Pracovněprávní aktuality (Práce a mzda / Wolters Kluwer)

Pracovněprávní aktuality - duben 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 4. 2019 do 6. 5. 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely vydávání modrých karet vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů průměrnou hrubou roční mzdu v České republice vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu následujících 12 kalendářních měsíců. Na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2018 ve výši 31 885 Kč činí pro období od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 průměrná hrubá roční mzda v České republice 382 620 Kč.  

Pracovněprávní aktuality - březen 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 3. 2019 do 3. 4. 2019. Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o pobytu cizinců na území Česka  včetně zajímavého pozměňovacího návrhu, který upravuje přenesení informační a evidenční povinnosti, kterou doposud musela plnit tuzemská přijímající fyzická nebo právnická osoba, na zahraničního zaměstnavatele, který vysílá své zaměstnance k výkonu práce k právnické nebo fyzické osobě usazené na území České republiky.  

Pracovněprávní aktuality - únor 2019

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 2. 2019 do 4. 3. 2019. V souvislosti s plánovaným odchodem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie připravila vláda  návrh zákona, který řeší případ, že dojde k tzv. tvrdému Brexitu, tj. odchodu Spojeného království bez dohody s Evropskou unií. Britským občanům, kteří pracují v Česku, Ministerstvo práce a sociálních věcí  doporučuje, aby si požádali o trvalý pobyt, splňují-li podmínky pro jeho získání.  

Pracovněprávní aktuality - leden 2019

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 1. 2019 do 4. 2. 2019. Kromě jiného informujeme o zrušení institutu karenční doby s účinností od 1. 7. 2019. Novela zákoníku práce byla schválena Poslaneckou sněmovnou, poté co ji Senát odmítl. V připomínkovém řízení je návrh zákona o sociálním podniku Návrh zákona by měl nově upravovat postavení a státní podporu sociálních podniků a integračních sociálních podniků. Stát by pak prostřednictvím příslušných ministerstev sociálním podnikům, resp. integračním sociálním podnikům poskytoval podporu, a to zejména ve formě různých dotací, služeb, záruk, zvýhodněných úvěrů, finančních příspěvků nebo vyhrazených veřejných zakázek.  

Pracovněprávní aktuality - říjen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 10. 2018 do 5. 11. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o novele zákona o nemocenském pojištění. Změny se budou týkat zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a skončení dočasné pracovní neschopnosti, podávaného okresní správě sociálního zabezpečení a rozšíření okruhu údajů, které mohou orgány nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavatelům o dočasné neschopnosti jejich zaměstnanců.

Pracovněprávní aktuality - září 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 9. 2018 do 8. 10. 2018. Kromě jiného informujeme o novele zákona o státní sociální podpoře, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od 1.7. 2019 by mělo podle ní dojít k některým změnám, které se týkají rodičovského příspěvku. Nejpodstatnější novinku představuje navýšení rodičovského příspěvku při péči o jedno nejmladší dítě z 220 tisíc Kč na 260 tisíc Kč a u dvou a více dětí narozených současně na 1,5násobek částky 260 tisíc Kč.

Pracovněprávní aktuality - srpen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 8. 2018 do 3. 9. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o obsáhlé novele zákoníku práce, která byla odeslána do vnějšího připomínkového řízení. Zavádí například flexibilnější pravidla pro ukončení pracovního poměru zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností. Vícesměnný režim nahradí současný třísměnný režim, čímž odpadnou některé nejasnosti při určování, o který režim se jedná.

Pracovněprávní aktuality - červen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 6. 2018 do 6. 8. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o připravované novele zákoníku práce, která zpřesňuje výpočet náhrady mzdy za ztrátu výdělku po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Za fiktivní (poúrazový) výdělek pro účely výpočtu v případě zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání se podle této novely považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání.

