Randl Partners autory Advertising and Marketing Guide 2021

Publikační sekce prestižního britského žebříčku Chambers and Partners uveřejnila svůj nejnovější příspěvek v rámci série Global Practice Guides v oblasti Advertising and Marketing 2021, která reflektuje mimo jiné dopad covidové pandemie na toto odvětví.

Publikace se detailně věnuje celkem 13 jurisdikcím, v nichž popisuje platnou a účinnou legislativu a její nejnovější vývoj v oblasti reklamy a marketingu. Za Českou republiku uveřejnila příspěvek partnerka Randl Partners Irena Lišková spolu s advokátem Ladislavem Mádlem a právní studentkou Veronikou Juhasovou.

Článek je dostupný v online verzi zde.

Soudní dvůr EU k otázce pracovní doby, pracovní pohotovosti a doby odpočinku – C-107/19

Během řízení před českými soudy ve věci hasič vs. Dopravní podnik hl. m. Prahy vyvstala sporná otázka ohledně aplikace evropského práva. Obvodní soud pro Prahu 9 proto řízení přerušil a Soudnímu dvoru EU položil předběžné otázky týkající se pracovní doby a doby odpočinku.

Hasič byl zaměstnán u Dopravního podniku hl. m. Prahy. Během svých směn měl sice dvě půlhodinové přestávky, musel však u sebe stále mít vysílačku, aby mohl být v případě výjezdu upozorněn, že ho do dvou minut vyzvedne zásahové vozidlo. Hasiči se nelíbilo, že doba přestávek byla odměňována pouze v případě, že k výjezdu skutečně došlo – dle jeho názoru se jednalo o takový zásah do jeho volného času, že by tyto přestávky měly být považovány za pracovní dobu.

 

Řízení před českými soudy

Obecné soudy daly hasiči za pravdu s tím, že hasič mohl být během přestávek kdykoli odvolán, což shledaly jako velmi intenzivní omezení v rovině mentální i fyzické, a to bez ohledu na četnost zásahů. Zaměstnavatelem nebyla ošetřena zastupitelnost hasičů a dle soudů bylo zřejmé, že v žádném úseku směny nebyl vyloučen nepředvídatelný výkon práce.

Nejvyšší soud naopak viděl rozdíl mezi nepřetržitě probíhajícím procesem, který nelze přerušit a vyžaduje stálou kontrolu a aktivitu zaměstnance (např. topič, který se za celou směnu nesmí vzdálit od kotle), a situací hasiče, který má naplánované pravidelné přestávky, které jsou jen zřídkakdy a nahodile přerušeny výjezdem. Dodal, že opačnou úvahu, tedy že nahodilé skutečnosti jsou významné pro určení doby odpočinku jako pracovní doby, by bylo možné vztáhnout například i na případy plnění povinnosti zakročit proti škodě hrozící zaměstnavateli (§ 249 odst. 2 zákoníku práce) – nepřetržitě pracující by tedy byl každý zaměstnanec.

 

Řízení před SDEU – věc C-107/19

Soudní dvůr EU konstatoval, že vzhledem k tomu, že hasič nebyl během svých přestávek střídán a byl vybaven vysílačkou, která ho upozorňovala na náhlý výjezd, byl v režimu pracovní pohotovosti.

Připomněl, že u pracovní pohotovosti je nutné zjistit, jestli nepředstavuje pracovní dobu, a to zejména na základě intenzity narušení možnosti pracovníka nakládat se svým volným časem.

V posuzovaném případě SDEU nakonec došel k závěru, že doba pracovní pohotovosti, během níž je časový limit pro návrat pracovníka do práce omezen na několik minut, musí být v zásadě celá považována za pracovní dobu. Navíc, fakt, že je pracovník jen zřídkakdy vyzván k zásahu během pracovní pohotovosti, nemůže vést k tomu, že tato doba bude považována za dobu odpočinku.

Konečné posouzení intenzity omezení, kterým byl hasič vystaven (zda narušení bylo takové, že objektivně a velmi významným způsobem omezilo jeho možnosti svobodně nakládat s časem, aby se mohl věnovat činnostem podle vlastního výběru) je nyní na Obvodním soudu pro Prahu 9.

