Přechod práv a povinností prostřednictvím jednání třetích osob – sp. zn. 21 Cdo 2746/2017

Nejvyšší soud se nedávno ve svém rozsudku vyjádřil k podmínkám přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případech, kdy činnosti prováděné zaměstnavatelem pro klienta na základě s ním uzavřené smlouvy po výpovědi této smlouvy klientem převezme jiná osoba. V projednávané věci se Nejvyšší soud zabýval případem zaměstnankyně pracující pro poskytovatele služeb, který na základě smlouvy poskytoval (úklidové) služby klientovi. Klient smlouvu s tímto původním poskytovatelem vypověděl a uzavřel (obsahově totožnou) smlouvu s jiným (přejímajícím) poskytovatelem, kdy tyto služby sice byly i nadále poskytovány v totožných prostorech a s využitím stejného vybavení, nicméně tyto byly ve vlastnictví klienta (a nebyly tak předmětem přechodu). Přejímající poskytovatel však zároveň převzal na základě dílčích smluv i některé ze zaměstnanců původního poskytovatele. Nikoliv však zaměstnankyni. Ta následně namítala, že v důsledku převzetí výkonu služeb mělo dojít k přechodu práv a povinností, a domáhala se zaměstnání u přejímajícího poskytovatele. Nejvyšší soud nejprve zdůraznil, že při rozhodování, zda k přechodu došlo či nikoliv, je nezbytné zohlednit všechny okolnosti případu, včetně druhu podniku nebo podnikání, existence přechodu hmotných hodnot (např. budov a movitých věcí) k okamžiku přechodu, převzetí kmenových zaměstnanců, převzetí zákazníků, stupeň podobnosti mezi činností vykonávanou před a po přechodu, jakož i dobu případného přerušení vykonávání činnosti. Tyto skutečnosti přitom nesmějí být posuzovány izolovaně, ale ve vzájemné souvislosti. Nakonec Nejvyšší soud dospěl k závěru, že k přechodu práv a povinností k jinému zaměstnavateli může dojít i prostřednictvím právních jednání třetí osoby (aniž by dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel byli ve smluvním vztahu), a to i bez převzetí hmotných či nehmotných složek sloužících k zajištění plnění sjednané činnosti, spočívá-li výkon této činnosti v podstatné míře na pracovní síle a převezme-li přejímající zaměstnavatel podstatnou část zaměstnanců (z hlediska jejich počtu a odbornosti), které dosavadní zaměstnavatel při této činnosti používal.

Rozhodnutí dostupné zde

  • Datum: 27. 02. 2018

< Přejít zpět