Pracovněprávní aktuality - květen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 5. 2018 do 4. 6. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o připravované novele o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší dvě velké změny v oblasti lékařských posudků a jejich přezkumu. Problematika přezkumu a odvolacího řízení ve věci posudku  okresní správy sociálního zabezpečení bude převedena na Českou správu sociálního zabezpečení. Posudkoví lékaři by měli být zaměstnáni na základě pracovního poměru, nově se tak na ně bude vztahovat zákoník práce.

Pracovněprávní aktuality - duben 2018

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 4. 2018 do 9. 5. 2018. V tomto vydání najdete kromě jiného Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Předkládáme také přehled o stavu projednávaných předpisů, například věcný záměr zákona o lobbingu či věcný záměr zákona o sociálním podnikání.

Pracovněprávní aktuality - březen 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 3. 2018 do 3. 4. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o připravovaných novelách zákoníku práce (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) nebo o návrhu zákona o zpracování osobních údajů. Evropská komise se zabývá návrhem na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Tato nová instituce má za úkol od roku 2019 pomáhat jednotlivcům či firmám, aby co nejlépe mohli využívat možností pro volný pohyb osob za účelem práce, a zajistit spravedlivý výkon práv, souvisejících s tímto Evropskou unií garantovaným právem.

Pracovněprávní aktuality - únor 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 2. 2018 do 5. 3. 2018. V tomto vydání kromě jiného informujeme o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019. Jedna ze změn spočívá ve zrušení konceptu tzv. superhrubé mzdy. Chystaná novela chce zavést klouzavé progresivní sazby. Vláda projednala věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Podaří-li se připravovaný návrh dotáhnout do konce, bude mít veřejnost k dispozici nástroj, který jí usnadní uplatnění nároků, od jejichž vymáhání dříve jednotlivce odrazovaly vysoké náklady.

Pracovněprávní aktuality - leden 2018

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 1. 2018 do 5. 2. 2018. V tomto vydání kromě jiného představujeme připravovanou novelu služebního zákona a stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, které zohledňuje nová práva a povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů. Stanovisko se zaměřuje zejména na zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení, monitoring zaměstnanců při používání informačních a komunikačních technologií na pracovišti, kamerové systémy a předávání osobních údajů třetím subjektům.

Pracovněprávní aktuality - prosinec 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 12. 2017 do 8. 1. 2018. V tomto vydání upozorňujeme na vyhlášku o změně základní sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 

Pracovněprávní aktuality - listopad 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 11. 2017 do 4. 12. 2017. V tomto vydání mimo jiné upozorňujeme na věcný záměr zákona o lobbingu, který projednávala vláda. Zákon počítá se zavedením veřejného registru lobbistů.

Pracovněprávní aktuality - říjen 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 10. 2017 do 6. 11. 2017. V tomto vydání upozorňujeme na návrh vyhlášky, která navazuje na novelizaci zákonné úpravy týkající se pracovnělékařských služeb. Změny se budou týkat především zaměstnanců, kteří vykonávají práce zařazené do kategorie II. Periodické zdravotní prohlídky budou podstupovat častěji.

Pracovněprávní aktuality - září 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 9. 2017 do 2. 10. 2017. V tomto vydání upozorňujeme na novelu zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v účinnost 1. října 2017. Zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění, která byla spuštěna na integrovaném portále MPSV. Všichni dodavatelé náhradního plnění jsou do 29. listopadu 2017 povinni zaevidovat všechna plnění, která za tento kalendářní rok poskytli.