Vysílání zaměstnanců v rámci EU – Finsko, Řecko

V unikátním seriálu „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ postupně představujeme právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků v jednotlivých členských státech EU. Seriál si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu, který by se na stránkách Práce a mzdy měl objevovat pravidelně v průběhu celého následujícího roku, je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejímž je Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o. exkluzivním členem za Českou republiku. Ius Laboris spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo a zahrnuje tak více než 1 400 právníků z advokátních kanceláří v 55 zemích poskytujících komplexní služby po celém světě.

V osmém dílu se věnujeme národní právní úpravě ve Finsku a Řecku.

Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled

Dříve neznámý pojem „whistleblowing“ se pomalu dostává do povědomí širší veřejnosti. Mohou za to nejen opakované legislativní snahy, ale zejména medializace významných kauz, na které tzv. whistlebloweři upozornili. Více se dozvíte v článku Anežky Petrové.

 

Pracovněprávní aktuality – červen/červenec 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 9. 6. do 9. 8. 2021.

Autoři zmiňují např. dlouho očekávanou novelu zákona o zaměstnanosti, která přináší pravidla pro kurzarbeit, další významnou novelu tohoto předpisu umožňující uložit sankci za pouhé umožnění výkonu zastřešeného zprostředkování zaměstnání nebo např. změny zákona o nemocenském pojištění, které prodlužují otcovskou dovolenou ze 7 na 14 dní.

 

Vysílání zaměstnanců v rámci EU – Kypr, Španělsko

V unikátním seriálu „Vysílání zaměstnanců v rámci EU“ postupně představujeme právní úpravu přeshraničního vysílání pracovníků v jednotlivých členských státech EU. Seriál si klade za cíl být pomocnou rukou především pro české zaměstnavatele vysílající své pracovníky do jiných členských států Evropské unie – jsou to totiž právě vysílající zaměstnavatelé, kteří jsou povinni si vnitrostátní úpravu dané přijímající (hostitelské) země osvojit a řídit se jí ve všech aspektech výkonu práce zaměstnance vyslaného do zahraničí.

Realizace celého projektu, který by se na stránkách Práce a mzdy měl objevovat pravidelně v průběhu celého následujícího roku, je zaštítěna mezinárodní aliancí Ius Laboris, jejímž je Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o. exkluzivním členem za Českou republiku. Ius Laboris spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo a zahrnuje tak více než 1 400 právníků z advokátních kanceláří v 55 zemích poskytujících komplexní služby po celém světě.

V sedmém dílu se věnujeme národní právní úpravě na Kypru a ve Španělsku.

Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU

Unijní soud v průběhu jara opět zabýval otázkou, zda pracovní pohotovost „na zavolání“ (tj. i ve smyslu našeho zákoníku práce) představuje ve smyslu unijní směrnice dobu odpočinku nebo pracovní dobu. Velmi názorně přitom ukázal, k čemu je nutno přihlížet a jaké okolnosti jsou naopak irelevantní. Více se dozvíte v obsáhlém článku Michala Peškara a Kristýny Menzelové.

Zaměstnavatelé už se nemusí bát svěřit zaměstnancům tankovací kartu

Autorky Nataša Randlová a Lucie Brázdová se vyjadřují k několika rozhodnutím Nejvyššího soudu v otázce možného sjednání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování na tankovací kartu.

Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí

Novinka má zaměstnancům v exekuci pomoci zajistit prostředky, s nimiž mohou dle právních předpisů nakládat a na které exekutoři nedosáhnou. Více informací naleznete v článku Jakuba Lejska.

Pracovněprávní aktuality – květen 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 5. 2021 do 8. 6. 2021.

Autoři zmiňují např. projednávané novely zákonů v oblasti pojistného na zdravotní a důchodové pojištění nebo návrhy, které cílí na možnost dřívějšího odchodu do důchodu nebo zvýšení zásluhové části starobního důchodu za vychované děti.

 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >