práce – komentář (Wolters Kluwer), Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení zákoníku práce (Bova Polygon).