Pracovněprávní aktuality - srpen 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 8. 2017 do 4. 9. 2017. V tomto vydání najdete informace o podmínkách, za nichž budou moci zaměstnanci žádat své zaměstnavatele o poskytnutí volna v rámci dlouhodobého ošetřovného. Dozvíte se také o nařízení vlády o minimální mzdě, která od ledna roku 2018 bude měsíčně zvýšena na 12 200 Kč a hodinová sazba na 73,20 Kč. Zároveň dochází taktéž k navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Pracovněprávní aktuality - červen a červenec 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 6. 2017 do 7. 8. 2017. V tomto vydání je kromě jiného věnována pozornost novele zákona o  zaměstnanosti, která se týkala především agenturního zaměstnávání. Od 29. července 2017 novela přinesla agenturám práce například novou povinnost složit kauci, změnila se definice zastřeného zprostředkování zaměstnávání a nově je také určený pracovněprávní vztah odpovědného zástupce agentury.

Pracovněprávní aktuality - květen 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 5. 2017 do 5. 6. 2017. V tomto vydání je kromě jiného věnována pozornost novele zákona o důchodovém pojištění, jejímž cílem je stanovit jednotný důchodový věk, podle návrhu by měla hranice činit 65 let. Senát zamítl návrh zákona, kterým měl být zaveden institut karty vnitropodnikového zaměstnance. Tato karta by cizincům, kteří v Česku pracují na postech manažerů, specialistů nebo stážistů ve společnostech, jejichž sídlo je mimo EU, umožnila pobyt až půl roku. Novela se vrací do Poslanecké sněmovny k opětovnému projednání.

Pracovněprávní aktuality - březen 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 3. 2017 do 3. 4. 2017. V tomto přehledu se mj. zaměříme na návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálních službách, konkrétně novela řeší pomoc úplně bezmocným lidem či rodinám, kterým se současně narodily dvě a více dětí. Navrhovanou úpravou zákona vzniká také tzv. ošetřovatelský domov jako nově zavedená sociální služba, která má vyřešit situaci osob, které potřebují současně zdravotní i sociální péči.

Pracovněprávní aktuality - duben 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 4. 2017 do 8. 5. 2017. V tomto vydání je věnována pozornost především nové dávce nemocenského pojištění, široce medializované otcovské poporodní péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do prvního čtení v Poslanecké sněmovně novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení. Novela navrhuje diferencovat u zaměstnanců a OSVČ sazbu pojistného na sociální zabezpečení, a to podle počtu dětí, o které poplatníci pečují. Místo stávající jedné tak zavadí čtyři sazby. Navrhované změny přinesoou více administrativy zaměstnavatelům.

Pracovněprávní aktuality - únor 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 2. 2017 do 6. 3. 2017. Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která by měla zavést novou dávku ze systému nemocenského pojištění, takz. dlouhodobé ošetřovné pro rodinné příslušníky. Do poslanecké sněmovny zamířil vládní návrh, jehož cílem je ochrana  zaměstnanců, kteří upozorní na protiprávní jednání svého zaměstnavatele. 

Pracovněprávní aktuality - leden 2017

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 1. 2017 do 6. 2. 2017. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech, představuje novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění (zrušení minimálního vyměřovacího základu) a návrh zákona, kterým se mění zákoník práce (ošetřovatelská dovolená pro zaměstnance), které předložily skupiny poslanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pracovněprávní aktuality - listopad 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 11. 2016 do 7. 12. 2016. V tomto vydání je věnována pozornost především novele zákona o zaměstnanosti a novele zákona o inspekci práce. 

Pracovněprávní aktuality - srpen 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 16. 8. 2016 do 7. 9. 2016. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Stejně jako předchozí vydání informuje o připravované novele zákoníku práce. Přehled také obsahuje shrnutí změn zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, kdy se mění definice trestného činu (z pozitivního na negativní výčet) a je zavedena možnost zproštění právnické osoby její odpovědnosti. Dále podáváme informace o chystané novele zákona o zaměstnanosti, resp. jejím probíhajícím legislativním procesu. Touto novelou se zavádí nová úprava agentur práce.

Pracovněprávní aktuality - červen a červenec 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 6. 2016 do 15. 8. 2016. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Nalezneme zde především detailnější popis připravované obsáhlé novely zákoníku práce s přehledným výčtem chystaných změn.

Pracovněprávní aktuality - květen 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 5. 2016 do 8. 6. 2016. V tomto aktuálním shrnutí bude věnován čas návrhu novely o specifických zdravotních službách, resp. právní úpravě vstupních prohlídek, která měla v průběhu dosavadních revizí již několik podob. Okrajově se zaměříme na připravované novely zákona o zaměstnanosti a ézákona o inspekci práce, o kterých jsme vás informovali již v předchozím období.

Pracovněprávní aktuality - duben 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 4. 2016 do 4. 5. 2016. V tomto vydání je věnována pozornost především novele zákona o zaměstnanosti a novele zákona o inspekci práce. Cílem obou je implementace směrnice EU, která spočívá v naplnění požadavků implementované směrnice oproti nevyužité možnosti komplexní úpravy zcela nového soukromoprávního institutu v zákoníku práce, a to subdodavatelské odpovědnosti v oblasti vysílání zaměstnanců. Nebudou však opomenuty ani změny v oblasti sociálního zabezpečení. Na závěr bude zmíněn i balíček předpisů pro oblast ochrany osobních údajů, který byl 14. dubna schválen Evropským parlamentem.

Pracovněprávní aktuality - březen 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 3. 2016 do 6. 4. 2016. V tomto přehledu se mj. zaměříme na projednávané změny zákoníku práce, konkrétně pak navrhované zrušení institutu tzv. karenční doby – tedy prvních tří neplacených dnů dočasné pracovníneschopnosti zaměstnanců. Současně přinášíme přehledné shrnutí obsahu metodického pokynu SÚIP na srovnatelné pracovní a mzdové podmínky, jehož okamžitá účinnost by měla vést k co nejrychlejšímu zapracování do praxe agenturního zaměstnávání.

Pracovněprávní aktuality - únor 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 11. 2. 2016 do 9. 3. 2016. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V nově projednávaných předpisech je zde návrh obsáhlé novely zákoníku práce, která si klade za cíl posílit ochranu zaměstnance a zbavit zaměstnavatele některých náročných administrativních zbytečností. Článek obsahuje i zmínku o připravované novele zákona o státní sociální podpoře.

Pracovněprávní aktuality - leden 2016

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 1. 2016 do 10.2. 2016. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Dále zde naleznete informaci o ÚS, který se ve svém rozhodnutí vyjádřil k otázce pracovního poměru na dobu neurčitou a jeho možné změny na dobu určitou, a o ESLP, který se ve svém rozhodnutí vyjádřil k otázce monitorování soukromé komunikace zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Článek obsahuje i zmínku o ÚOOÚ, který vydal plán svých osobních aktivit pro ok 2016.

Pracovněprávní aktuality - prosinec 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 16. 12. 2015 do 6. 1. 2016. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V nově projednávaných předpisech je zde návrh novely vyhlášky MPSV, která provádí novelu zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit.

Pracovněprávní aktuality - listopad 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 12. 11. 2015 do 15. 12. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Dále jsou zde informace o usnesení Nejvyššího soudu ČR, které se zabývá jednáním za kolektivní statutární orgán vůči zaměstnancům, a rozsudku Soudního dvora EU týkající se výkladu pojmu "pracovní doba".

Pracovněprávní aktuality - říjen 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 10. 2015 do 11. 11. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Přináší také informaci o MPSV, které se chystá zavádět slevy na pojistném na sociální zabezpečení pro vybrané zaměstnavatele, aby tím podpořila občany ohrožené na trhu práce. Úřád práce ČR dále sděluje, že k 31. 10. 2015 evidoval nejnižší nezaměstnanost od února 2009.

Pracovněprávní aktuality - září 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 9. 2015 do 7. 10. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Článek se také věnuje informaci o čtyřech prorodiných opatřeních MPSV, kterými chce ministryně Michaela Marksová mimo jiné umožnit lepší skloubení rodinného a pracovního života. Nakonec je zde zmíněna plánovaná novela zákona Ministerstva zdravotnicví o specifických zdravotních službách.

Pracovněprávní aktuality - srpen 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 8. 2015 do 9. 9. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Mezi nimi nalezneme například Návrh zákona o jednorázovém přispěvku důchodci.

Pracovněprávní aktuality - červen a červenec 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 11. 6. 2015 do 5. 8. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V nově projednávaných předpisech se objevuje poslanecký návrh zákona usilující o zrušení měsíčního stropu v oblasti rodičovského příspěvku. Dále zde nalezneme navrhovanou novelu Zákoníku práce, která zmocňuje vládu k vydání nařízení upravující výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění.

Pracovněprávní aktuality - květen 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 5. 2015 do 10. 6. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje informaci MPSV o vývoji na trhu práce v roce 2014. Dále článek přináší informaci, že Evropská komise schválila Operační program „Zaměstnanost“ a čerpání peněz v rámci tohoto programu tudíž může začít. 

Pracovněprávní aktuality - duben 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 4. 2015 do 5. 5. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části pak článek přináší informaci o činnosti veřejného ochránce práv vycházeje při tom ze souhrnné zprávy o jeho činnosti za rok 2014. V závěru se poté článek věnuje novému doporučení Rady Evropy, které se týká ochrany osobních údajů.

Pracovněprávní aktuality - březen 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 12. 3. 2015 do 8. 4. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části pak článek přináší mimo jiné zprávu o kontrolách OSSZ provedených za rok 2014.

Pracovněprávní aktuality - únor 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 2. 2015 do 11. 3. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje novému projektu MPSV nazvaném “Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, díky kterému by na podporu vzdělávání zaměstnanců mělo v budoucnu dosáhnout více firem. V závěru se pak článek zabývá přelomovým rozhodnutím Soudního dvora Evropské Unie, který řekl, že obezita může být považována za zdravotní postižení.

Pracovněprávní aktuality - leden 2015

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 1. 2015 do 4. 2. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje aktivitě MPSV, které představilo 37 konkrétních opatření s cílem zvýšit zaměstnanost. Opatření mají zahrnovat například podporu vybraných skupin uchazečů o zaměstnání nejobtížněji umístitelných na trhu práce zavedením slev na pojistném na sociální zabezpečení.

Pracovněprávní aktuality - prosinec 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 12. 2014 do 7. 1. 2015. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se článek věnuje schválení Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015-2016 a informacím pro zaměstnavatele ohledně zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných. V neposlední řadě článek informuje o změnách v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o pracovním plánu Evropské komise pro zaměstnanost, růst a investice na rok 2015.

Pracovněprávní aktuality - listopad 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 11. 2014 do 3. 12. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Dále se v tomto čísle věnujeme tiskové zprávě Úřadu práce ČR o vývoji nezaměstnanosti nebo např. kontrolám ze strany České správy sociálního zabezpečení v oblasti dočasné pracovní neschopnosti.

Pracovněprávní aktuality - říjen 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 10. 2014 do 5. 11. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V druhé části se věnujeme strategii politiky zaměstnanosti a základním parametrům kurzarbeitu. Dále představujeme zajímavosti ze zahraničí a zmiňujeme vybrané mezinárodní smlouvy z pracovněprávní oblasti.

Pracovněprávní aktuality - září 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 9. 2014 do 8. 10. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů  a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V tomto čísle se dále autorky věnují nové publikaci "Ochrana osobních údajů na pracovišti", na níž spolupracoval český, polský, bulharský a chorvatský úřad pro ochranu osobních údajů. V druhé části poté naleznete zajímavosti ze zahraničí, např. příspěvek k nedostatku kvalifikovaných pracovníků v Evropské unii a jeho řešení, a aktuality o mezinárodních smlouvách.

Pracovněprávní aktuality - červen a červenec 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 6. 2014 do 6. 8. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Poté se článek věnuje zprávě Ministerstva vnitra o situaci v oblasti integrace a migrace na území České republiky v roce 2013  a informuje o stavu projednávané mezinárodní smlouvy pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými.

Pracovněprávní aktuality - srpen 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 8. 2014 do 3. 9. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V druhé části se článek věnuje zajímavostem ze zahraničí (např. plánovanému zavedení minimální mzdy v Německu od roku 2015) a aktualitám o mezinárodních smlouvách.

Pracovněprávní aktuality - květen 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 5. 2014 do 4. 6. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V druhé polovině se poté článek věnuje ČSSZ a přehledu pracovních neschopností a kontrol dodržování léčebného režimu za první čtvrtletí roku 2014 a výsledkům činnosti Státního úřadu inspekce práce v roce 2013 a plánovaným kontrolám v roce 2014.

Pracovněprávní aktuality - duben 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 4. 2014 do 7. 5. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Následně se pak orientuje na novinky v oblasti důchodové reformy a na Úřad práce ČR, který v tiskových zprávách shrnuje svou činnost v oblasti podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pracovněprávní aktuality - březen 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 3. 2014 do 2. 4. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V druhé části se věnuje informaci MPSV o jeho vývoji sociálních výdajů za předchozí rok, zveřejněným údajům ČSSZ o průběhu vyplácení dávek, souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013, novinkám Evropské unie a nakonec krátce popisuje projednávanou mezinárodní smlouvu o pozměnění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA. 

Pracovněprávní aktuality - únor 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 2. 2014 do 5. 3. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V druhé půlce se pak zabývá novinkami z MPSV, Úřadu práce ČR a ČSSZ. V části MPSV článek informuje o úkolech, které si stanovila nová ministryně práce a sociálních věcí, Mgr. Michela Marksová, a o projektu    MPSV "Audit rodina  & zaměstnání". Dále u Úřadu práce ČR shrnuje tiskovou zprávu o provozu Kontaktního centra služeb zaměstnanosti a výsledky personálního posílení pracovišť úřadu. Na závěr se v pracovněprávních aktualitách hovoří o ČSSZ a jeho kontrolách osob v pracovní neschopnosti.

Pracovněprávní aktuality - leden 2014

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 1. 2014 do 5. 2. 2014. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje aktualním projektům MPSV, novému informačnímu systému Úřadu práce, zprávě ČSSZ o struktuře pracovní neschopnosti za rok 2013 a v neposlední řadě návrhu nařízení EU o podpoře volného pohybu občanů.

Pracovněprávní aktuality - prosinec 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 11. 2013 do 3. 12. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje aktualním projektům MPSV, spuštění nové internetové samoobsluhy ČSSZ nazvané ePortal, a nakonec slibem Evropské unie poskytnout 6 miliard euro na boj s nezaměstnaností mladých v zemích Evropské unie.

Pracovněprávní aktuality - listopad 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 10. 10. 2013 do 6. 11. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje MPSV, které na svém portále zvěřejnilo nové výsledky kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání, dále informovalo v tiskové zprávě o  svém úspěšném probíhajícím projektu Stáže pro mladé a úpravě přístupu k rekvalifikačním kurzům pomocí užší spolupráce mezi Národní soustavou kvalifikací a Úřadem práce. Na konec se zabývá zprávou Evropského parlamentu o lepších pracovních právech a podmínkách pro sezónní pracovníky z nečlenských zemí EU.

Pracovněprávní aktuality - říjen 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 9. 2013 do 9. 10. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé půlce se pak článek věnuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který stanovil, že cizinci mohou jet na pracovní cestu bez dalšího povolení úřadu práce, a dále potom vyjádření MPSV k přefakturaci a  končícímu systému DONEZ, zabývajícím se docházkou nezaměstnaných.

Pracovněprávní aktuality - září 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 8. 8. 2013 do 5. 9. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé půlce se pak článek věnuje informaci ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce v roce 2012. Nakonec se pak článek zmiňuje o pravidlech čerpání ošetřovného, které představila ČSSZ.

Pracovněprávní aktuality - srpen 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 7. 2013 do 7. 8. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé půlce se pak článek věnuje mimo jiné informaci o tom, že Evropská komise zahájila konzultaci s odbory a zástupci zaměstnavatelů ohledně nehlášené práce.

Pracovněprávní aktuality - červenec 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 6. 2013 do 4. 7. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé půlce se pak článek věnuje návrhu nových cizineckých zákonů, jako je například návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Dále se článek mimo jiné blíže věnuje dění v Evropské unii, a to konkrétně informaci o nové směrnici, která by měla chránit zaměstnance před elektromagnetickým zářením.

Pracovněprávní aktuality - červen 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 5. 2013 do 5. 6. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje dění v Evropské unii, kde pobíhá veřejná debata na evropskou úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovněprávní aktuality - květen 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 4. 2013 do 8. 5. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části pak článek přináší informaci ČSSZ, že počet pracovních neschopností se meziročně zvýšil o 21% i přes to, že lidé stonali kratší dobu. Článek dále informuje o elektronickém podání podnětů a výsledcích činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. čtvrtletí 2013. Ke konci se článek věnuje dění v Evropské unii a to konkrétně informaci, že Evropská komise připravila návrh ke zlepšení aplikace práva pracovníků na volný pohyb.

Pracovněprávní aktuality - duben 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 3. 2013 do 3. 4. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje informaci, že důchodová reforma má svůj facebookový profil a že již existuje dokonce i manuál pro důchodové spoření. Článek dále přináší informaci o tom, kolik za loňský rok činilo dlužné na sociální zabezpečení, které bylo zjištěné kontrolami u zaměstnavatelů. Ke konci se pak článek zmiňuje o čtvrtletním přehledu situace v EU v oblasti zaměstnanosti.

Pracovněprávní aktuality - březen 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 2. 2. 2013 do 6. 3. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje nové službě, kterou představilo MPSV na svých webových stránkách, a to takzvané „důchodové kalkulačce“. Ke konci se článek věnuje činnosti ČSSZ, konkrétně zřízení datové schránky ČSSZ pro elektronická podání vybraných tiskopisů.

Pracovněprávní aktuality - únor 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 1. 2013 do 1. 2. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Mezi ty patří zejména změna některých zákonů v působnosti MPSV v souvislosti s přijetím zákona o kontrole nebo návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Ve druhé části se pak článek věnuje činnosti ČSSZ a doporučení EU ohledně záruky práce nebo rekvalifikace absolventům.

Pracovněprávní aktuality - leden 2013

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 12. 2012 do 4. 1. 2013. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje činnosti ČSSZ, konkrétně změnám v sociálním zabezpečení v roce 2013.

Pracovněprávní aktuality - prosinec 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 2. 11. 2012 do 3. 12. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se pak článek věnuje setkání v rámci Evropské zaměstnanecké strategie na téma "Řešení neohlášené práce: rozvíjení efektivního systému inspekce a prevence", kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci v Evropskou komisí v Praze.

Pracovněprávní aktuality - listopad 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 10. 2012 do 1. 11. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se článek zejména soustředí na činnost Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s problematikou převádění dovolených, a dále se zaměřuje na činnost Ministerstva práce a obchodu, zejména kvůli zmírnění kritérií pro zařazení do projektu zjednodušeného vysílání zahraničních zaměstnanců v rámci podniku.

Pracovněprávní aktuality – říjen 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 9. 2012 do 2. 10. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Druhá část je věnována zejména novele zákona o specifických zdravotních službách, která by měla odstranit nejspornější ustanovení současné právní úpravy. Evropská unie je tentokrát zastoupena příspěvkem o plánovaném zvýšení počtu žen v dozorčích radách velkých podniků.

Anglický list se věnuje omezením spojeným se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.

Pracovněprávní aktuality – září 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 4. 8. 2012 do 3. 9. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Ve druhé části se článek zaměřuje především na zprávu o činnosti Úřadu práce za první pololetí roku 2012 a výzvu ČSSZ ohledně předání evidence o pracovních úrazech a nemocích z povolání ze strany zaměstnavatelů do správy ČSSZ.

Anglický list se věnuje zajímavému rozsudku Nejvyššího soudu ČR, který řeší prohlížení internetových stránek, které nesouvisí s plněním pracovních povinností, v pracovní době.

Pracovněprávní aktuality – srpen 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 7. 2012 do 3. 8. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Dále se v tomto čísle věnujeme návrhu zákona, jehož cílem je vytvoření tzv. předdůchodů v rámci III. pilíře penzijního systému nebo souhrnné informace MPSV za rok 2011 ohledně potírání nelegálního zaměstnávání cizinců.

Na boj s nelegálním zaměstnáváním cizinců se tentokrát zaměřil i Anglický list.

Pracovněprávní aktuality – červenec 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 1. 6. 2012 do 2. 7. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V další části se článek věnuje např. souladu úpravy tzv. karenční doby s ústavním pořádkem ČR podle nového rozhodnutí Ústavního soudu, návrhu věcného záměru zákona o dětské skupině nebo programu Evropské komise pro sociální změnu a inovace.

Anglický list se věnuje analýze rozsudku Evropského soudního dvora, který se týká povinnosti zaměstnavatele odůvodnit odmítnutí konkrétního uchazeče o danou pracovní pozici.

Pracovněprávní aktuality – červen 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 5. 2012 do 1. 6. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Dále se v tomto čísle věnujeme zejména problematice uchovávání pracovněprávních dokladů na pracovišti, ke které vydal Státní úřad inspekce práce metodické pokyny a Úřad pro ochranu osobních údajů oficiální vyjádření.

Stejnému tématu se věnuje také Anglický list.

Pracovněprávní aktuality – květen 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 2. 4. 2012 do 2. 5. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Dále se číslo věnuje zejména projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Zrychlená procedura pro zaměstnávání zaměstnanců zahraničních investorů“, který si klade za cíl usnadnit vnitropodnikové převádění vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ze třetích zemí, kteří jsou dočasně vysláni v rámci společnosti na území ČR.

Pracovněprávní aktuality – duben 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 2. 3. 2012 do 2. 4. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. Nejvíce místa je v tomto čísle Pracovněprávních aktualit věnováno metodickému pokynu MPSV k vydávání pracovních povolení pro cizince, které přináší výrazné změny v realizaci politiky zaměstnanosti.

Stejnému tématu se věnuje také Anglický list.

Pracovněprávní aktuality – březen 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 2. 2012 do 1. 3. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V první části článek informuje o věcném záměru zákona o stávce, jehož cílem je upravit právo na stávku v kolektivních sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a také o přípravě novely směrnice o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň, které nedávno porodily nebo kojí, kde však zatím panují hluboké rozpory mezi evropským parlamentem a Radou především ohledně minimální délky mateřské dovolené.

Anglická část se pak věnuje změnám v nemocenském pojištění pro rok 2012.

Pracovněprávní aktuality – únor 2012

Článek přináší přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 3. 1. 2012 do 2. 2. 2012. Informuje o stavu projednávaných předpisů komentovaných v minulých číslech a blíže představuje nejdůležitější připravované předpisy. V první části článek informuje o nových kompetencích Státního úřadu inspekce práce v oblasti nelegálního zaměstnávání a také o přijetí nové evropské směrnice o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.

Anglická část se pak věnuje legislativnímu záměru k novým zákonům o vstupu a pobytu cizinců.